ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMUNUN DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ VE BENLİK SAYGISI İLE OLAN İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep FİLİZ
2.286 815

Öz


Bu çalışma 2007-2008 öğrenim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerin anne-baba tutumlarının diskriminant analizi ile belirlenmesi ve sonrasında ise öğrencilerin benlik saygısı ile arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada, ilk olarak Kuzgun tarafından geliştirilen ve daha sonra değişikliklerle revizyonu yapılan anne-baba tutum envanteri uygulanmıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde birinci sınıf öğrencileri örneklem olarak belirlenmiş ve analize tabi tutulmak üzere 637 anket elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda anne ve babaların tutumları diskriminant analizi ile dört gruba (demokratik, otoriter, koruyucu, ilgisiz) ayrılmış ve doğru sınıflandırma oranı oldukça yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin kendilerine dair algıladıkları benlik saygısı "Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği" ile değerlendirilmiş, "yüksek benlik saygısı" ve "düşük benlik saygısı" olarak iki grupta incelenmiştir. Sınıflandırma sonucunda en çok sıklığa sahip olan anne-baba tutumu demokratik anne-baba tutumu çıkarken en az sıklığa sahip olan anne-baba tutumu ise ilgisiz anne-baba tutumudur. Anne-baba tutumu ile öğrencilerin benlik saygısı, sahip olunan kardeş sayısı ve cinsiyet arasındaki ilişki incelenmiş, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Tutum, Anne-baba tutumu, Benlik saygısı.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.