Elektronik Tablolama ve Bilgisayar Cebir Sistemi Yardımıyla Bilgisayar Destekli Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi / Developing Computer Assisted Worksheets with Electronic Spreadsheets and Computer Algebra System

Tamer Kutluca, Adnan Baki
2.530 1.055

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı, onuncu sınıf matematik dersinde ikinci dereceden fonksiyonlar konusunun öğretimine yönelik elektronik tablolama ve bilgisayar cebir sistemleri yardımıyla bilgisayar destekli çalışma yapraklarını (BDÇY) geliştirmek ve uygulanabilirliğini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu Trabzon ilindeki lisede öğrenim gören 37 onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin BDÇY'nın öğretimi monotonluktan kurtardığı, öğrencilerin ilgisini çekerek derse daha iyi motive olmalarını sağladığı ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıkları sonucuna varılmıştır. Bunun yanında kullanım kolaylığı bakımından BDÇY kullanımı için öğrencilere yönergeler verildiği ve bu öğrencilerin BDÇY kullanmakta zorlanmadıkları ortaya çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: İkinci Dereceden Fonksiyon, Bilgisayar Destekli Çalışma Yaprakları, Matematiksel Yazılım

 

ABSTRACT

This study aims to develop computer assisted worksheets (CAW) via spreadsheet and computer algebra systems for teaching "quadratic functions" in grade 10 mathematics curriculum and to investigate their applicability. This descriptive study was conducted through qualitative research method. In this research, multiple holistic case study design was used. The data were collected through semi-structured interviews. Thirty-seven 10thgrade students participated in the study from high school in Trabzon in Turkey.  It was also determined that CAW saved the instruction from being monotonous, drew students' interests and helped them better engage in the lesson and made the lesson more fluent.  Besides, concerning the ease of use it was understood that some guidelines were given for the use of the CAW and students did not have difficulty in usage.

Keywords: Quadratic Functions, Computer Assisted Worksheets, Mathematics SoftwareAnahtar kelimeler


İkinci Dereceden Fonksiyon, Bilgisayar Destekli Çalışma Yaprakları, Matematiksel Yazılım

Tam metin:

PDF


Referanslar


Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: TÜBİTAK Bitav-Ceren Yayınları.

Baki, A. Kösa, T. ve Güven, B. (2011). A comparative study of the effects of using dynamic geometry software and physical manipulatives on the spatial visualisation skills of pre-service mathematics teachers. British Journal of Educational Technology, 42 (2): 291-310.

Birgin, O. ve Kutluca, T. (2007). 7. sınıf matematik dersinde excel ve coypu programları yardımıyla çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 2.

Borgen, K. L. ve Manu, S. S. (2002). What do students really understand?. Journal of Mathematical Behavior, 21: 151-165.

Bulut, S., Ekici, C. ve İşeri, A. (1999). Bazı olasılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15: 129-136.

Ceyhan, A. ve Türnüklü, E. (2002). Matematik öğretiminde kullanılabilecek bir materyal: çalışma yaprakları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 27 (292): 37-46.

Dost, S., Sağlam, Y. ve Uğur, A.A. (2011). Üniversitede matematik öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin kullanımı: bir öğretim deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40: 140-151.

Ersoy, Y. (1998). Okullarda matematik öğretimi ve eğitimi: ders öncesi hazırlıklar ve etkinlikler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 23 (244): 5-9.

Gür, H. ve Barak, B. (2007). Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin türev konusundaki hata örnekleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1): 453-480.

Gürbüz, R. (2006). Olasılık kavramlarının öğretimi için örnek çalışma yapraklarının geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1): 111-123.

Gürbüz, R. (2008). Olasılık konusunun öğretiminde kullanılabicek bilgisayar destekli bir materyal. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (15): 41-52.

Hoyles, C. (1985). What is point of group discussions in mathematics? Educational Studies in Mathematics, 16 (1): 205-214

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). Elektronik tablolama ve dinamik geometri yazılımını kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi. İlköğretim-Online, 2 (2): 10-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 24 Şubat 2007 tarihinde indirilmiştir.

Kay, R. ve Knaack, L. (2007). Evaluating the use of learning objects for secondary school science. Jl. of Computers in Mathematics and Science Teaching, 26 (4): 261-28

Kösa, T. (2010). Dik izdüşümü ünitesine yönelik geliştirilen çalışma yapraklarının uygulanabilirliğinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (3): 820–838.

Kulich, L. T. (2000). Ideas for teaching and learning: computer algebra in abstract algebra. The International Journal of Computer Algebra in Mathematics Education, 7 (3): 213–219.

Kutluca, T. ve Baki, A. (2009). 10. sınıf matematik dersinde zorlanılan konular hakkında öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2): 6166

Liao, Y. C. (2007). Effects of computer-assisted ınstruction on students’ achievement in taiwan: A meta-analysis. Computers & Education, 48 (2): 2162

Macmillan, D. (2004). Web-based worksheets in the classroom. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 1 (2): 43-51.

Noss, R. ve Baki, A. (1996). Liberating school mathematics from procedural view. Journal of Education Hacettepe University, 12: 179-182.

Ormancı, Ü. ve Ören, F.Ş. (2010). Çalışma yapraklarının yararları, sınırlılıkları ve kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, 2010, 326-337.

Ören, F. Ş. (2012). Öğretmen adaylarının çalışma yaprağı geliştirme ve kullanma uygulaması ile bu uygulamaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1): 241-270.

Özdoğan, G. (2005). Matematik öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun çalışma yaprakları geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: Türkiye.

Özmen, H. ve Yıldırım, N. (2005). Çalışma yapraklarının öğrenci başarısına etkisi: asitler ve bazlar örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUFED), 2 (2): 124-143.

Rosenblum, L.P. ve Herzberg, T. (2011). Accuracy and techniques in the preparation of mathematics worksheets for tactile learners. Journal of Visual Impairment & Blindness, 105 (7): 402-413.

Sajka, M., 2003. A secondary school student’s understanding of the concept of function-a case study. Educational Studies in Mathematics, 53: 229-254.

Saka, A. Z. ve Yılmaz, M. (2005). Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4 (3): 120-131.

Tatar, E., Okur, M. ve Tuna, A. (2008). Ortaöğretim matematiğinde öğrenme güçlüklerinin saptanmasına yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2): 507-516.

Türkdoğan, A. (2006). BDMÖ yoluyla sınıf öğretmeni adaylarının denklemler ve grafikleri konusundaki öğrenme ürünlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon: Türkiye.

Yaman, E. (2010). Psikoşiddete (mobbinge) maruz kalan öğretim elemanlarının örgüt kültürüne ve iklimine ilişkin algıları. Kuram Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (1): 449-578.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.