SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM

Pınar BULUT, Sevim GÜVEN
1.883 578

Öz


Çalışmanın amacı, 2008 yılında TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin, parti programında ilköğretim kademesinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri düzenlemeleri analiz etmektir. Programı incelenen partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP),  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP)'dir. Çalışma TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ile sınırlıdır. Çalışmanın verileri nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi doğrultusunda elde edilmiştir. AKP, MHP ve CHP'nin parti programları internet üzerinden, DPT'nin parti programı ise parti merkezinden elektronik posta yoluyla gönderilmiştir. Çalışmanın verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda siyasi partilerin ilköğretimde gerçekleştirmeyi hedefledikleri düzenlemeler üç boyutta toplanmıştır. Bunlar; eğitimin bütçe boyutu, eğitimin temel sistemleri boyutu ve eğitimin insan gücü boyutlarıdır. Araştırma sonunda siyasi partilerin ortak olan bazı konularda düzenlemeler yapmayı taahhüt ettikleri görülmektedir. Bu konular; bütçe, zorunlu eğitim,  insan hakları eğitimi, yabancı dil eğitimi, rehberlik hizmeti,  din kültürü ve ahlak bilgisi dersiyle ilgili düzenlemelerdir. Siyasi partilerin ilköğretim kademesinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri farklı uygulamalar da vardır. Bunlardan bazıları; AKP'nin okulların fiziki yapı ve donanımları, MHP'nin çevre eğitimi ve DTP'nin anadilde eğitim ve sağlık dersi konularındaki söylemleridir.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.