Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Betül Timur, Şirin Yılmaz, Serkan Timur
2.541 820

Öz


Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yapılandırmaca yaklaşıma yönelik görüşlerini belirlemek ve farklı değişkenlere göre incelemektir. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışmada yapılandırmaca yaklaşıma yönelik görüş ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye'nin farklı illerinde ve bölgelerinde görev yapan 31 Fen ve Teknoloji öğretmeni ile Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim göre 58 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda; Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmaca yaklaşıma yönelik görüşleri fen ve teknoloji öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğu, Fen ve teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının yapılandırmaca yaklaşıma yönelik görüşleri yaşlarına ve cinsiyetlerine göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler


Yapılandırmacı yaklaşım, fen ve teknoloji öğretmenleri, öğretmen adayları, görü

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akpınar, B., Aydın, K. (2007). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları. Eğitim ve Bilim, 32, 144.

Akyol, S. ve Fer, S. (2010). Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımının öğrenenlerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi nedir? International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November.

Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrencin algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26 , 1 - 8.

AÖF. (2007). Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı.

( 11.01.2011) Bağcı Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 7 – 22.

Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3(1). 27 – 64.

Balım, A. G., Kesercioğlu, T., İnel, D. ve Evrekli, E. (2009). Fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 55‐74.

Balım, A. G., Kesercioğlu, T., Evrekli, E. ve İnel, D. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 79-92.

Büyüköztürk, ġ., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, ġ. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Chan, S.(2010). Designing an online class using a constructivist approach. Journal of Adult Education, 39(1).

Çakıcı, Y. (2010). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım ve öğrencilerin kavram yanılgıları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 89-1

Çınar, O., Teyfur, E. ve Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11).

Dhindsa, H.S. ve Emran, S. (2011). Using interactive whiteboard technologyrich constructivist learning environment to minimize gender differences in chemistry achievement. International Journal of Environmental & Science Education (IJESE), 6(4), 393-414.

Doğru, M. ve Kalender, S. (2007). Applying the subject “Cell” through constructivist approach during science lessons and the teacher’s view. International Journal of Environmental & Science Education (IJESE), 2(1), 3-13.

Dougimas, M. (1998). A journey into constructivism. http://dougimas.com/writing/constructivism.html

Durmaz, H., Özdemir, H. (2005). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kimya dersine karşı tutumları ve çoklu zeka alanları ile kimya ve Türkçe derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi. 6 (1 ), 67-76.

Erdemir, N. ve Bakırcı, N. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumlarının gelişim ve değişimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17(1), 161- 170.

Fox, W. ve Snape, P. (2011). Technology teacher education through a constructivist approach. Design and Technology Education, 16(2).

Gültepe, M. B., Yıldırım, O. ve Sinan, O. (2008). Solunum sistemi konusunun oluşturmacı yaklaşıma dayalı öğretiminin 6. sınıf öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 7 (2), 522-536.

Hartfield, P. J. (2010). Reinforcing constructivist teaching in advanced level biochemistry through the introduction of case-based learning activities. Journal of Learning Design, 3(3).

İnel, D., Türkmen, L. ve Evrekli, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının incelenmesi: Uşak Üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Buca- İzmir, 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (23-25 Eylül).

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (21. Basım) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Martin, D., Jean-Sigur, R. ve Schmidt, E. (2005). Process-Oriented inquiry-A constructivist approach to early childhood science education: teaching teachers to do science. Journal of Elementary Science Education, 17(2), 13-26.

Nikitina, L. (2010). Addressing pedagogical dilemmas in a constructivist language learning experience. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 90 -106.

Ravenscroft, A. (2011). Dialogue and connectivism: A new approach to understanding and promoting dialogue-rich networked learning. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3).

Şeyihoğlu, A. ve Kartal, A. (2010). The views of the teachers about the mind mapping technique in the elementary life science and social studies lessons based on the constructivist method. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3), 1637165

Tatlı, Z. ve Ayas, A. (2012). Virtual chemistry laboratory: Effect of constructivist learning environment. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 13(2).

Ültanır, E. (2012). An epistemological glance at the constructivist approach: Constructivist learning in Dewey, Piaget, and Montessori. International Journal of Instruction, 5(2).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.