Turkish Adaptation Study of Overall School Satisfaction Scale for Children / Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Bülent Baki TELEF
2.582 658

Öz


Bu çalışmanın amacı, Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin psikometrik özelliklerini incelemektir. Araştırma Çanakkale ilinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında iki ilkokul ve iki ortaokulda öğrenim gören 582 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 291'i (%50) kız, 291'i (%50) erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılarak incelenmiştir. Ölçeğin güvenirliğine bakmak için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın verileri SPSS 16.0 ve LISREL 8.7 programları ile analiz edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinalinde olduğu gibi ölçeğin tek faktörden oluştuğu ve toplam açıklanan varyansın %65 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri .77 ile .82 arasında hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında elde edilen Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test sonucuna göre ölçeğin birinci ve ikinci uygulaması arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r= .92, p<.01). Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular ile ölçeğin farklı dillerde yapılan uyarlama çalışmalarından elde edilen sonuçlar tutarlılık göstermektedir. Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin yapılan uyarlama çalışması sonucunda geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.


Anahtar kelimeler


Okul doyumu, ölçme, geçerlik, güvenirlik.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Baker, J. A. (1998). The social context of school satisfaction among urban, lowincome, African-American students. School Psychology Quarterly, 13(1), 25Baker, J. A., Dilly, L. J., Aupperlee, J. L., & Patil, S. A. (2003). The developmental context of school satisfaction: Schools as psychologically healthy environments. School Psychology Quarterly, 18(2), 206-221.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Casas, F., Bello, A., González, M., & Aligué, M. (2013). Children’s subjective well-being measured using a composite index: What impacts spanish firstyear secondary education students’ subjective well-being? Child Indicators Research, 6(3), 1-28.

Çivitci, A. (2007). Çokboyutlu öğrenci yaşam doyumu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim Araştırmaları, 7(26), 51-60.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (Birinci baskı). Ankara, Pegem Akademi Yayınları.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Diener, E., & Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7(3), 181-185.

Elmore, G. M., & Huebner, E. S. (2010). Adolescents’ satisfaction with school experiences: Relationships with demographics, attachment relationships, and school engagement. Psychology in the Schools, 47(6), 525-537.

Epstein, J., & McPartland, J. M. (1976). The concept and measurement of the quality of school life. American Educational Research Journal, 13(1), 15

Gould, J. A. (2011). Does it really take a village to raise a child (or just a parent?): An examination of the relationship between the members of the residence of a middle-school student and the student's satisfaction with school? Education, 132(1), 28-38.

Haranin, E., Huebner, E. S., & Suldo, S. M. (2007). Predictive and incremental validity of global and domain-based adolescent life satisfaction reports. Journal of Psychoeducational Assessment, 25(2), 127-138.

Hilooğlu, S., & Cenkseven-Onder, F. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde zorbalığı yordamada sosyal beceri ve yaşam doyumunun rolü. İlköğretim Online, 9(3), 1159-1173.

Huebner, E. S. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychological Assessment, 6(2), 149-158.

Huebner, E. S., & McCullough, G. C. (2000). Correlates of school satisfaction among adolescents. Journal of Educational Research, 93(5), 331-335.

Huebner, E. S., Ash, C., & Laughlin, J. E. (2001). Life experiences, locus of control, and school satisfaction in adolescence. Social Indicators Research, 55(2), 167-183.

Jovanović, V., & Jerković, I. (2011). School satisfaction among secondary school students – relations with school achievement and mental health indicators. Psihologija, 44(3), 211-224.

Karatzias, T., Power, K. G., Flemming, J., Lennan, F., & Swanson, V. (2002). The role of demographics, personality variables and school stress on predicting school satisfaction/dissatisfaction: Review of the literature and research findings. Educational Psychology, 22(1), 33-50.

King, A. L. D., Huebner, S., Suldo, S. M., & Valois, R. F. (2006). An ecological view of school satisfaction in adolescence: Linkages between social support and behavior problems. Applied Research in Quality of Life, 1(34), 279-295.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equations modeling (2nd ed). New York: Guilford.

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2008). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. New York: L. Erlbaum Associates.

Lévy-Garboua, L., Lohéac, Y., & Fayolle, B. (2006). Preference formation, school dissatisfaction and risky behavior of adolescents. Journal of Economic Psychology, 27(1), 165-183.

Önder, F. C., & Yılmaz, Y. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinde görülen kuraldışı davranışları yordamada yaşam doyumu ve anne-baba stillerinin rolü. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 1737-1748.

Özdemir, S., & Sezgin, F. (2011). İlköğretim okulu öğrencilerinin yönetici ve öğretmen desteği, algılanan şiddet ve okul memnuniyetine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 181-199.

Randolph, J. J., Kangas, M., & Ruokamo, H. (2009). The preliminary development of the children's overall satisfaction with schooling scale. Child Indicators Research, 2(1), 79-93.

Randolph, J. J., Kangas, M., & Ruokamo, H. (2010). Predictors of Dutch and Finnish students' satisfaction with schooling. Journal of Happiness Studies, 11(2), 193-204.

Samdal, O., Nutbeam, B., Wold, B., & Kannas, L. (1998). Achieving health and educational goals through schools—a study of the importance of school climate and the students’ satisfaction with school. Health Education Research: Theory & Practice, 13(3), 383-397.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 74-79.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed). Boston: Allyn and Bacon.

Telef, B. B. (2013). Ergenlerde internet bağımlılığının yordayıcısı olarak yaşam doyumu ve olumlu-olumsuz yaşantılar. 12. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7–11 Eylül, İstanbul.

Tian, L., Liu, B., Huang, S., & Huebner, E. S. (2013). Perceived social support and school well-being among Chinese early and middle adolescents: The mediational role of self-esteem. Social Indicators Research, 113(3), 1-18. Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). School satisfaction of elementary school children: The role of performance, peer relations, ethnicity, and gender. Social Indicators Research, 59(2), 203-228.

Wentzel, K. (1998). Social relationships and motivation in middle school: The role of parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90(2), 202-29.

Whitley, A. M., Huebner, E. S., Hills, K. J., & Valois, R. F. (2012). Can students be too happy? The optimal level of school satisfaction. Applied Research in Quality of Life, 7(4), 337-350.

Yetim, U. (1993). Life satisfaction: A study based on the organization of personal projects. Social Indicators Research, 29(3), 277-289.

Yılmaz, K. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışlarıyla öğretmenlerin öğrenci kontrol yaklaşımları ve öğrencilerin okul yaşamının niteliğine ilişkin algıları arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.