Metin Yapısı Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Tartışmacı Yazma Becerilerine Etkisi / The Effect Of Teaching Argumentative Writing On Teacher Candidates' Argumentative Writing Skills

Ebubekir Çakmak
2.890 1.072

Öz


ÖZET

Tartışmacı yazma yazarın bir konu hakkında görüşlerini, tartışma için gerekli verileri sunup, iddiasını destekleyecek, karşı iddiaları çürütecek gerekçeleri tartışarak konuyu sonuca bağladığı yazma türü olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı tartışmacı metin yapısı öğretiminin öğretmen adaylarının tartışmacı yazma becerilerine etkisini incelmektir. Araştırma tek grup öntest-sontest  modeline göre desenlenmiş zayıf deneysel (weak experimental) türde bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcı grubunu AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında okuyan 63 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında katılımcılara 6 haftalık tartışmacı metin yazma konusunda öğretim verişmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen tartışmacı metin yapısı dereceli puanlama anahtarı (rubric) aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarına verilen tartışmacı metin yapısı öğretiminin, onların tartışmacı yazma becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. Tartışmacı yazma eğitimi sonrası katılımcıların tartışmacı yazma ana elementler ve yardımcı elementlerin tümünde daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Bu artış  istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Tartışmacı yazma, metin yapısı öğretimi, metin elementleri, öğretmen adayları

 

ABSTRACT

Argumentative writing is described as a sort of writing by which the writer suggests his opinions on a particular topic and proposes necessary data for argument. The writer gives reasons to refute counter arguments and reach a conclusion. The aim of this study is to analyze the effect of teaching argumentative writing on teacher candidates' argumentative writing skills. The study was designed regarding single group pretest-posttest model and is a weak experimental study. The participant group consists of 63 undergraduate students who study at Abant Izzet Baysal University, Faculty of Education. For the study, participants were provided a 6 week argumentative writing education. Data were collected with argumentative writing rubric developed by the researcher. As a result of the study, it was found out that teaching of argumentative writing has positively influenced teacher candidates' argumentative writing skills. Following the argumentative writing education, it was seen that participants got higher scores in both argumentative writing basic and secondary elements. This was found as statistically significant.

 

Keywords: Argumentative writing, instruction of text structure, text elements, teacher candidates

 


Anahtar kelimeler


Tartışmacı yazma, metin yapısı öğretimi, metin elementleri, öğretmen adayları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyol, H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayınevi.

Aldağ, H. (2006). Toulmin tartışma modeli. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 13-34.

Coşkun, E. & Tiryaki, E.N. (2011).Tartışmacı metin yapısı ve öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 63-73.

Coşkun, E. & Tiryaki, E.N. (2013). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yapısını oluşturmadaki sorunları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 101-141. Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178-195.

Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar Modeller. Ankara: PegemA Yayıncılık.

MEB (2012). OİO.Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=2&kno=195/

Nussbaum, E. M. & Schraw, G. (2007). Promoting argument–counterargument integration in students’ writing. The Journal of Experimental Education, 76 (1), 59–92.

Oin, J. & Karabacak, E. (2010). The analysis of Toulmin elements in Chinese EFL university argumentative writing. System (38) 444-456

Temur, T.& Çakıroğlu, A. (2011). Etkinliklerle Yazma Öğretimi. 2.Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Tompkins, G. E. (2009). Language Arts Patterns of Practice. New Jersey: Pearson Prentice.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.