Determination of 4th Class Preservice Teachers' Attitudes Towards the Teaching Profession in Faculty of Education: Sample of Muş Alparslan University / Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları: Muş Alparslan Ü

İsmet KESEN, Murat POLAT
2.854 704

Öz


Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi 4. sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler ışığında belirlenmesidir. Araştırma; 2012 - 2013 eğitim-öğretim akademik yılı bahar döneminde Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki altı ayrı Anabilim Dalına (Okul Öncesi, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi, Sınıf ve Din Kültürü) kayıtlı 234 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma tarama modelindedir. Tarama modeli türlerinden ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen 34 maddelik “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve bir adet soru formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 4. sınıf öğretmen adaylarının ölçme aracına verdikleri yanıtlardan elde edilen veriler SPSS veri analizi paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde, Mann-Whitney U, Krusukal-Wallis H ve Dunnett C testlerinden faydalanılmıştır (p<0,05). Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını manidar şekilde etkilemediği, ancak kadın öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının erkek öğretmen adaylarına kıyasla daha çok pozitif olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte 4. sınıf öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkeni ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin manidar olduğu belirlenmiştir. Bu manidarlığın Okul Öncesi Öğretmenliği anabilim dalı öğretmen adaylarının lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 


Anahtar kelimeler


Eğitim fakültesi, öğretmen adayları, öğretmenlik mesleği, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abas, B. (2013). Who Am I This Time: Exploring Prospective Teachers’ Attitudes Towards Teaching Profession In Malaysia. Congreso Internacional ReConceptualizing the Professional Identity of European Teacher: Sharing Experiences, 12-14 de Junio 2013, Sevilla.

Abou-Dagga, S. (2005). Student teachers attitudes towards teaching profession and their relation to the adequacy of practical training. An-Najah University Journal for Research – Humanities, 19(4), 1141-1167.

Akıllı, M., & Seven, S. (2010). An investigation of prospective science teachers’attitudes towards the profession of teaching. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 11(3), 61-73.

Akbaba, B. (2013). The attitudes of pre-service social studies teachers’ towards teaching profession and their self-efficacy about using instruction materials. Mevlana International Journal of Education, 3(2), 157-169.

Akbulut, Ö. E., & Karakuş, F. (2011). The investigation of secondary school science and mathematics pre-service teachers’ attitudes towards teaching profession. Educational Research and Reviews, 6(6), 489-496.

Arslan, A. (2013). Türkçe öğretmenleri ile öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 71-80.

Aynal, Ş. Ö. (2013). Okulöncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğıne ilişkin tutumları. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 1037-1048.

Bartan, M., Oksal, A., & Sevi, L. (2013). Analysis of attitudes of preschool prospective teachers towards teaching profession and their professional selfesteem (Kutahya sample). Ozean Journal of Social Sciences, 6(2), 35-42.

Başçiftçi, F., Yanpınar, O., & Ergül, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi: Selçuk Üniversitesi örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(2).

Babu, B. P., & Raju, T. J. M. S. (2013). Attitude of student teachers towards their profession. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 2(1), 1-6.

Bektaş, F., & Nalçacı, A. (2012). The relationship between personal values and attitude towards teaching profession. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 1244-1248.

Bozdoğan, A. E., Aydın, D., & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97.

Büyüköztürk, Ş. & Diğ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: PegemA.

Camadan, F., & Duysak, A. (2010). Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Örneği. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.

Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 13-28.

Çağlar, Ç. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 50-69.

Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 27 – 42.

Çapa, Y., & Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69 – 73.

Çiğdem, G., & Memiş, A. (2011). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(40), 57-77.

Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168.

Dilmaç, B., Çıkılı, Y., Işık, H., & Sungur, C. (2009). Teknik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleklerine ilişkin tutumlarının yordayıcısı olarak mesleki benlik saygısı. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, 8(2), 127-143.

Eraslan, L., & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-4

Erdem, C. (2012). Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlilik algıları ve tutumları üzerine bir araştırma. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 1727-1747.

Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T., & Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 27-32.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th Ed.). New York: McGraw-Hill.

Girgin, G., Akamca, G. Ö., Ellez, A. M., & Oğuz, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1

Gürbüz, H., & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.

Kahyaoğlu, M., Tan, Ç., & Kaya, M. F. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının öğrenme stillerı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 225-236.

Karademir, E., & Tezel, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişelerinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 2005-2018.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kartal, S. (2009). Tezsiz yüksek lisans programlarına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 223-239.

Kartal, T., & Taşdemir, A. (2012). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 73-96.

Kılıç, D., & Bektaş, F. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 15-25.

Kızıltaş, E., Halmatov, M., & Sarıçam, H. (2012). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 173 – 189.

Korkmaz, Ö., & Usta, E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ile algıladıkları etkileşim-izlenme kaygıları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 1-22.

Kusum, K., Sinha, N., Jha, V., Singh, U. & Sinha, R. (2010). Attitude of degree level girl students towards teaching profession. Education Explore, 2(1), 154-15

Lašek, J., & Wiesenbergová, Š. (2007). Prospective teachers’ attitudes to their profession. The New Educational Review, 13(3-4), 129-138.

Maliki, A. E. (2013). Attitudes towards the teaching profession of students from the faculty of education, Niger Delta University. International Journal of Social Science Research, 1(1), 11-18.

MacBeath, J. (2012). Future of Teaching Profession. Education International Research Institute Report, Cambridge University Press.

Nwanekezi, A. U., Okoli, N. J., & Mezieobi, S. A. (2011). Attitude of studentteachers towards teaching practice in the university of Port Harcourt, Rivers State, Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 2(1), 41-46.

Oğuz, A., & Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen özyeterlik inançları ile öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E ‐ Dergisi, 14, 1-20.

Özbek, R., Kahyaoğlu, M., & Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.

Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.

Özkaya, M. (2013). Literatür ışığında öğretmen davranışları. EKEV Akademi Dergisi, 17(56), 399-408.

Parvez, M., & Shakir, M. (2013). Attitudes of prospective teachers towards teaching profession. Journal of Education and Practice, 4(10), 172-178.

Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.

Polat, S. (2013). Pedagojik formasyon sertifika programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. EUluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 48-60.

Pullant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.

Sağlam, A. Ç. (2008). Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.

Sandıkçı, M., & Öncü, E. (2013). Beden Eğitimi ile diğer alanlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlik algıları ve tutumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 135-15

Sevim, O., & Varışoğlu, B. (2012). Duygusal semantik farklılığa göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yükledikleri değerler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(2), 27-37.

Sezer, A., Pınar, A., & Yıldırım, A. (2010). Coğrafya öğretmeni adaylarının bazı profil özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 43 – 69.

Şumuer, E., Yakın, İ., & Yıldırım, S. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının demografik özellikleri, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve eğitime ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 9(18), 21

Tekerek, M., & Polat, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ.

Temizkan, M. (2008) Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.

Trivedi, R. P. (2012). A study of attitude of teachers towards teaching profession teaching at different level. International Multidisciplinary e-Journal, 1(5), 24Uğurlu, C. T., & Polat, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68-74.

Usta, E., & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1336.

Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.

Üstüner, M., Demirtaş, H., & Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim ve Bilim, 34(151), 140-155.

Yalız, D. (2010). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. BESBD, 5(1), 7-14.

Yeşil, H. (2011). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 200-219.

Yüksel, S. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretme-öğrenme süreçlerine yönelik direnç davranışları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 341-354.

Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 35537

TDK (2013). Büyük Türkçe Sözlük, Erişim: http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.52442da93ee643.10 397044 adresi üzerinden 26.09.2013 tarihinde alınmıştır.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.