Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarinin Çevreye Yönelik BakIşlarInIn İncelenmesi / A Study of Determining Pre-Service Science Teachers' and Science Teachers' Viewpoint Toward Environment

Serkan Timur, Betül Timur, Şirin Yilmaz
2.186 526

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı fen ve teknoloji öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik bakış açılarını farklı değişkenlere göre incelemektir. Çalışma, 43 fen ve teknoloji öğretmeni ve 49 fen ve teknoloji öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada Karakaya (2009) tarafından geliştirilen çevreye yönelik bakış açısı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonunda fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik bakış açılarının daha olumlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bayan öğretmenlerin çevreye yönelik bakış açılarının hem bayan hem de erkek öğretmen adaylarına göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik bakış açılarının mezun oldukları lise türüne göre anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretmen yetiştirme programlarına ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Çevreye yönelik bakış açısı, fen ve teknoloji, öğretmen adayları, öğretmenler.

 

ABSTRACT

The aim of this study is to examine science and technology teachers and pre-service teachers viewpoint about environmental to different variables. The study is conducted with 43 science and technology teachers and 49 pre-service teachers. In this study, the view point about environment scale is used that was developed by Karakaya (2009). By the end of the study, science and technology teachers view point about environment is more positive than pre-service teachers. In addition, female teachers' view point about environment is more positive than both men and women pre-service teachers. Teachers and pre-service teachers' view point about environment do not change according to the type of school they graduated. Based on the results, suggestions were made to the teacher education programs and to the other studies.

Keywords: Viewpoint about environment, science and technology, pre-service teachers, teachers.

 


Anahtar kelimeler


Çevreye yönelik bakış açısı, fen ve teknoloji, öğretmen adayları, öğretmenler.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Barber, N., Taylor, C., & Strick, S. (2009). Wine consumers’ environmental knowledge and attitudes: Influence on willingness to purchase International Journal of Wine Research, 1, 59–72.

Bozkurt, O., & Cansüngü (Koray) Ö. (2002). İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-73.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık. Çobanoğlu, E. O., Karakaya, Ç. & Türer, B. ( 2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevreye yönelik değerlerinin ekosentrik (ekoloji merkezli) ve teknosentrik (teknoloji merk ezli) yaklaşımlar çerçevesinde belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Flowers, A. L. (2007). An experiential environmental education: An exploration of grade eight students environmental attitudes, behaviours and emotions. Unpublished PhD thesis. Dalhousie University, Canada.

Karakaya, Ç. (2009). Antroposentrik (i nsanı merkeze alan) ve nonantroposentrik (i nsanı merkeze almayan) yaklaşımlara göre eğitim fakültesi son sınıf ö ğrencilerinin çevreye yönelik bakış açıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (21. Basım) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Li, Y. & Yang, Z. (2010). Network structure analysis for environmental flow toward sustainable water use. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2, 1737–1744.

Lynch, K. A. (2001). Environmental education and conservation in Southern Ecuador: Constructing an engaged political ecology approach. Unpublished PhD thesis. University of Florida, USA.

Markle, A. J. (2008). Adult environmental education programming in the twin cities metropolitan area related to critical natural resource issues. Unpublished Master's thesis. Stephen F. Austin State University, USA.

Oloumi, S., Mahdavinejad, M. & Namvarrad, A. (2012). Evaluation of outdoor environment from the viewpoint of children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35, 431-439.

Omca Çobanoğlu, E. & Karakaya, Ç. (2009). The viewpoints of primary education pre-service science teachers about the environment according to anthropocentric and nonanthropocentric approaches. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 2513–2518.

Oweini, A., & Houri, A. (2006). Factors affecting environmental knowledge and attitudes among Lebanese college students. Applied Environmental Education and Communication, 5, 95–105.

Sahachaisaeree, N. (2012). Environmental simulation and behavioral response as means of enquiry in multidisciplinary design research procedure. Procedia Social and Behavioral Sciences, 36, 35–50.

Soran, H., Morgil, İ., Yücel, S., Atav, E. & Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128 1

Yang, J. S. (1993). Perceptions of preservice secondary school teachers in Taiwan, the Republic of China, concerning environmental education. Unpublished PhD thesis. Texas A&M University, USA.

Yılmaz Tüzün. Ö., Teksöz Tuncer, G. & Aydemir, M. (2008). An investigation on the elementary teachers’ knowledge about air pollution issues. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 374-385.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.