1992-2012 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi / Analysis of Graduate Thesis Papers in Turkey in the Field of Fine Arts Education Between 1992 and 2012

Bayram Özer, Abdurrahman Eren, Tarık Yazar
3.374 769

Öz


ÖZET

Bu araştırmanın genel amacını 1992 ile 2012 yılları arasında Güzel Sanatlar Eğitimi ile ilgili Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik tezlerinin 5 farklı açıdan değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmada Güzel Sanatlar Eğitiminin eğitim-öğretimde kullanımı ile ilgili Türkiye'de yapılan tezler türüne, yapıldığı yıllara, üniversitelere, hedef kitleye ve konularına göre sınıflandırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarama sürecinde Yüksek Öğretim Kurulunun Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı kullanılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek bulguların frekans ve yüzdeleri tablo halinde verilmiştir. Araştırma bu özelliklerinden dolayı tarama türünde betimsel araştırmadır. Araştırma sonucunda Güzel Sanatlar Eğitimi ile ilgili 366 teze ulaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda üniversiteler arasında en çok araştırmayı Gazi Üniversitesinin (%32,13), enstitüler arasında en çok araştırmayı Eğitim Bilimler Enstitüsünün (%55,08), anabilim dalları arasında en çok araştırmayı Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı'nın (%61,83) yaptığı, en fazla hedef kitle üniversiteler (%48,87) olduğu, en fazla çalışılan konular arasında ise ilk sıralarda Eğitim-Öğretim ve Güzel Sanatlar (%21,06) konularının geldiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar eğitimi, resim iş öğretmenliği, güzel sanatlarda lisansüstü araştırmalar.

 

ABSTRACT

In the study, graduate and PhD. / proficiency in arts thesis papers conducted in Turkey about Fine Arts Education between 1992 and 2012 have been reviewed. In the research, studies in Turkey about the usage of Fine Arts Education in education have been classified according to when they were carried out, the universities, target group and topics and have been in an effort to be assessed from a holistic approach. The National Theses and Dissertation Center database has been used during the review process. The data obtained as a result of the review have been analyzed and the frequencies and percentages of the findings are provided as tables. The study is a survey study owing to those qualities. 366 thesis papers about Fine Arts Education have been handled at the end of the research. According to the results of the study, it is found out that Gazi University (32,13%) among universities, Institute of Educational Sciences (55,08%) among institutes and Department of Art Education (61,83%) among division carried out studies most, that the target group studies most is universities (48,87%), and the topics studied most are Education-Teaching-Fine Arts (21,06%).

 Keywords: Fine arts education, department of art education, graduate research in fine arts.


Anahtar kelimeler


Güzel sanatlar eğitimi, resim iş öğretmenliği, güzel sanatlarda lisansüstü araştırmalar.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ağaoğlu, E., Ceylan, M., Kesim, E., Madden, T. & Altınkurt, Y. (2005). Okul Yönetimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 26 – 28 Eylül 2005.

Aral, N. (1999). Sanat Eğitimi – Yaratıcılık Etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 11-17.

Ayaydın, A. (2011). Resim-İş Öğretmeni Yetiştirme Programı İle Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı Arasındaki Uyum Sorunları. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (40), 26-33.

Baltacıoğlu, İ. H. (1975). Anlaşılmayan Sanat Gerçeği. Yeni Adam Gazetesi, Temmuz 1976, Sayı: 883, 4.

Biçer, H. (1993). Sanat Eğitiminin Geleceği, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi (24-28 Eylül 1990). 255-261.

Brommer, G. S. & Horn, G. S. (1985). Art in Your World. Davis Publications. Inc. Worcester, Massachusetts U.S.A. Second Edition.

Charleroy, A., Frederikson, J.A.G., Jensen, A., McKenna, S. & Thomas, A. (2012). Child Development and Arts Education: A review of Current Research and Best Practices, Prepared by the College Board for The National Coalition for Core Arts Standards, New York, NY, January 2012.

Dikici, A. (2002). Liselerde Görev Yapa n Resim Öğretmenlerinin, Öğrencilerin Yaratıcılıklarını Geliştirmeye Yönelik Nitelikleri. Elazığ: Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erbil, D. (1990). Çağdaş Sanat ve Eğitim, Yaratıcı toplum Yolunda Çağdaş Eğitim, İstanbul: Cem Yayınevi, Doğan ofset. 150-151.

Ersoy, A. (1983). Sanat Kavramlarına Giriş. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. Kalyoncu, R. & Süzen, H. N. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Adayı Öğrencilerinin “Öğretmen Yeterlik leri” Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 903-916.

Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.

Kavuran, T. (2003a). Türkiye’de Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2),167-190.

Kavuran, T. (2003b). Türkiye’de Resimİş Öğretmenliği Anabilim Dalında Okutulan Temel Tasarım Derslerinin Sorunları, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi.

Kolaç, E. (2008). İlkokuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (2 – 4 Mayıs 2008).

Odabaşı, H. (1986). “Yaratıcılık”, I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi 24-30 Kasım 1986.

Oruç, Ş. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında Yapılan Tez Çalışmaları, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121 – 132.

Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara. Gündüz Eğitim ve Yay.

San, İ. (1982). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

San, İ. (1992). İstanbul, Sanatlar Eğitimi, 2. Eğitim Sempozyumu, MEF Okulları.

Uysal, A. (2005). İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi derslerinin Yarataıcılığa Etkileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 41 – 47.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.