ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Zühal ÇUBUKÇU, Ayşe DÖNMEZ
4.835 992

Öz


 

Öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin kaygılarını ben merkezli kaygılar, görev merkezli kaygılar ve öğrenci merkezli kaygılar olmak üzere üç grup altında toplamak mümkündür. Ben merkezli kaygıların odak noktasını, bireyin kendisi oluşturur. Öğrenci merkezli kaygıları taşıyan bir öğretmen adayı, öğretim ile ilgili düşüncelerinde ve tasarımlarında daha çok öğrenci merkezlidir. Görev merkezli kaygıların odak noktasını, bireyin öğreticilik görevi oluşturur. Kaygı daha çok başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörlerle karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı; öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma genel tarama türünde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın, çalışma grubunu 2008-2009 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları: Kişisel bilgi formu ve "Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği"nden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmen adaylarının görev merkezli kaygılarının en fazla, ben merkezli kaygılarının ise en düşük düzeyde olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcükler: Mesleki kaygı düzeyi, öğretmen adayı, ilköğretim, ortaöğretim.


 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.