Epistemological Beliefs of Prospective Music Teachers / Müzik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları

Jale DENİZ
2.918 816

Öz


Müzik öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen bu araştırmada epistemolojik inançları ile cinsiyetleri, mezun oldukları lise türü, devam ettikleri sınıf seviyeleri, anne ve babalarının eğitim seviyeleri ve sahip oldukları aile tutumu arasında farklılaşma durumları da sorgulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan 274 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada Schommer (1990) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Öztürk (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen belli başlı sonuçlar şunlardır: (1) Müzik öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarının yeterince gelişmediği belirlenmiştir; (2) Kız müzik öğretmeni adaylarının öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inançları erkeklere göre daha gelişmiştir; (3) Anne ve babanın eğitim seviyelerine göre müzik öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları farklılaşmamaktadır; (4) Algılanan aile tutumuna göre demokratik aile yapısına sahip öğrencilerin öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inançları daha gelişmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, özellikle eğitim programlarının epistemolojik inançları geliştirici biçimde düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler


Epistemolojik inanç, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi, müzik eğitimi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akpınar, B. Ve Akyıldız, S. (2013). Türk ilköğretim öğretmenlerinin eğitim programı bağlamında epistemolojik görüşlerinin değerlendirilmesi, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 21-40.

Altay, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları arasındaki farklılıkların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 32 (145), 71-84.

Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.

Bacanlı K.C. (2010). Öğretmenlerin epistemolojik inançları ve değişime direnme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Belet, Ş.D. ve Güven, M. (2011). Meta-cognitive strategy usage and epistemological beliefs of primary school teacher tarinees. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 51-57.

Boz, Y., Aydemir, M. ve Aydemir, N. (2011). 4th, 6th, and 8th grade Turkish elementary students’ epistemological beliefs. Elementary Education Online, 10(3), 1191-1201.

Demir, S ve Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik İnanışlar ve Öğretme Öğrenme Süreçleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 75-93. Deryakulu, D. (2004a). Epistemolojik İnançlar. Y .Kuzgun ve D. Deryakulu (ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar. (259-287), Nobel, Ankara.

Deryakulu, D. (2004b). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim, 38, 230-249.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik İnanç Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitim Araştırmaları, 2(8), 111-125.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eurasian Journal of Educational Research, 18, 57-70.

Eren, A. (2007). Examining the differences among undergraduate students’ epistemological beliefs. Eğitim ve Bilim. 32(145), 71-85.

Eroğlu, S.E. ve Güven, K. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312.

Hofer, B.K., & Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88–140.

İçen, M. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının sınıf içi uyguladıkları öğretim stratejileri ile ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kaleci, F. ve Yazıcı, E. (2012, Haziran). Epistemolojik inançlar üzerine bir derleme. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/246330_05_2012-21_30_43.pdf adresinden 12 Eylül 2013 tarihinde ulaşılmıştır.

Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kurt, F. (2009). Investigating students' epistemologcal beliefs through gender, grade level, and fields of study. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Oğuz, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs. Social Behavior and Personality, 36(3), 709-720.

Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 4064

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.

Schommer, M., Calvert, C., Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beliefs among secondary students: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89(1), 37-40.

Tümkaya, S. Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet sınıf eğitim alanı akademik başarı ve öğrenme stillerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim, 12(1), 75-95. Yılmaz, H., Şahin, S. (2011). Pre-service teachers' epistemological beliefs and conceptions of teaching. Australian Journal of Teacher Education, 36(1), 728
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.