EREK DİLDEKİ DİLBİLGİSİ KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE ANA DİL KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ

Meliha R. ŞİMŞEK
1.707 846

Öz


Bu araştırmanın amacı, erek dildeki dilbilgisi kavramlarının öğretiminde ana dildeki kavramlardan yararlanılmasının öğrencilerin dilbilgisi başarısı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkilerini saptamaktır. Bu nedenle, dil kuramı olarak Minimalist Programı ve öğrenme kuramı olarak Yapılandırmacılığı temel alan bir dil öğrenme modeli, Anadil Destekli Dil Öğrenme (ADDÖ), tasarımlanmıştır. Bu araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı-deneysel desenlidir. Araştırma 2008-2009 Güz yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki orta düzey öğrenciler ile yürütülmüştür. Deney süresince kontrol grubuna erek dildeki dilbilgisi kavramları tekdilli olarak öğretilirken deney grubuna ise ana dildeki kavramlardan yararlanılarak öğretilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney ve kontrol gruplarının sontest ortalama puanları arasında (p=0,041) ve izleme testi ortalama puanları arasında (p=0,002) anlamlı farklılık bulunurken deney ve kontrol gruplarının izleme testi-öntest ortalamaları (p=0,001) ile izleme testi-sontest ortalamaları (p=0,039) arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı ve deney grubu lehine olduğu saptanmıştır. Bir başka deyişle, ADDÖ uygulamaları tekdilli öğretime göre İngilizce dilbilgisi başarısını arttırmada daha etkilidir ve ADDÖ ile gerçekleştirilen dilbilgisi öğretimi tekdilli öğretime göre daha kalıcıdır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.