1999 DEPREMİ VE SONRASINDA YAŞANILANLARIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ

Esergül BALCI, Türkan ARGON
2.143 455

Öz


Bu çalışmanın amacı 1999 depremini yaşayan okul yöneticilerinin, deprem anında ve sonrasında yaptıklarını ortaya çıkartabilmek ve bu durumun yöneticilerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu çalışmanın evrenini, Bolu ili merkezindeki ortaöğretim kurumları yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemeni 12 yönetici oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak depremin bireyler üzerindeki etkilerini belirleyen bir ölçek ile "Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği" kullanılmıştır. Görüşmelerde kasetlere kaydedilen ses kayıtları bilgisayar ortamına aktarılarak "İçerik Analizi Tekniği" ile çözümlenmiştir. Birisi hariç bütün yöneticiler depremi yaşamış ve tamamının okulu, fiziksel mekân ve öğrenci-öğretmenlerin psikolojisi açısından olumsuz etkilenmiştir. Bu durum yöneticilerle bölgedeki öğretmenleri birbirlerine yakınlaştırmış, okula karşı bağlılıklarını artırmıştır. Yöneticilerin kamu çalışanı olması, kıdemleri, okullarında ve yaşadıkları şehirde geçirdikleri süre ile ayrılmama sebepleri birlikte göz önüne alındığında örgütlerine devamlılık bağlılığı göstermelerinin yanı sıra normatif ve duygusal bağlılık duydukları belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler
: Örgüt, örgütsel bağlılık, okul yöneticisi, deprem.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.