İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMI AÇISINDAN ANALİZİ

Ayten İFLAZOĞLU SABAN, Ayten Pınar BAL
3.056 891

Öz


Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim matematik öğretiminde kullanılan öğretim stratejilerininhangi zeka alanlarına hitap ettiklerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde betimsel birçalışmadır. Araştırma Adana ili merkez ilçelerinde çalışan 215 ilköğretim matematik branş ve sınıföğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen ve sekizzeka alanına yönelik öğretim stratejilerinin yer aldığı anket form ile toplanmıştır. Araştırma verilerininanalizinde frekans, yüzde, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.Araştırma sonuçları hem ilköğretim matematik branş hem de sınıf öğretmenlerinin matematikderslerinde sekiz zeka alanına yönelik öğretim stratejilerinin çoğuna her derste olmasa da belirlisıklıklarda yer verdiklerini ortaya koymuştur. Sınıf öğretmenlerinin derslerinde daha fazla zekaalanına hitap etmeye çalıştıkları ve bu yönüyle branş öğretmenlerinden anlamlı bir şekildefarklılaştıkları görülmüştür. Araştırmada ayrıca kıdem arttıkça öğretimde çeşitliliğin de arttığıbelirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Çoklu Zeka Kuramı, İlköğretim, İlköğretim Matematik Öğretimi.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.