İlkokul Öğretmeni Motivasyon Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri / The Psychometric Properties Of The Primary School Teacher Motivation Scale

Ergün Öztürk, Ebru Uzunkol
3.373 959

Öz


ÖZET

Bu çalışmada, ilkokul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon düzeylerini belirlemek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya İlinde görev yapmakta olan 201 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasında ilk olarak alan yazın taraması yapılmış ve 51 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliği için uzman görüşü alınmış, yapı geçerliliği için de açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, “mesleğe yönelik olumlu tutum ve mesleki başarı”, “takdir edilme ve mesleki mutluluk”, “meslekten kaçınma” ve “mesleği özümseme” olmak üzere dört faktör ve 30 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir. Ölçekte yer alan dört faktör toplam varyansın %50'sini açıklamaktadır. Toplam iç tutarlık katsayısı ise .87 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler, ölçeğin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İlkokul öğretmeni, motivasyon, ilkokul öğretmeni motivasyon ölçeği, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik.

 

ABSTRACT

This study aimed to develop a valid and reliable scale to determine their motivation for teaching profession of primary school teachers. The study group of the research consists of 201 primary school teachers who are working in the province of Sakarya. The scale development process, firstly been made literature review and 51-item survey was created in a pool. Experts were consulted for content validity. However confirmatory and exploratory factor analyses was held for structure validity. As a result, for examine reliability of the scale, internal consistency coherence is calculated. The evaluation results, “positive attitude toward teaching profession and professional success”, “recognition and professional happiness”, “avoidance of the profession” and “internalization of the profession” including four factors and 30 items, a valid and reliable scale was obtained. As a result this scale which is consist of four factors, explain %50 of total variance. Total of the internal consistency coherence was .87. These result values showed that a psychometric quality of this scale was acceptable.

 

Keywords: Primary school teacher, motivation, primary school teacher motivation scale, scale development, validity, reliability.


Anahtar kelimeler


İlkokul öğretmeni, motivasyon, ilkokul öğretmeni motivasyon ölçeği, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Acat, M. B., & Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 126-140.

Atkinson, E. S. (2000). An investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology, 20 (1), 45-57.

Aydın, R.; Şahin, H. & Topal, T. (2008). Türkiye’de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (2), 119-1

Aypay, A. (2011). İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin davranış alışkanlıkları ve “iyi öğretmen” özelliklerine ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10 (2), 620-645. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 25 Ocak 2013 tarihinde indirilmiştir.

Barlı, Ö., Bilgili, B., Çelik, S. & Bayrakçeken, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve sorunların araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 391-417.

Bishay, A. (1996). Teacher motivation and career satisfaction: A study employing the experienced sampling method. Journal of Undergraduate Science, 3, 147-15

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Claeys, L. (2011). Teacher motivation to teach and to remain teaching culturally and linguistically diverse students. Unpublished doctoral dissertation, The University of Texas, San Antonio.

Çakar, N. D. & Ceylan, A. (2005). İş motivasyonun çalışan bağlılığı ve işten a yrılma eğilimi üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1): 52-66. Davis, J. & Wilson, S. M. (2000). Principals' efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stress. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 73 (6), 349-353.

De Jesus, S. N., & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology: An International Review, 54 (1), 119-134.

Evans, L. (1998). Teacher morale, job satisfaction and motivation. London: Falout, J. (2010). Strategies for teacher motivation. The Language Teacher, 34 (6). Maharjan, S. (2012). Association between work motivation and job satisfaction of college teachers. Administrative and Management Review, 24(2), 45-55.

McKinney, P. A. (2000). A study to assess the relationships among student achievement, teacher motivation, and incentive pay. Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia.

Ofoegbu, F. I. (2004). Teacher motivation as an essential factor for classroom effectiveness and school improvement. College Student Journal, 3 (1), 546

Özan, M. B., Türkoğlu, A. Z. & Şener, G. (2012). Okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 275-294.

Özdoğru, M. & Aydın, B. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin karara katılma durumları ve istekleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Abant İzzet Baysal Üniversites i Eğitim Fakültesi Dergisi, 12.

Park, S. M. & Rainey, H. G. (2011). Work motivation and social communication among public managers. The International Journal of Human Resource Management, 31 (4), 1-32.

Raju, T. J. M. S. (2012). Relationship between change- proneness and teacher motivation. International Multidisciplinary e-Journal, 1 (3), 112-123. [Online]: http://www.oiirj.org/ejournal/apr-may-june2013/04.pdf adresinden 09 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.

Riley, P. (2013) Attachment theory, teacher motivation & pastoral care: A challenge for teachers and academics. Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development, 3 (2), 112-129.

Roth, G., Assor, A., Kanat-Maymon, Y. & Kaplan, H. (2007). Autonomous motivation for teaching: How self-determined teaching may lead to selfdetermined learning, Journal of Educational Psychology, 99 (4), 761–74. Ryan, R. M. & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (5), 749-761.

Salisbury-Glennon, J. D. & Stevens, R. J. (1999). Addressing preservice teachers’ conceptions of motivation. Teaching and Teacher Education, 15, 741-752.

Sapkale, A. P. (2009). A study of relationship of work motivation and job satisfaction towards teaching attitude of secondary school teachers of Dhule City. International Referred Research Journal, 2 (22).

Stone Barker, S. (2009). The relationship of teachers’ motivational perceptions and instructional integration of the internet: An inquiry of elementary teachers in one Georgia school district. Unpublished doctoral dissertation, Georgia Southern University, Statesboro, Georgia.

Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Ünsar, A. S. (2011). Motivasyonun i şten ayrılma eğilimine etkisi: Bir alan a raştırması. Akademik Bakış, 25, 1-15.

Visser-Wijnveen, G. J., Stes, A. S. & Petegem, P. V. (2012). Development and validation of a questionnaire measuring teachers’ motivations for teaching in higher education. Higher Education, 64, 421–436.

Webb, K. (2007). Motivating peak performance: Leadership behaviors that stimulate employee motivation and performance. Christian Higher Education, 6 (1), 53-71.

Webster, L. E. (2006). Teacher motivation to implement an educational innovation: Teacher efficacy, task value, and perception of administrative support. Unpublished doctoral dissertation, University of Southern California.

Wright, J., & Wiediger, R. (2007). Motivated behaviours: The interaction of attention, habituation and memory. In L. Brown (Ed.), Psychology of motivation (pp. 5-28). New York, USA: Nova Science Publishers Inc.

Wu, S. M. (2012). Relationships among perceived likeability of principal, school identity, and teacher motivation. Comprehensive Psychology, 1(6).

Yavuz, C. & Karadeniz, B.C. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini üzerine etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9),5075

Yazıcı, H. (2009).Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar, kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 33-46.

Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçe ğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 6 (3), 4304 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12 Şubat 2013 tarihinde indirilmiştir.

Zehir Topkaya, E. & Uztosun, M. S. (2012). Choosing teaching as a career: Motivations of pre-service English Teachers in Turkey. Journal of Language Teaching and Research, 3(1), 126-134.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.