An Evaluation of Teachers' Views Towards Social Studies Curriculum in Connection with Their Epistemological Beliefs / Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Epistemolojik İnançlar Bağlamında Değerlendirilmesi

Selin KÖSEMEN, Abdurrahman ŞAHİN
2.117 730

Öz


Bu çalışma öğretmenlerin Sosyal Bilgiler öğretim programına yönelik görüşlerini, epistemolojik inançlarını, görüşleri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Betimsel desendeki bu çalışmanın örneklemini Denizli merkez ilçede çalışan 332 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Görüş Ölçeği ile Epistemolojik İnanç Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimleyici tekniklerin yanında Kendall ve Spearman korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Bulgular programın tüm boyutlarına yönelik görüşlerin vasat olduğunu; epistemolojik inanç düzeylerinin “öğrenmenin çabaya bağlı olma” boyutu dışında daha yüzeysel olduğunu göstermektedir. Bulgular ayrıca epistemolojik inançların yüzeysellikten sıyrıldıkça, programa ilişkin görüşlerin de daha olumluya kayması yönünde bir ilişkiyi de ortaya koymaktadır. Bu ilişki, bir taraftan programın kendisine yönelik olumlu bir izlenim sunarken aynı zamanda program reformlarının hayata geçirilmesinde öğretmenlerin epistemolojik inançlarının önemli bir referans noktası olduğuna işaret etmektedir.


Anahtar kelimeler


Sosyal Bilgiler, öğretim programı, epistemolojik inanç, öğretmen görüşü.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aksan, N. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki (Yüksek lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Arredondo, D. E. & Rucinski, T. T. (1996). Epistemological beliefs of Chilean educators and school reform efforts. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 402 673).

Askew, B. J., Kaye, E., Frasier, D. F., Mobasher, M., Anderson, N. & Rodriguez, Y. G. (2002) Making a case for prevention in education. Literacy Teaching and Learning, 6(2), 43-73.

Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler. (3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bentley, M. L. (1998). Constructivism as a referent for reforming science education. In M. Larochelle, N. Bednarz, & J. Garrison (Eds.). Constructivism and education (pp. 233-249). Cambridge University Press.

Bolden, D. & Newton, L. (2008). Primary teachers' epistemological beliefs: Some perceived barriers to investigative teaching in primary mathematics. Educational Studies, 34(5), 419-432.

Brownlee, J. & Berthelsen, D. (2006). Personal epistemology and relational pedagogy in early childhood teacher education programs. EarlyYears: An International Journal of Research 26, 17–29.

Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in HigherEducation, 6(2), 247-268.

Bulut, İ. (2006). İlköğretim birinci kademe programlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Büyüköztürk, ġ., Çakmak, E. K., Akgün, E. Ö., Karadeniz, ġ. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203-221.

Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 16(2), 36-50.

Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: Resolving conceptual and empirical issues. Asia Pacific Journal of TeacherEducation, 28(3), 225-234.

Dadds, M. (2001) Continuing professional development: Nurturing the expert within. In J. Soler et al. (Eds).,Teacher Development: Exploring Our Own Practice. London: Paul Chapman.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, ġ. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 111-125.

Doyle, M. (1997). Beyond life history as a student: Preservice teachers‟ beliefs about teaching and learning. College Student Journal, 31, 519-532.

Ece, B. (2007). İlköğretim birinci kademe 2005 Sosyal Bilgiler programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Ekinci, A. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programının yapılandırmacı yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Fullan, M. G. (1991). The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press.

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York, NY: BasicBooks.

Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2006). Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 47, 393–421.

Hashew, M. (1996). Effects of science teachers‟ epistemological beliefs in teaching. Journal of Research in Science Teaching, 33, 47-63.

Hofer, B. K. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.

Howard, B. C., McGee, S., Schwartz, N., & Purcell, S. (2000). The experience of constructivism: Transforming teacher epistemology. Journal of Research on Computing in Education, 32(4), 455-465.

Jehng, J. J., Johnson S. D., & Anderson, R. J. (1993). Schooling and students‟ epistemological beliefs about learning. Contemporary Educational Psychology, 18, 23-35.

Kalaycıoğlu, E. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerine göre incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Korkmaz, H. (2006). Yeni ilköğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi (14-16 Nisan), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Matthews, M. R. (1993). Constructivism in science and mathematics education. 9 Kasım 2012 tarihinde http://educa.univpm.it/inglese/matthews.html adresinden indirilmiştir.

MEB. (2005a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu (4-5. Sınıflar). Devlet kitapları müdürlüğü, Ankara.

MEB. (2005b). Sosyal Bilgiler 4-5-6-7-8. Sınıf Programı, Ders Kitapları Müdürlüğü, Ankara.

Oğuz, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers‟ epistemological beliefs. Social Behaviour and Personality, 36(3), 709-720.

Öztürk, C. ve Tuncel, G. (2006). Yeni 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi Öğretim Programı ile ilgili öğretmen görüşleri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (ss. 184-194), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Perry, W. G. (1981). Cognitive and ethical growth: The making of meaning. In A. W. Chickering and Associates (Eds.). The modern American college (76116). San Francisco: Jossey-Bass.

Sağlam, H. (2006). Türkiye’de Davranısçı ve Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler Öğretim Uygulamalarının Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M. (1998). The influence of age and schooling on epistemological beliefs. The British Journal of Educational Psychology, 68, 551-562.

Schommer, M. A. (1993). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in HigherEducation, 34(3), 355-370.

Schommer-Aikins, M. & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The Journal of Psyhology, 136(1), 5-20. Schommer-Aikins M., Hutter. R., & Duell O. K. (2005). Epistemological beliefs, mathematical problem-solving beliefs and academic performance of middle school students. The Elementary School Journal, 105(3), 289-304.

Schommer, M., Calvert, C., Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beliefs among scondary students: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89, 37-40.

Sinatra , G & Kardash , C. M. ( 2004 ). Teacher candidates ' epistemological beliefs , d ispositions and views on teaching as persuasion. Contemporary Educational Psychology , 29, 483-498 .

Şen, Z. (2012). Bulanık bilim felsefesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 20

Şimşek, N. (2004). A critical approach to constructive learning and instruction. Educational Sciences and Practice, 3(5), 115-139.

Taylor, P. C. & Maor, D. (1995). Teacher epistemology and scientific inquiry in computerized classroom environments. Journal of Research in Science Teaching, 32, 839-854.

Tsai, C. (2000). Relationships between student scientific epistemological beliefs and perceptions of constructivist learning environments. Educational Research, 42, 193-205.

Wismer, M. (1996). A teacher’s epistemology and conception of effective mathematics teaching: Three case studies. University of Delaware, USA.

Yılmaz, K. ve Delice, A. (2007). Öğretmen adaylarının epistemolojik ve problem çözme inançlarının problem çözme sürecine etkisi. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (ss. 575–581), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.