The Effect of Using Documentary Movies on 8th Grade Students' Science Learning / Fen ve Teknoloji Dersinde Belgesel Kullanımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi

Munise SEÇKİN KAPUCU, Cemil AYDOĞDU
2.037 792

Öz


Bu araştırmada fen ve teknoloji dersinde belgesel kullanımının 8. sınıf öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ile “Kuvvet ve Hareket” ünitelerindeki başarılarına etkisi araştırılmıştır. Eskişehir'de bir orta okulda bulunan 22 sekizinci sınıf öğrencisiyle çalışmanın ön uygulaması yapılmıştır. Araştırmaya deney ve kontrol gruplarında yer alan 113 öğrenci katılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere fen ve teknoloji öğretmeni tarafından belgeseller izletilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere ise fen ve teknoloji dersi öğretim programının önerdiği şekilde fen ve teknoloji öğretmeni tarafından dersler işlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan Hücre ve Kuvvet Başarı Testi ve gözlem formu ile toplanmıştır. Hücre ve Kuvvet Başarı testinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin başarı ön test ve son test puanları ve kontrol grubundaki öğrencilerin başarı ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu araştırma, fen ve teknoloji dersinde belgesel kullanımının öğrencilerinin başarılarının artırılmasına olumlu katkı sağlayabileceğini göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Fen eğitimi, belgesel film, başarı testi, hücre bölünmesi ve kalıtım, kuvvet ve hareket

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aiex, N. K. (1988). Using film, video, and TV in the classroom. http://www.reading.org/Libraries/MembersOnly/Video_and_Film_FINAL.p df, Erişim: 06.05.2013.

Anderson, H. M. (2013). Dale’s cone of experience. http://www.etsu.edu/uged/etsu 100 0/documents/Dales_Cone_of_Experience.pdf. Erişim: 06.05.2013.

Akyürek, E. ve Afacan, O. (2012). Kavram çarkı diyagramı kullanılarak kavram yanılgılarının belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim

Çalışmaları Dergisi, 2 (3), 47-58. Aydın, G. ve Balım, A. G. (2013). Öğrencilerin “hücre bölünmesi ve kalıtım” konularına ilişkin kavram yanılgıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 338-348.

Barak, M. & Dori, Y. J. (2011). Science education in primary schools: Is an animation Technology , 20 (5), 608-620.

Beichner, R. J. (1996). The Impact of video data analysis on kinematics graph interpretation skills. American Journal of Physics, 64, 1272–1278.

Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-12.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler: Ön test son test kontrol gruplu desen.

Ankara: Pegem Yayınları. Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, O. ve Köklü, N. (2009). Sosyal bilimler için istatistik.

Ankara: Pegem Yayıncılık. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dale, E. (1969). Audiovisual Methods in Teaching, NY: Dryden Press

Dark, M. (2005). Using science fiction movies in introductory physics. The Physics Teacher, 43, 463-465.

Demir, A. ve Sezek, F. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi genetik materyallerin etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi XXII (2), 573-587.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N. ve Şeker, F. (2012). Fen Bilimleri

Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi. TUSED / 9(1), 49-64. Efthimiou, C. J. & Llewellyn, R. A. (2004a). “Physics in films” a new approach to teaching science. http://arxiv.org/abs/physics/0404064.

Efthimiou, C. J., & R. A. Llewellyn (2004b). Cinema as a tool for science literacy.

In the Selected Papers from the 15th International Conference on College Teaching and Learning, p. 53-72, edited by J.A. Chambers. Efthimiou, C. J. & Llewellyn, R. A. (2006). Avatars of Hollywood in physical science. The Physics Teacher, 44, 28-33.

Efthimiou, C. J. & Llewellyn, R. A. (2007). Cinema, fermi problems, and general education. Physics Education, 42, 253-261.

Eryılmaz, A. (2002). Effects of conceptual assignments and conceptual change discussions on students’ misconceptions and achievement regarding force and motion. Journal Of 10

Research in Science Teaching, 39(10), 1001

Eshach, H. (2009). The Nobel Prize in the physics class: science, history, and glamour. Science & Education, 18(10), 1377-1393.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (Seventh edition). Boston: McGraw-Hill.

Gobert, J. D. & Clement, J. J. (1999). Effects of student-generated diagrams versus student-generated summaries on conceptual understanding of causal and dynamic knowledge in plate tectonics". Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 39-54.

Hadzigeorgiou, Y. & Garganourakis, V. (2010). Using Nikola Tesla’s story and his experiments as presented in the film “The Prestige” to promote scientific inquiry: A report of an action research Project. Interchange, 41(4), 363-378.

Liles, R. E. (2007). The use of feature films as teaching tools in social work education. Journal of Teaching in Social Work, 27 (3/4), 45-60.

Luis Alvarez, J., Miller, P., Levy, J., & Svejenova, S. (2004). Journeys To The Self:

Usıng Movıe Dırectors In The Classroom. Journal of Management Education, 28(3), 335. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim 6. ve 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programları. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.

Mintzes, J., Wandersee, J & Novak, J. (1997). Meaningful learning in science: The human constructivist perspective. In. G.D. Phye., Handbook of Academic

Learning ( San Diego, CA: Academic Press). Öztap, H., Özay, E. ve Öztap, F. (2003). Teaching cell division to secondary school students: An investigation of difficulties experienced by turkish teachers.

Journal of Biology Education, 38(1).13-15. Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 543- 5

Öztaş, S. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde filmlerin kullanımı. M. Safran (Ed.).

Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 341-359). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Piliouras, P., Siakas, S. & Seroglou, F. (2011). Pupils produce their own narratives inspired by the history of science: Animation movies concerning the geocentric heliocentric debate. Science & Education, 20(7-8), 761-795.

Rose, C. (2003). How to teach biology using the movie science of cloning people, resurrecting the dead, and combining flies and humans. Public Understanding of Science, 12(3), 289-296.

Senemoğlu, N. (2010). Kuramdan Uygulamaya Gelişim Öğrenme ve Öğretim.

Ankara: Pegem Akademi. Taber, K. S. (2002). Alternative conceptions in chemistry-prevention, diagnosis and cure. The Royal Society of Chemistry, Theoretical background, London.

Tretter, R. T. (2005). Godzilla versus scaling laws of physics. The Physics Teacher, 43, 530-532.

Yılmaz, S. (2007). Öğrencilerin fizikteki kavram yanılgılarına yardımcı olacak temel benzetmelerin bulunması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yip, D. Y. (1998). Identification of misconceptions in naive biology teachers and remedial strategies for improving biology learning. İnternational Journal of Science Education. 20, 461-477. Teşekkür
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.