Why Should the Mathematics History Be Used in Mathematics Education? / Matematik Tarihi Matematik Eğitiminde Neden Kullanılmalı?

Sefa DÜNDAR, Mustafa ÇAKIROĞLU
2.916 934

Öz


Matematik eğitimi sadece sayıların, hesaplamaların, teoremlerin ve formüllerin öğretilmesi değil bir insanlık tarihinin, toplum problemlerinin çözümünün bir parçasıdır. Hevesli öğrenme merakı içinde olan çocuklara matematiği anlatırken sevdirmek için onlara 'history' ve 'story' (tarih ve hikaye) de anlatmak gerekir. Bilişsel öğrenme süreçleri içinde önemli bir yer tutan hikayeler adeta bilgiyle bellek arasında 'tutkal' görevi görür. Öğrenmek, bir şeyin nedenini öğrenmektir. Matematik tarihi de matematiğin 'nedenini' aktarır. Bu çalışma 2012-2013 öğretim yılının güz dönemi bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören ilköğretim bölümü 114 sınıf öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel yöntemlerden durum çalışmasını içermektedir. Çalışmanın sonucunda, matematik tarihinin matematik derslerine entegre olması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler


Matematik tarihi, matematik eğitimi, öğretmen adayları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. Basım). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

Baki, A., & Bütüner, S.Ö. (2013). The Ways of Using The History of Mathematics in 6th, 7th and 8th Grade Mathematics Textbooks. Elementary Education Online, 12(3), 849-872.

Bütüner, S.Ö. (2011). Örüntü ve ilişkiler: Eski Çin matematiğinden alınmış birim küp modelleri. Elementary Education Online, 10(3), 1-8.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Özcan, A.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Coşkun, A. (2010). Kompleks Sayılar. Bilim ve Teknik, Ağustos Sayısı, 104-106. Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). Trabzon: Erol Ofset Matbaacılık.

Fried, M. (2001). Can Mathematics Education and History of Mathematics Coexist? Science & Education, 10(4), 391-408. doi: 10.1023/A:1011205014608

Furinghetti, F. (2002). On The Role of The History of Mathematics in Mathematics Education. Paper presented at the 2nd International Conference on The Teaching of Mathematics Greece.

Güneş, G., & Gökçek, T. (2013). Öğretmen Adaylarinin Matematik Okuryazarlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 70-79.

Hatısaru, V., & Erbaş, A.K. (2012). Matematik Öğretiminde Matematik Tarihinin Yeri: Türk, Portekiz, İspanyol ve Fransız Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Paper presented at the X. Uusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Kaleli Yılmaz, G. (2014). Durum çalışması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 261-285). Ankara: Pegem Akademi.

Karakuş, F. (2009). Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması: Karekök Hesaplamada Babil Metodu. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 3(1), 195-206.

Karasar, Niyazi. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları. Özdemir, A.Ş., & Göktepe, S. (2012). Matematik Tarihi Etkinlikleriyle Matematik Derslerinin İlişkilendirilmesi. Paper presented at the X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Siu, M.K. (2004). No, I don’t use history of mathematics in my class. Why? Paper presented at the HPM2004 & ESU4.

Sullivan, K.M. (2000). Preservice secondary mathematics teachers’ attitudes about the history of mathematics. Unpublished master’s thesis. Available from proquest dissertations and theses database (UMI No. 1399933).

Swetz, F. (1994). Learning activities from the history of mathematics. Portland: Walch Publishing.

Swetz, F.J. (1987). Capitalism and arithmetic: the new math of the 15th century, including the full text of the Treviso arithmetic of 1478, translated by David Eugene Smith: Open Court Publishing.

Tözluyurt, E. (2008). Sayılar öğrenme alanı ile ilgili matematik tarihinden seçilen etkinliklerle yapılan dersler hakkında lise son sınıf öğrencilerinin görüşleri, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Uğurel, I., & Bukova-Güzel, E. (2010). Matematiksel öğrenme etkinlikleri üzerine bir tartışma ve kavramsal bir çerçeve önerisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 333-347.

Uşun, S., & Gökçen, E. (2010). The Effect of Activity Based Instruction Approach on Students’ Attitudes towards the Mathematics Lesson in the Second Grade of Primary School. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 532-561.

Ülger, A. (2003). Matematiğin Kısa Bir Tarihi. Matematik Dünyası, 2, 49-53.

Yenilmez, K. (2011). Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihi Dersine İlişkin Düşünceleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(II), 79Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yin, R.K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Zembat, İ.Ö., Özmantar, M.F., Bingölbali, E., Şandır, H., & Delice, A. (2013). Tanımları ve tarihsel gelişimleriyle matematiksel kavramlar. Ankara: Pegem Akademi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.