The Effect of Science and Technology Teaching Promoted With Concept Cartoons on Students' Academic Achievement and Conceptual Understanding / Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kavramsal An

Ramazan DEMİREL, Oktay ASLAN
3.532 1.281

Öz


ÖZET

Bu çalışmanın amacı kavram karikatürlerinin, Fen ve Teknoloji dersi Güneş Sistemi ve Ötesi Uzay Bilmecesi ünitesi 7. sınıf öğrencileri akademik başarıları ve kavramsal anlamaları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, deney grubunda 15 ve kontrol grubunda 16 olmak üzere toplam 31, 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.  Araştırmanın verileri; başarı testi, kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS 16 programıyla analiz edilmiştir. Akademik başarı ve kavramsal anlama testlerinden elde edilen grup puanlarının karşılaştırılmasında parametrik olmayan istatistiklerin analizinde kullanılan Mann-Whitney U testinden faydalanılmıştır. Yapılan uygulama sonrasında, öğrencilerin akademik başarıları açısından fark görülmezken, kavramsal yanılgılarının giderilmesi açısından anlamlı fark elde edilmiştir. Uygulamanın, Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinde öğrencilerde mevcut olan kavram yanılgılarını azalttığı, yeni kavram yanılgıları ortaya çıkarmadığı ve öğrencilerin konuları daha iyi kavramasını sağladığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilere göre; öğrenciler dersin kavram karikatürleriyle işlenmesinden hoşlandıklarını, derslerin daha eğlenceli geçtiğini belirtmişlerdir.

 

Anahtar Kelimeler: Kavram Karikatürleri, Güneş Sistemi ve Ötesi, Kavramsal Anlama, Akademik Başarı


Anahtar kelimeler


Kavram karikatürleri, güneş sistemi ve ötesi, kavramsal anlama, akademik başarı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Alkan, G. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Aydın, S. (2007). “Geometrik Optik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavramsal Değişim Metinleri İle Giderilmesi”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E., (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online, 7 (1), 188–202.

Baloğlu Uğurlu, N. (2005). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin dünya ve evren konusu ile ilgili kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 229-246.

Baysarı, E. (2007). İlköğretim düzeyinde 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi canlılar ve hayat ünitesi öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısına, fen tutumuna ve kavram yanılgılarının giderilmesine olan etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bulduk, S. (2003). Psikolojide deneysel araştırma yöntemleri. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Chin, C. & Teou, L. Y. (2009). Using concept cartoons in formative assessment: Scaffolding students’ argumentation. International Journal of Science Education, 31(10), 1307-1332.

Chin, C., & Teou, L. Y. (2010). Formative assessment: Using concept cartoon, pupils’ drawings, and group discussions to tackle children’s ideas about biological inheritance. Journal of Biological Education, 44(3), 108-115.

Christensen, L. (2004). Experimental methodology. United States of America: Person Education.

Çepni, S., & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. Kademe öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çiçek, T. (2011). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersinde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına, tutumuna ve kalıcılığına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

Demir, Y. (2008). Kavram yanılgılarının belirlenmesinde kavram karikatürlerinin kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Doğru, M., & Keleş Ö. (2010). Use Of Concept Cartoons with 5E Learning Model In Science And Technology Course. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.

Durmaz, B. (2007). Yapılandırıcı Fen Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Başarısı ve Duyuşsal Özelliklerine Etkisi (Muğla İli Merkez İlçe Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla

Duban, N. (2008). İlköğretim Fen Öğretiminde Niçin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme? (iect2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/155.doc), (Erişim Tarihi: 02009).

Ekici, F., Ekici, E., & Aydın, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International Journal of Environmental and Science Education, 2(4), 111 – 124.

Eroğlu, N. (2010). 6. Sınıf maddenin tanecikli yapısı ünitesindeki kavramların öğretiminde öğrenci ürünü karikatürlerin kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Evrekli, E. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme beceri algılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Göncü, Ö., & Korur, F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin astronomi temelli ünitelerdeki kavram yanılgılarının üç aşamalı test ile tespit edilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta.

Hançer, A. H., Şensoy, Ö., & Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13). 80-88.

İnel, D., Balım, A. G., & Evrekli, E. (2009). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1 16.

Kabapınar, F. (2005a). Effectiveness of teaching via concept cartoons from the point of view of constructivist approach. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135- 146.

Kabapınar, F. (2005b). Fen öğretiminde kavram karikatürleri: Oluşturmacı bir yaklaşım. Oktay, A. ve Polat Unutkan, Ö. (Ed.), İlköğretim çağına genel bir bakış içinde (s. 243-264). İstanbul: Morpa Yayınları.

Kabapınar, F. (2009). What makes concept cartoons more effective?: Using research to inform practice. Education and Science, 34 (154), 104-118.

Kaptan, F. (1998). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Keogh, B., & Naylor, S. (1997a). Starting points for science. Sand Bach: Mill gate House.

Keogh, B., & Naylor, S. (1997b). Thinking about science set of eight posters. Sand Bach: Mill gate House.

Keogh, B., Naylor, S. & Wilson, C. (1998). Concept cartoons: A new perspective on physics education. Physics Education, 33(4), 219- 224.

Keogh, B., & Naylor, S. (1999a). Science goes underground. Adults Learning, 10(5), 6-8.

Keogh, B., & Naylor, S. (1999b). Concept cartoons, teaching and learning in science: an evaluation. International Journal of Science Education, 21 (4), 431-4

Keogh, B., & Naylor, S. (2000). Teaching & learning in science using concept cartoons: why Dennis wants to stay in at playtime. Investigating: Australian Primary & Junior Science Journal, 16(3), 10-14.

Keogh, B., Naylor, S., de Boo, M., & Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in science education- past present and future, formative assessment using concept cartoons: Initial teacher training in the UK. Hingham, USA: Kluwer Academic Publisher.

Keogh, B., & Naylor, S. (2004). Concept cartoons in science education. UK: Millgate House Publishing and Consultancy.

Kinchin, I. M. (2004). Investigating student’s beliefs about their preferred role as learners. Educational Research, 46(3), 301–312.

Kuşakçı-Ekim, F. (2007). İlköğretim fen öğretiminde kavramsal karikatürlerin öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 6, 7 ve 8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Morris, M., Merritt, M., Fairclough, S., Birrell, N., & Howitt, C. (2007). Trialing concept cartoons in early childhood teaching and learning of science. Teaching Science, 53(2), 42-45.

Naylor, S., & McMudro, A. (1990). Supporting Science in schools. Timperley: Breakthrough Educational Publications.

Naylor, S., Downing, B., & Keogh, B. (2001). An empirical study of argumentation in primary science, using Concept Cartoons as the stimulus. ESERA

Conference, European Science Education Research Association, Thessaloniki, Yunanistan. Özer, A. (2009). Karikatür ve Eğitim. http://www.krkmer.anadolu.edu.tr/Karikat%C3%BCr%20ve%20E%C4%9Fi tim.html 5 Haziran 2009.

Özüredi, Ö. (2009). Kavram karikatürlerinin ilköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersi, İnsan ve çevre ünitesinde yer alan “besin zinciri” konusunda öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Özyılmaz Akamca, G. (2008). İlköğretimde Analojiler, Kavram Karikatürleri ve Tahmin-Gözlem- Açıklama Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M. & Hamurcu, H. (2009). Effects of computer aided concept cartoons on learning outcomes. Prodecia Social and Behavioral Sciences. 1(1), 296-301. Özyılmaz Akamca, G., & Hamurcu, H. (2009). Analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem açıklama teknikleriyle desteklenmiş Fen ve teknoloji eğitimi. E- Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1186-1206.

Sarıkaya, M., Güven, E., Göksu, V., & İnceaka, E. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımın öğrencilerin akademik başarı ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi. İlköğretim Online, 9(1), 413-423.

Say, F. (2011). Kavram Karikatürlerinin 7. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Konusunu Öğrenmelerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Sexton, M., Gervasoni, A. & Brandenburg, R. (2009). Using a concept cartoon to gain insight into children’s calculation strategies. Australian Primary Mathematics Classroom, 14(4), 24 28.

Şahin, Ç., & Çepni, S. (2011). Developing of the concept cartoon, animation and diagnostic branched tree supported conceptual change text: “gas pressure”. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, (Special Issue), 25

Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Karatekin, P., & Erdem. Ş. (2010). İlköğretim 6. 7. ve sınıf öğrencilerinin fotosentez-solunum konusundaki kavram yanılgılarının kavram karikatürleriyle belirlenmesi. Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus: International Conference on New Horizons in Education. (23-25 Haziran).

Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R., & Piburn, M. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. Öğretmen Eğitimi Dizisi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. YÖK Yayınları, Ankara.

Tüysüz, C.,& Aydın, H. (2009). İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji programına yönelik görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 37-54.

Yarar, S. (2010). Flash programında kavram karikatürleriyle desteklenerek hazırlanmış öğrenme nesnelerinin sosyal bilgiler dersinde kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Yıldız, İ. (2008). Kavram karikatürlerinin kavram yanılgılarının tespitinde ve giderilmesinde kullanılması: düzgün dairesel hareket. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.