Examining the Difficulties Experienced by 8th Grade Students on the Subject of Square Root Numbers

Tevfik İşleyen, Emel Mercan
2.219 665

Öz


ABSTRACT

The aim of this study is to examine the difficulties experienced by the 8th grade students in learning square root numbers. The research was designed in accordance with the descriptive survey model. The sample of the research was composed of 53 students from 8th grade who were studying in an elementary school in Erzurum province during the 2012-2013 academic year. This 10 open-ended questioned test developed by the researcher as data collection tool was prepared for measuring the misconceptions of the pupils about the square root numbers (Cronbach = 0.79). When the mistakes and misconceptions revealed in data analysis were examined, it was observed that the students did not subject the square root to operation while sorting the square root numbers on the numerical axis; they performed incorrect rulings on the four basic arithmetic operations; and they were not able to create  relationship between the area of the quadratic section and square root numbers. Suggestions were made to remedy such mistakes by the students.

 

Keywords: Square Root Numbers, Learning Difficulties, Mistake, Misconception.

 

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin kareköklü sayıları öğrenmede yaşadıkları güçlüklerin incelenmesidir. Araştırma betimsel (descriptive) tarama (survey) modeline göre tasarlanmıştır. Erzurum ilinde bir ilköğretim okulunda 2012-2013 öğretim yılında 8. sınıfta okuyan 53 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 10 açık uçlu sorudan oluşan bu test öğrencilerin kareköklü sayılar konusu hakkındaki kavram yanılgılarını ölçmek için hazırlanmıştır(cronbach = 0.79). Verilerin analizinde ortaya çıkan hatalar ve kavram yanılgıları incelendiği zaman, öğrencilerin kareköklü sayıları sayı doğrusunda sıralarken karekökü işleme tabi tutmamaları, dört işlemlerde yanlış kurallamalar yaptıkları, karesel bölgenin alanı ile kareköklü sayılar arasındaki ilişkiyi kuramadıkları görülmüştür. Öğrencilerin bu hatalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler:  Kareköklü Sayılar, Öğrenme Güçlükleri, Hata, Kavram Yanılgısı.


Anahtar kelimeler


Kareköklü Sayılar, Öğrenme Güçlükleri, Hata, Kavram Yanılgısı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akay, H., & Boz, N. (2010). The effect of problem posing oriented analyses-ıı course on the attitudes toward mathematics and mathematics self-efficacy of elementary prospective mathematics teachers. Australian Journal of Teacher Education, 35(1).

Akgün, L., Işık, C., Tatar, E., İşleyen, T., & Soylu, Y. (2012). Transfer of mathematical knowledge: Series. Australian Journal of Teacher Education, 37(3).

Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.

Arı, R., Üre, Ö., & Yılmaz, H. (1999). Gelişim ve öğrenme psikolojisi eğitimin psikolojik temelleri. (2. baskı). Konya: Mikro Yayınları.

Baki, A. (1996). Cebirle ilgili işlem yanılgılarının değerlendirilmesi. III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, KTÜ, Trabzon.

Baykul, Y. (1995). İlköğretimde matematik öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bilgin, T., & Akbayır, K. (2002). Lise 1. sınıf öğrencilerinin ondalık sayıları yorumlama ve uygulamada sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 109–118.

Büyükkasap, E., & Samancı, O. (1998). İlköğretim öğrencilerinin ışık hakkındaki yanlış kavramları. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 5(5), 109

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cankoy O. (2009). Kavram yanılgısı nedir? (8 Ekim 2012), https//www.aoa.edu.tr/cankoy/Kavram%20Yanılgısı%20Nedir.doc

Cengiz, Ö. M. (2006). Reel sayıların öğretiminde bir kısım ortaöğretim öğrencilerinin yanılgıları ve yanlışları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fidan, N. (1985). Eğitim psikolojisi okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınları.

Gelici, Ö. (2012). 8. Sınıf öğrencilerinin kareköklü sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi. NĞÜ, Niğde.

Gronlund, N.E., & Linn, R.L. (1990). Measurement and evaluation in teaching (6 th ed.). New York: Macmillan.

Mcmillan, J.H., & Schumacher, S. (2011). Research in education. A Conceptual Introduction (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman Inc.

Mestre, J. (1987). Hispanic and anglo students’ misconceptions in mathematic. ERIC Digest, pp. 1-4.

Moralı, S., Köroğlu, H., & Çelik, A. (2004). Buca eğitim fakültesi matematik öğretmen adaylarının soyut matematik dersine yönelik tutumları ve rastlanan kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 161-175.

Özdemir, Ş. (2011). Oyun tabanlı öğrenmede geogebra kullanımı: köklü sayılar keşif oyunu. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. FÜ, Elazığ.

Özer, Z. (1997). Bilgi nasıl yenilenir? Bilim Teknik Dergisi, 359, 32-33.

Özkan, E. M. (2011). Misconceptions in radicals in high school mathematics [Electronic version]. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15, 120–127. Internetten 7 Ekim 2012’de alınmıştır: www.sciencedirect.com.

Pesen, C. (2008). Kesirlerin sayı doğrusu üzerindeki gösteriminde öğrencilerin öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 157–168.

Recnick, L. B., & Singer, J. A. (1983). Protoquantitive origins of ratio reasioning. In P.

Şandır, H., Ubuz, B., & Argün, Z. (2002). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin mutlak değer kavramındaki öğrenme hataları ve kavram yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ, Ankara.

Şenay, Ş. C. (2002). Üslü ve köklü sayıların öğretiminde öğrencilerin yaptıkları hatalar ve yanılgıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yenilmez, K., & Avcu, T. (2009). Altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki başarı düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 37-4.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.