A research on high school students’ reading interests and habits / Lise öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıkları üzerine bir araştırma

Aliye USLU ÜSTTEN, Salim PİLAV
2.965 780

Öz


Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıklarını belirlemektir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu Ankara il merkezinde farklı liselerde öğrenim gören 242 öğrenci oluşturmaktadır. 10. sınıfa giden öğrenciler arasından tesadüfî seçilen çalışma grubunda 122 kız (% 50,4), 120 (% 49,6) erkek öğrenci yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak “Okuma İlgi ve Alışkanlığı Değerlendirme Anketi” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Frekans, yüzde ve cinsiyet ile anket soruları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Kay Kare tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre lise 10. sınıf öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıkları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Erkek öğrencilerin okumayı, daha çok günlük hayatı ve insanları anlamaya yardımcı bir eylem olarak gördükleri, kız öğrencilerin ise doğrudan bilgiye ve meslek edinmeye ulaştıran bir araç olarak kabul ettikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sosyal etkinlikleri daha fazla tercih ettikleri görülmektedir. Buna göre kız öğrenciler için kitap okumanın aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: lise öğrencisi, okuma becerisi, okuma alışkanlığı


Anahtar kelimeler


lise öğrencisi, okuma becerisi, okuma alışkanlığı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Acıyan, A. A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve akademik başarı düzeyi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Akyol, H. (2006). 2005 Programına Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Aksaçlıoğlu A. G., Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21 (1), 3-28.

Ayyıldız, M., Bozkurt, Ü. ve Canlı, S. (2006). Okuma Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Millî Eğitim, 169, 277-296.

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bamberger, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme (Çev: Bengü Çapar), Ankara: Kültür Bakanlığı.

Baymur, F. (1983). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılâp ve Aka Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayınları.

Can, R., Türkyılmaz, M., Karadeniz, A. (2010). Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 1-21.

Dökmen, Ü. (1990). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerileri, İlgileri, Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23 (2).

Eskey, D. E. (2005). Handbook Of Research In Second Language Teaching And Learning. Ed. Eli Hinkel, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Gönen, M., Öncü, E. ve Isıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Millî Eğitim, 164, 7-34.

Gürcan, H. İ. (1996). Okuma Alışkanlığı ile Kitap Yayımcılığının Kültürel İletişim ve Teknolojisine Bağlı Sorunları Karşısında Türkiye Koşulları Temelinde Bir Araştırma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Karakoç, M. (2005). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Keleş, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Kitap Okuma Alışkanlığının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).

Luma, S. (2002). İlköğretim Okulu Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Beceri ve Alışkanlıklarını Geliştirmeye Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şirin, M. R., Soylu, İ. (2003). Okuyan Türkiye Ön Bilgi Raporu. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Taşkesenlioğlu, L. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9), 261-273.

Temizyürek, F., Çolakoğlu, B. K., Çoşkun, S. (2013). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (2), 114-150.

Türk Dil Kurumu (2005) Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

OECD (2013). PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do - Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201118-en (İndirilme tarihi 06.11.2013)

Yalçın, A. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri: Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınevi

Yılmaz, B. (1993). Okuma Alışkanlığında Halk Kütüphanelerinin Rolü. Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.