ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNİN, İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gizem SAYGILI, Teoman İsmail KESERCİOĞLU
2.494 686

Öz


Bu araştırmanın amacı; Öğretim teknolojileri ve materyal destekli fen ve teknoloji öğretiminin, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Fen ve Teknoloji dersi “Dünya, Güneş ve Ay” konusunda hazırlanan yazılımın ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin, problem çözme becerilerine etkisi araştırılmıştır. “Ön-test, Son-test kontrol gruplu” modele uygun yarı deneysel bir çalışma olan bu araştırma, 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Giresun İli, Keşap İlçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulunda beşinci sınıfa devam eden 56 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Serin, Bulut Serin & Saygılı (2010)  tarafından I. Kademe öğrencilerine yönelik geliştirilen “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri”, kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; aritmetik ortalama, standart sapma ile iki grubun ön-test, son-test sonuçlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi ve verilerin normalliği ile öntest puanlarının denkliği sınandıktan sonra deneysel işlemin öncesinde ve sonrasında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılarak saptanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda uygulanan programın öğrencilerin; problem çözme becerilerini anlamlı düzeyde arttırmada etkili olmadığı görülmüştür.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.