School Principals Role Priorities / Okul Müdürlerinin Rol Öncelikleri

Aydın BALYER
2.053 822

Öz


Okul müdürleri, okulda öğretimi ve öğrenci öğrenmesini geliştirmek için okul yönetim sisteminin boyutlarını kavramak zorundadırlar. Bu sürecin beş yönetim unsuru tarafından desteklendiği değerlendirilmektedir. Bunlar okulu yönetmek, okulun geleceğini şekillendirmek, liderlik ve öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamak, bireylere odaklanmak ve okul-çevre ilişkilerini yönetmektir. Nitel olarak yürütülen bu araştırma, okul müdürlerinin günlük yönetsel uygulamalarında belirtilen bu rollerin hangisini öncelikli olarak gerçekleştirdiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, bu örneklem grubunda yer alan müdürlerin evrak işi, telefon görüşmeleri, toplantılar ve görüşmeler gibi günlük rutin işler anlamına gelen ―okulu yönetme‖ rolünü öncelikli olarak gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Bu kapsamda müdürlerin, diğer yönetsel rollerine ya çok az zaman ayırabildikleri ya da ayıramadıkları anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Okul yönetimi, müdür, müdür rolleri, rol önceliği.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akçay, C. & Başar, M. A. (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetsel görevlere ayırdıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (38), 170–197.

Alkan, A. (1999). How primary school principals manage their time. Unpublished Master Thesis. Social Sciences Institute, Gazi University, Ankara.

Aksoy, N. (1993). Time management style of general high school principals in Ankara. Unpublished Master Thesis, Social Sciences Institute, Hacettepe University, Ankara.

Aksu, A., Gemici, Y. & İşler, H. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderliklerine ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 35 (172), 55–70.

Bailey, K. D. (1994). Methods of social research. (4th ed.). New York: The Free Press.

Balcı, A. (2005a). Eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Yayıncılık. Bartell, C. A. (1990). Outstanding secondary principals reflect on ınstructional leadership. High School Journal, 73, 118-128.

Başar, H. (1981). Inspectional duties of school administrators. Unpublished Doctoral Dissertation, Ankara University Faculty of Education. Ankara. Bogdan, R. C. & Biklen, S.K. (1998). Qualitative research for education: an introduction to theory and methods, 3rd edition, Boston, MA: Allyn & Bacon.

Box, C. M. (2005). Perceptions of the rules elementary principals in a school district during desegregation order (1994-2002): A Case Study. Doctoral Dissertation, Graduate College of University of Illinois, UMI, No: 3182223. Bulach, C., Boothe, D. & Pickett, W. (2006). Analyzing the leadership behavior of school principals, NCPEA, 1(1), 1-13.

Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Castle, J. B. & Mitchell, C. (2001). Roles of elementary school principals in Ontario: tasks and tensions, executive summary. Ontario Principals’ Council: 1-9.

Creswell, J.W. (2002). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Crow, G.M., Hausman, C. S. & Scribner, J. P. (2002). Reshaping the role of the school principal. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 101(1): 189–210.

Cuban, L. (1988). The managerial ımperative and the practice of leadership in schools. Albany: SUNY Press.

Degenhardt, L. M. (2006). Reinventing a school for the 21st century: a case study of change in a mary ward school. Australian Catholic University and Doctoral Thesis Dissertation.

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2005). The sage handbook of qualitative research, Third Edition, Sage, Thousand Oaks.

Doud. J. L. & Keller, E. P. (1998). The k-8 principal in 1998. Principal, 78, 1(5, 6, 8, 10-12.), EJ 570-135.

Elmore, F. R. (2004). School reform from the ınside out: policy, practice and performance. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Foley, R. M. (2001). Professional development needs of secondary school principals of collaborative-based service delivery models. The High School Journal, 85 (1), 10-23.

Foster, L. (2007). Changing secondary school leaders’ role in public education, changing role of the middle level and high school leader: learning from the past—preparing for the future. National Association of Secondary School Principals, 1-4.

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Fullan, M. (2003). The moral ımperative of school leadership. Corwin Press.

Glaser, B. (1992). Theoretical sensitivity: advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, CA.: Sociology Press.

Graham, M. W. (1997). School principals: their roles and preparation, a paper presented at the Sixth National Conference on Creating the Quality School, Oklahoma, ED411576, 1-11.

Gümüşeli, A. İ. (2009). Primary school principals in turkey: their working conditions and professional profiles. International Journal of Human and Social Sciences 4(4), 239-246.

Hale, E. L. & Moorman, H. N. (2003). Preparing school principals: a national perspective on policy and program ınnovations. Institute for Educational Leadership, 1-28.

Hall, P. A. (2005).The principal's presence and supervision to ımprove teaching. SEDL Letter 17(2):12-16.

ISLLC (2008). Educational leadership policy standards. Washington DC: Council of Chief State School Officers.

Kaykanacı, M. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim işlerine verdikleri önem ve harcadıkları zaman. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (1), 137–158.

Kaynakçı, M. (2000). The importance primary school principals attach to administrative issues and the time they spend on it. Unpublished Doctoral Dissertation, Social Sciences Institute, Gazi University, Ankara.

Kapusuzoğlu, Ş. (2007). An analysis of changing roles of school administrators in forming a new school culture in learning organizations. World Applied Sciences Journal, 2,734-740.

Kerkhof , van de M. (2006). The repertory grid technique, (RGT), integrated assessment, http://www.ivm.vu.nl/en/Images/PT4_tcm53-161509.pdf , 1retrieved on 5 November, 2011; 12:00.

Kremer, L. (1983). The role of the elementary school principal -as perceived by Israeli principals an attempt at role analysis. International Review of Education, 37-46.

Leithwood, K. & Riehl, C. (2003). What do we already know about successful school leadership? Report prepared for AERA.

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. & Hopkins, D. (2007). Seven strong claims about successful school leadership. Birmingham: NCSL.

Marshall, C. & Rossman, B.G. (2006). Designing qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publication, 4th edition.

Marsick, V. J. & Watkins, K. E. (1997). Adult educators and learning organizations. Adult Learning, 2, 1-19.

Martin, W. J. & Willower, D. D. (1981). The managerial behaviour of high school, principals. Educational Administration Quarterly, 17, 69-90.

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis, forum: Online Journal Qualitative Social Research, 1(2), 1-10.

McKinsey & Company (2007). How the world’s best-performing schools come out on top. London, UK.

Ministry of Education (2010). Perception of the principal’s role in the state of Israel. Report by the Professional Committee to Formulate Policy Recommendations for the Ministry of Education, 1-30.

MEB. (2000). Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okulları müdürlüğü görev tanımı. Tebliğler Dergisi. Sayı: 2508, Tarih: Ocak 2000.

Morrison, H. (2007). Promising leadership practices, changing role of the middle level and high school leader: learning from the past—preparing for the future. National Association of Secondary School Principals, 19-30.

Mulford, B. (2003). School leaders: changing roles and ımpact on teacher and school effectiveness. OECD,1-65.

Murphy, J., Elliott, S., Goldring, E. & Porter, A. (2006). Learning-centered leadership: a conceptual foundation. report for the wallace foundation schools. Albany, NY: State University of New York Press.

O’Hair, M. J. & Reitzug, U. C. (1997). Restructuring schools for democracy: principals' perspectives. Journal of School Leadership, 7, 266-286.

Portin, B. S., Alejano, C. R., Knapp, M. S. & Marzolf, E. (2006). Redefining roles, responsibilities, and authority of school leaders. Center for Study and Teacher Policy, 1-45.

Parks, D. & Barrett, T. (1994). Principals as leader of leaders. Principal, 74, 11-12. Salazar, P. (2007). The role of the secondary school leader-the current reality, changing role of the middle level and high school leader: learning from the past-preparing for the future. National Association of Secondary School Principals, 5-17.

Strang, D. K. (2007). Examining effective technology project leadership traits and behaviors. Computers in Human Behaviors, 23, 424-462.

Stronge, J. H. (1988). The elementary school principal: A position in transition. Principal, 67 (5), 32-33.

Şişman, M. & Turan, S. (2004). Eğitim ve okul yönetimi. Yüksel Özden (Ed). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. 99–145. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Taymaz, A. H. (2000). Okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Usdan, M. (2000). Leadership for student learning: reinventing the principalship. Institute for Educational Leadership, 1-24.

Voorhis, V. F. & Sheldon, S. (2004). Principals’ roles in the development of US programs of school, family and community partnership. International Journal of Educational Research, 41, 55-70.

Wallace Foundation (2007). Annual report. New York: The Wallace Foundation.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları, Ankara.

Yılmaz, K. (2009). Supervision duty of school principals. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 10 (1), 19-35.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.