Üstün Zekalı Öğrencilerin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Bilsem Örneği

Alpaslan Okur, Yusuf Özsoy
5.987 1.472

Öz


Bu araştırmada, Bartın Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) devam eden üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin Türkçe dersi tutumlarının; öğrencilerin cinsiyeti, öğrenim kademesi, anne ve baba eğitim düzeyi, okul türü, eğitim programı gibi değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu'nda (2006) yer alan 20 maddelik “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır (MEB 2006: 233).

         Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarında, cinsiyet ve baba eğitim duruma bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu; öğrenim kademesine, anne eğitim durumuna, okul türüne ve BİLSEM programına bağlı olarak istatistiksel anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nde öğrenim gören üstün yetenekli ve zekalı öğrencilerin tutumlarının; bazı yönlerden, tanılaması yapılmayıp normal yetenek ve zeka düzeyine sahip yaşıtlarıyla benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçların, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar ile karşılaştırmalı bir analizi yapılmış ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, ülkemiz şartlarına uygun bir model olarak geliştirilen BİLSEM' lerde “üstün zekalı ve yetenekli” oldukları için seçilen öğrenciler için özellikle Türkçe öğretimi konusunda nelerin yapılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Üstün Yetenek, Üstün Zekalı, Türkçe Tutumu, BİLSEM

Anahtar kelimeler


Üstün yetenek, üstün zekalı, Türkçe tutumu, BİLSEM.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkoyunlu, B. (1996). Öğrencilerin bilgisayara karşı tutumları. Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 100.

Akyüz, Y. (2008). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bildiren, A. (2011). Üstün yetenekli çocuklar. İstanbul: Doğan Kitap Yayınları.

Bölükbaş, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı-cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies,5(3), 905-918.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. ve diğerleri (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çetinkaya, E.R. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Samsun İli Örneği. Samsun Sempozyumu.

Demirel, Ö. (2001). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pagem A Yayıncılık.

Deniz, S. ve Tuna, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin türkçe dersine yönelik tutumları: köyceğiz örneklemi. Millî Eğitim Dergisi, 170, 339-350.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1976). İnsan ve insanlar. Ankara: Sevinç Mat.

Kaya, A.İ., Arslantaş, H.İ. ve Şimşek, N. (2009). İlköğretim öğrencilerinin türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 376-387.

Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının türkçe dersine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6)1, 343-36

Kirk, S. A. ve Gallogher, J. J. (1989). Educating exceptional children. USA: Haughton Mifflin Company.

Korkut, F. (1994). İnsan ilişkilerinde tutum ve tavırların önemi, insan ilişkileri ders kitabı. Ankara: Ecem Yayınları.

MEB (2006). Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları. MEB (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Ankara.

Meyen, E.L., Skrtic, T. M. (1988). Exceptional children and youth. Colorado: Love Publishing Company Denver, USA.

Öpengin, E. (2011). Üstün Zekalı Öğrencilerin Bakış Açısıyla Üstün Zeka Etiketinin Öğrencilerin Çeşitli Algıları Üzerinde Etkisi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Uzun, M. (2004). Üstün yetenekli çocuklar el kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. http://bartinbilsem.meb.k12.tr/ (Erişim Tarihi: 20.03.2013). http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp (Erişim Tarihi: 20.03.2013).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.