GÖREV-DESTEKLİ YAPISAL MODEL KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN EFL ÖĞRENCİLERİNİN DİLBİLGİSİ BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sasan BALEGHIZADEH, Sadegh GHOBADI
1.811 1.376

Öz


İngilizce'nin öğretimi alanında, müfredat ve müfredatın organizasyon şekli her zaman merkezi biröneme sahip olmuştur. Bu çalışma, görev-destekli yapısal müfredat şeklinin öğrencilerin dilbilgisibaşarıları üzerindeki etkisini araştırmak için yürütülmüştür. Bu müfredat türü, organizasyon şemasıiçine görevleri dahil ederek, yapısal müfredatın toplum dilbilim ve ruhdilbilim açısından gösterdiğieksikliklerin üstesinden geldiğini iddia etmektedir. Bu bağlamda, çalışma başlangıç düzeyindeki 2grup EFL öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Seçilen dilbilgisi konuları birinci grupta yer alankatılımcılara PPP modeli kullanılarak öğretilirken, diğer gruptaki öğrencilere aynı konular görevdestekliyapısal model kullanılarak öğretilmiştir. Her iki grubun son test sonuçları temel alındığındagruplar arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.

Anahtar sözcükler: yapısal müfredat,görev-temelli dil öğretimi, görev-destekli yapısal müfredat,odaklı görevler, odaksız görevler


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.