Predictor Variables for Primary School Students Related to Van Hiele Geometric Thinking / İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerini Yordayan Değişkenler

Ayten Pınar BAL
2.330 1.363

Öz


Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin cinsiyet, tutum ve akademik başarı değişkenlerinin geometrik düşünme düzeylerini ne derecede yordadıklarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili merkez ilçelerinde yer alan beş ilköğretim okulunun 4., 5.  6. ve 7. sınıflarına devam eden ve oransız küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 1270 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Van Hiele Geometri Düşünme Testi” ve “Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, Pearson korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin geometri düşünme düzeylerinin düşük olduğu, geometriye yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu ve geometrik düşünme puanları ile tutumları arasında anlamlı ve orta düzeyde (r=.58) bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan geometrik düşünme puanlarının tutum ve başarı değişkenini orta düzeyde yordadığı,  ancak cinsiyet değişkenini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır (R=.587 R2=.345). Bu sonuçlar ışığında, özellikle ilköğretim seviyesinden başlayarak öğrencilerin, geometrik düşünme düzeylerinin ve geometriye karşı olan tutumlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilebilir. Bu araştırma ilköğretim öğrencileriyle sınırlandırılmıştır. Ancak, benzer bir araştırma ortaöğretim kapsamında ve daha geniş örneklem ile gerçekleştirilebilir.

Anahtar kelimeler


Van Hiele Geometrik düşünme düzeyleri, ilköğretim, matematik, geometrik tutum.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ahuja, O. P. (1996). An investigation in the geometric understanding among elementary pre-service teachers. Paper presented at the ERA-AARE Conference, Singapore, 29 November. Retrieved May 13, 2011 from www.aare.edu.au/96pap/ahujo96485.txt

Ai, X. (2002). Gender differences in growth in mathematics achievement: Threelevel longitudinal and multilevel analyses of individual, home, and school influences. Mathematical Thinking and Learning, 4(1), 1–22.

Aiken, L. R. (1996). Rating scales and checklists: Evaluating behavior, personality, and attitudes. New York, NY: John Wiley.

Akkaya, S., C. (2006). Van Hiele düzeylerine göre hazırlanan etkinliklerin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin tutumuna ve başarısına etkisi. Unpublished master thesis, University of Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Turkey.

Aktaş, M. C. & Aktaş, D. Y. (2012). Lise Öğrencilerinin Geometriye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Gore İncelenmesi: Ordu İli Ornegi. Dicle Üniversitesi Ziya Gokalp Egitim Fakultesi Dergisi, 156(18),156-16.

Altun, M. (2005). Egitim fakülteleri ve ilköğretim matematik öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Erkam Matbacılık.

Atebe, H. U. (2008). Students’ Van Hiele levels of geometric thought and conception in plane geometry: A collective case study of Nigeria and South Africa. Unpublished doctoral thesis, University of Rhodes, Grahamstown.

Atebe, H. U., Schäfer, M. (2010). Research evidence on geometric thinking level hierarchies and their relationships with students’ mathematical performance. Journal of the Science Teachers Association of Nigeria, 45(1-2), 76-84.

Aydın, O. (1990). Tutumlar. In E. Ozkalp (Ed.) Davranis Bilimlerine Giriş. (293307). Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayinlari No: 107

Baki, A., (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.

Baykul, Y. (2005). İlköğretim matematik öğretimi (1-5 Sınıflar). (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.

Beller, M. Gafni, N. (2000). Can item format (multiple choice vs. open- ended) account for gender differences in mathematics achievement? Sex Roles, 42(1/2),1-21.

Bindak, R. (2004). Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama. Unpublished doctoral dissertation, University of Dicle, Diyarbakır, Turkey.

Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Cev. D. A. Özçelik). İstanbul: Milli Egitim Basımevi.

Brodie, J. H. (2004). Background factors affecting success in geometry. Unpublished doctoral dissertation, University of Western Sydney. Retrieved October 7, 2012, from http://arrow.uws.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/uws:2401.

Bulut, N. & Bulut, M. (2012). Development of pre-service elementary mathematics teachers’ geometric thinking levels through an undergraduate geometry course. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46, 760 – 763.

Büyüköztürk, S. (2006). Sosyal bilimler için veri analiz el kitabi (6. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Carroll, W. M.(1998). Geometric knowledge of middle school students in a reform based mathematics curriculum. School Science and Mathematics, 98(4). 188-1

Casey, M. B., Nuttall, R. L., & Pezaris, E. (2001). Spatial–mechanical reasoning skills versus mathematics self-confidence as mediators of gender differences on mathematics subtests using cross-national gender-based items. Journal for Research in Mathematics Education, 32(1), 28– 57.

Clements, D., & Battista, M. (1990). The effects of logo on children’s conceptualizations of angle and polygons. Journal for Research in Mathematics Education, 21(5), 356-371.

Creswell, J.W. (2008). Educational research: planning, conducting and evaluating quantative and qualitative research, (3nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Crowley, M. L. (1987). The Van Hiele model of the development of geometric thought. In M.M. Lindquist, Ed., Learning and teaching geometry, K-12 (pp. 1-16). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Debellis, V. A. & Goldin, G. A. (2006). Affect and meta-affect in mathematical problem solving: a representational perspective. Educational Studies in Mathematics, 63: 131–147.

Dede, Y. (2012). Students’ attitudes towards geometry: a cross-sectional study. International Journal for Studies in Mathematics Education, 5(1), 85-113.

Doganay, A. (2009). Değerler eğitimi. (Ed. C. Öztürk). Sosyal bilgiler öğretimi, demokratik vatandaşlık eğitimi (225-257). Ankara: PegemA yayınevi.

Duatepe, A. (2000). An Investigation on the relationship between Van Hiele Geometric level of thinking and demographic variables for preservice elementary school teachers. Unpublished master thesis, University of Orta Dogu Teknik, Ankara, Turkey.

Duatepe, Asuman. (2004). Drama temelli öğretimin yedinci sınıf öğrencilerinin geometri başarısına, Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine, matematiğe ve geometriye karşı tutumlarına etkisi. Unpublished doctoral dissertation, University of Orta Dogu Teknik, Ankara, Turkey.

Duatepe-Paksu, A. & Ubuz, B. (2009). Effects of drama-based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels. The Journal of Educational Research, 102(4), 272-286.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.