Turkish Adaptation of Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Assessment Instrument / Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması

Güney HACIÖMEROĞLU, Çavuş ŞAHİN, Serdar ARCAGÖK
2.901 933

Öz


Bu araştırma, Schmidt, Baran, Thompson, Mishra, Koehler ve Shin (2010) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği'ni Türkçe'ye uyarlayarak sınıf öğretmeni adaylarının bu konuya ilişkin gelişimini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı elde etmeyi amaçlamıştır. 225 sınıf öğretmeni adayına uygulanarak toplanan verilere Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Bulgular, ölçeğin özgün formunda yer alan bütün maddelerin 38. madde dışında Türkçe formunda yer alabileceğini göstermektedir. Türkçe'ye uyarlanan ölçek maddelerinin faktör boyutunda dağılımları özgün hali ile karşılaştırıldığında bazı farklılıkların olduğu görülmüştür. Güvenirlik çalışması kapsamında iç tutarlık katsayısı 0.94 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, uyarlanan ölçeğin faktör yapısının kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Uyarlanan ölçek 46 maddeden oluşmaktadır ve 5'li likert tipindedir. Ölçekte Alan Bilgisi (ABmatematik, ABsosyal, ABfen,ABokuma yazma), Teknoloji Bilgi (TB), Pedagojik Bilgi (PB), Pedagojik Alan Bilgisi (PAB), Teknoloji Destekli Öğretim Bilgisi (TDÖB), Teknoloji Destekli Pedagojik Alan Bilgisi (TDPAB) olmak üzere 9 boyut yer almaktadır. Ölçeğin Türkçe formunun sınıf öğretmeni adaylarında kullanılabilecek geçerli ve güvenli bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar Sözcükler: Teknolojik pedagojik alan bilgisi, sınıf öğretmeni adayı, öğretmen eğitimi.


Anahtar kelimeler


Teknolojik pedagojik alan bilgisi, sınıf öğretmeni adayı, öğretmen eğitimi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abbitt, J.T.(2011). Measuring technological pedagogical content knowledge in preservice teacher education: A review of current methods and instruments. Journal of Research on Technology in Education, 43(4), 281-300.

Agyei, D. D., & Voogt, J. M. (2011). Exploring the potential of the will, skill, tool model in Ghana: predicting prospective and practicing teachers’ use of technology. Computers & Education, 56, 91-100.

Angeli, C., & Valanides, N. (2008a). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT-TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52(1), 154-168.

Akkoç, H. (2011). Investigating the development of prospective mathematics teachers' technological pedagogical content knowledge. Research in Mathematics Education - Current Report, Vol. 13, No. 1.

Arslan, S. (2006). H. Gür (Ed.), Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı. Matematik Öğretimi. (pp. 347–380). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Baki, A., Yalçınkaya, H.A., Özpınar, İ. & Uzun, S.Ç. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 67-85.

Ball, D.L., & McDiarmid, G.W. (1990). The subject-matter preparation of teachers. In W.R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 437-449). New York, NY: MacMillan.

Bozkurt, A. & Cilavdaroğlu, A.K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 470-473.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö. & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210-239.

Chai, C.S., Koh, J.H.L. & Tsai, C.-C. (2010). Facilitating Preservice Teachers' Development of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13(4), 63-73.

Chai, C.S., Koh, J.H.L. & Tsai, C.-C. & Tan, L.L.W. (2011). Modeling primary school pre-service teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for meaningful learning information and communication technology (ICT). Computers & Education, 57, 1184-1193.

Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Demir, S. & Bozkurt, A. (2011). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 850-860. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr

Drent, M., & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively? Computers & Education, 51, 187-199.

Eroğlu, A. (2009). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss.321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Graham, C.R. (2011). Theoretical considerations for understanding technological pedagogical content knowledge (TPACK). Computers & Education, 57, 1953-1960.

Güven, B., Çakıroğlu, Ü. & Akkan, Y. (2009). The gap between expectations and reality:integrating computers into mathematics classrooms. Asia Pacific Education Review, 10, 505-515.

Ceylan, B., Türk, M., Yaman, F., Kabakçı Yurdakul, I. (2014). Determining the changes of information and communication technology guidance teacher candidates’ technological pedagogical content knowledge competency, information and communication technology usage stages and levels. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 171-201.

Kaya, Z., Emre, İ., & Kaya, O.N. 2010. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab) Açısından Öz-Güven Seviyelerinin Belirlenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ., & Kaya, O. N. (2011). Exploring preservice information technology teachers’ perception of self-efficacy in webtechnological pedagogical content knowledge. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kazu, İ.Y. & Yavuzalp, N. (2008). Öğretim Yazılımlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(150), 110-126.

Kıroğlu, K. (2011). İlköğretim Programları 1-5. Sınıflar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Klein, P. (1986). A handbook of test construction. London: Routledge.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1).Retrievedfrom http://www.citejournal.org/vol9/iss1/general/article1.cfm Koh, J.H.L., Chai, C.S. & Tsait, C.C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 563-573.

Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C. & Soran, H. (2007). Bilgisayar Kursunun Bilgisayara Yönelik Başarı, Tutum Ve Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203-209.

Kramarski, B. & Michalsky, T. (2010). Preparing preservice teachers for selfregulated learning in the context of technological pedagogical content knowledge. Learning and Instruction, 20, 434-447.

McDougall, A., & Jones, A. (2006). Theory and history, questions and methodology: current and future issues in research into ICT in education. Technology, Pedagogy and Education, 15(3), 353-360.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017105

Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509-523.

Niess, M. L. (2008). Guiding pre-service teachers in developing TPCK, In. AACTE Committee on Innovation and Technology (Eds.), Handbook Of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) For Educators (pp. 3-29). New York and London: Routledge.Pierson, M.E. (2001). Technology integration practice as a function of pedagogical experise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413-430.

Pierson, M. E. (2001). Technology integration practice as a function of pedagogical expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413-430. Richey, R. C. (1997). Agenda-building and its implications for theory construction in instructional technology. Educational Technology, 37(1), 5-11.

Roblyer, M. D. (2005). Educational technology research that makes a difference: series introduction. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2), 192-201.

Roid, G.H. & Haladyna, T.M. (1982). A technology for test-item writing. New York: Academic Press

Roblyer, M. D., & Knezek, G. A. (2003). New millennium research for educational technology: a call for a national research agenda. Journal of Research on Technology in Education, 36(1), 60-71.

Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): the development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 27.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Shulman, L., S. (2004). The wisdom of practice: essays on teaching, learning and learning to teach. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Timur, B. & Taşar, M.F. (2011). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839-856.

Yılmaz, V. & Çelik, E. H. (2009). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel Kavramlar, Uygulamalar, Programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ünsal, H. (2004). Web Destekli Eğitim, Elektronik Öğrenme ve Web Destekli Öğretim Programlarındaki Çeşitli Ders Modelleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 375-388.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.