Metaphorical Perceptions Of Technology: Case Of Anadolu University Teacher Training Certificate Program

Adile Aşkım Kurt, Özge Özer
1.963 683

Öz


Teknolojinin sunduğu olanaklar nedeniyle eğitim ortamlarında etkin bir şekilde kullanılması gereklilik haline gelmiştir. Teknoloji entegrasyonu sürecinde, öğretmenlerin teknolojiye ilişkin algılarının onların teknolojiyi kullanıp kullanmamalarını büyük oranda belirleyeceği alanyazındaki araştırmalar tarafından vurgulanmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Öğretmenlik Sertifikası Programı öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretmenlik Sertifikası Programında öğrenim gören 164 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada hem nitel hem nicel veri çözümleme teknikleri kullanılmıştır. İçerik analiz kullanılarak çözümlenen verilerin analiz süreci sonunda 120 geçerli metafor “hayatı kolaylaştıran teknoloji”, “yarar sağlayan teknoloji”, “zararlı olan teknoloji”, “hem yararlı hem zararlı olan teknoloji”, “gelişen teknoloji”, “bilgiye ulaştıran teknoloji” ve “gerekli olan teknoloji” olmak üzere yedi kategoride sınıflandırılmıştır. Araştırmada ayrıca öğretmen adaylarının ürettikleri metaforların cinsiyetlerine ve bölümlerine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Teknoloji, Metafor, Öğretmenlik sertifikası program

Tam metin:

PDF


Referanslar


Afacan, Ö. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “fen” ve “fen ve teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metaphor durumları (Metaphors used by elementary science teacher candidates to describe “science” and “elementary science teacher”). E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1), 12421254

Aydın, S.İ. & Pehlivan, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının “öğretmen” ve “öğrenci” kavramlarına ilişkin kullandiklari metaforlar (The metaphors that Turkish teacher candidates use concerning "teacher" and "student" concepts). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 818-842.

Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools. Doctoral Dissertation, Ankara: METU.

Bullough, R.V. & Stokes, D.K. (1994). Analyzing personal teaching metaphors in preservice teacher education as a means for encouraging professional development. American Educational Research Journal, 31(1), 197-224.

Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri (Students, teachers and administrators' views on metaphors with respect to the concept of principal). Education & Sciences, 33(147), 3-13

Christensen, R. (2002). Effects of technology ıntegration education on the attitudes of teachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34 (4), 411-433.

Çelik, H. C. & Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi (The cluster analysis of primary school candidate teachers’ attitudes toward technology). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (5), 571–586.

Çoklar, A. N. & Bağcı, H. (2010). What are the roles of prospective teachers on the educational technology use: A metaphor study. World Journal on Educational Technology, 2 (3), 186-195.

Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları (Culture and teacher metaphors used in educational system). Erciyes University Journal of the Institute Social Sciences, 2(21), 269-283.

Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına ilişkin metafor algıları (Metaphoric perceptions of candidate teachers to the concept of inspectors). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(3), 607 -629.

Eraslan Çapan, B. (2010).Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları (Teacher candidates’ metaphoric perceptions of gifted students). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 140-154

Erdoğan, T. & Gök, B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi (Investigation of preservice teachers’ perceptions about concept of technology through metaphor analysis). In Proceedings of 8th International Educational Technology Conference (pp.1071-1077). Eskişehir, Turkey.

Eripek, S. (1998). Öğrenci davranışlarını değiştirme. In A. Hakan, (Ed.) Eğitim bilimlerinde yenilikler (s.133-148). Eskişehir: Anadolu University Publications.

Gündüz, Ş. & Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitimde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi (The importance of instructional technologies and material development course at pre-service teacher education in information age). The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 7.

Gürol, M. & Donmuş, V. (2010). Metaphors created by prospective teachers related to the concept of “Social Network”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1489–1496.

Hew, K.F. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research & Development, 55,223-252.

Karadeniz Ş. (2012). School administrators, ICT coordinators and teachers’ metaphorical conceptualizations of technology. Education, 2 (5), 101-111. Krippendorff, K. (2013). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.

Küçük, M. & Yalçın, Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kavramıyla ilgili metaforları (Investigation of primary student teachers’ perceptions about the concept of technology through metaphor). Paper presented at 10 th Classroom Teachers and Education Symposium, Sivas, Turkey.

Lai K.W., Pratt K. & Trewern, A. (2001) Learning with technology: Evaluation of the Otago secondary schools technology project. The Community Trust of Otago, Dunedin.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Marcinkiewicz, H. R. (1993–1994). Computers and teachers: Factors influencing computer use in the classroom. Journal of Research on Computing in Education, 26(2), 220–237.

Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-Method, theory, and fields of application. Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Retrieved 1 April 2013 from http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1090/2387

Nikitina L. & Furuoka, F. (2008). Measuring metaphors: A factor analysis of students’ conceptions of language teachers. Metaphor.de, 15, 161-180.

Ocak, G. & Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması (The comparison of pre-service teachers’ metaphors about the teacher-profession before and after the ‘ıntroduction to teacher-profession’ course). Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293-310

Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R.Z., Saleh, A. & Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26 (1), 3–50.

Özdemir, S.M. (2012). Eğitim program kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları (Metaphoric perceptions of prospective teachers regarding the concept of curriculum). Journal of Theoretical Educational Science, 5 (3), 369-39

Pektaş, M. & Kıldan, O. (2009). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramı ile ilgili geliştirdikleri metaforların karşılaştırılması (A comparison of “teacher” metaphores generated by preservice teachers from different majors). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 271-287.

Saban, A. (2009).Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler (Prospective teachers’ mental images about the concept of student). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar (Metaphors about school). Educational Administration: Theory and Practice, 55, 459-496.

Vural, L., Yüksel, İ. & Çoklar, A.N. (2008). Bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar (Computer metaphors developed by the last year students of department of computer education and instructional technology, and department of computer engineering). In Proceedings of 8th International Educational Technology Conference (pp.610-616). Eskişehir, Turkey.

Wahyudi, W. (2007). Using metaphors to explore teachers' perceptions of school science curriculum: an Indonesian lower secondary schools case. Paper presented at the Second International Conference on Science and Mathematics Education, Penang, Malaysia. Retrieved March 8 2013 from http://www.recsam.edu.my/cosmed/cosmed07/AbstractsFullPapers2007/SCI ENCE%5CS040F.pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.