The Second Short Form of Perception Psychological Maltreatment Inventory for Adolescents: The Study of Validity and Reliability / Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu-II : Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Gökmen ARSLAN, Zekavet KABASAKAL
2.752 1.175

Öz


Bu araştırmanın amacı Yetişkin Genç İlişkiler Ölçeği anne-baba kısa formunun ortaöğretim düzeyinde ikinci bir kısa form çalışmasının geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesidir. Bu amaçla ölçme aracı 1600 ergene uygulanmıştır. Hatalı, eksik kodlamalar, anne ya da baba formalarından herhangi birisinin doldurulmaması, aşırı değerlerin çıkartılması sonucunda katılımcı sayısı duygusal istismar anne formunda 712 kız ve 537 erkek olmak üzere 1249'a; baba formunda 704 kız ve 530 erkek olmak üzere 1234'e düşmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Bulgular ölçeğin 32 madde ve beş faktörden oluştuğunu göstermiştir. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile iç tutarlılık hesaplanmış ve elde edilen bulgular, ölçeğin güvenirliğinin yeterli olduğuna işaret etmiştir.


Anahtar kelimeler


İstismar, duygusal istismar, algılanan duygusal istismar ölçeği.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku. Ankara: Pegem Akademi.

Alantar, M. (1989). Psychological maltreatment: An attempt of its definition by experts and its assessment among a group of adolescents, Unpublished Thesis, Bogaziçi Üniversitesi.

Anglim, J. (2007). Cluster Analysis & Factor Analysis, http://web.psych.unimelb.edu.au/jkanglim/03clusterandfactoranalysis.pdf (02013) .

Arslan, G. (2012). Ortaöğretimde Öğrenim Gören Ergenlerde Görülen Problem Davranışların Aile Sorunları ve Aile Yapısı Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Aslan S.H., Alparslan Z.N. (1999). Çocukluk örselenme yaşantilari ölçeğinin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), S. 275-285.

Azizoğlu, M. (2009). Lise Ergenlerinde Duygusal İstismarın Başarıya Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Barett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. Personality and Individual Differences, 42(5), 815-824. doi:10.1016/j.paid.2006.09.018.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Costello, A. B. ve Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7).

Crosson-Tower, C. (2008). Understanding child abuse and neglect. Boston: Perarson Education Inc.

Çeşmeci, M. (1995). Further reliability and validity study of the perception of psychological maltreatment inventory for adolescents. Unpublished master’s thesis, Boğaziçi University.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegema Akademi.

Davey, A., & Savla, J. (2010). Statistical power analysis with missing data: A structural equation modeling approach. Philadelphia: Routledge.

Erkman, F. ve Görkem, E. (2012). A Perceived Emotional Abuse Inventory: development of the short form (POPMIFA –Short form), Paper presented Child Abuse and Neglect Prevention Conference in İstanbul.

Ersanlı, K., Yılmaz, M. ve Özcan, K. (2013). Algılanan duygusal istismar ölçeği (ADİÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 147-164.

Eryigit, S. (2004) Turkish Adolescents’ Level of Psychological Adjustment; In Relation To Adolescents’ Perception of Parental Psychological Maltreatment & Physical Punishment, Unpublished Thesis, Bogaziyi University.

Ferrara F.F. (1999). Validation of the child sex abuse attitude scale through confirmatory factor analysis. Structural Equation Modelling, 61(1), 99-112.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. Londra: Sage Publications.

Floyd, F. J. ve Widaman, K.F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. American Psychological Association, Inc, I040-3590/95/S3.00.

Glasser, D. ve Prior, V. (1997) Is the term child protection applicable to emotional abuse? Child Abuse Review, 6(5): 315-329.

Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z. ve Aydoğan, S. (2002). Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismar/ihmal davranışı ve bunu etkileyen faktörler. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 24(3):128-134.

Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Hegarty K., Sheehan M., Schonfeld C. (1999). “A Multidimensional Definition Of Partner Abuse: Development And Preliminary Validation Of The Composite Abuse Scale, Journal Of Family Violence, Vol. 14, No. 4, P. 399-415.

Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of Applied Quantitative Methods, 3(1), 76-83.

Hooper, D., Coughlan, J. and Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53 – 60.

Iwaniec, D. (2006) The emotionally abused and neglected child: Identification, assessment and intervention a practice handbook. England: JohnWiley&Son, Ltd.

Iwaniec, D., Larkin, E., & McSherry, D. (2007). Emotionally harmful parenting. Child Care in Practice, 13(3), 203-220.

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. New York: Scientific Software International, Inc.

Kasıan M., & Paınter S. (1992). Frequency and severity of psychological abuse in a dating population. J. Interpers. Viol. 7(3), 350-364.

Kılınç, H. (1999). The partial norm study of the Perception of Psychological Maltreatment Inventory for adolescents, Unpublished Thesis, Bogaziyi University.

Kline, R. B. (2005). Principles and practices of structural equation modeling. New York: The Guil-ford Press.

Kline, R. B. (2011). Principles and practices of structural equation modeling. New York: The Guil-ford Press.

Korkmazlar Oral, Ü., Engin, P. ve Büyükyazıcı, Z. (2010). Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.