The Effect of Multimedia Software Course on Student Attitudes / Çoklu Ortam Yazılımının Derse Yönelik Tutuma Etkisi

Eyup YÜNKÜL, Kemal Oğuz ER
2.618 891

Öz


Bu çalışmanın amacı, ADDIE öğretim tasarımı modeline göre geliştirilen çoklu ortam yazılımının (ÇOY) öğrencilerin derse yönelik tutumlarına olan etkisini ararştırmaktır. Bununla birlikte öğrencilerin mezun oldukları lise türü ve cinsiyetlerine göre derse yönelik tutumlarının değişimi incelenmiştir.

Uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen araştırmanın çalışma kümesini, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde (BÖTE) Öğretim İlke ve Yöntemleri (ÖİY) dersini ilk defa alan 41 öğrenen oluşmaktadır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Deneysel işlem öncesi öğrencilerin akademik ortalamaları göz önünde bulundurularak deney ve kontrol gruplarının denkleştirilmesi sağlanmıştır. Deney grubundaki öğrenenlere ÇOY ile öğretim, kontrol grubunda yer alan öğrenenlere ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Öğrencilerin derse yönelik tutumlarını deneysel işlem öncesi ve sonrasında belirlemek amacıyla ÖİY tutum ölçeği kulanılmıştır.

Araştırma sonucunda, deney grubunda yer alan öğrenenlerinin kontrol grubunda yer alan öğrenenlere oranla derse yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Çoklu Ortam, öğretim tasarimi, öğretim ilke ve yöntemleri, tutum.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkoyunlu B. ve Yılmaz M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 9-18.

Arıkan, Y. D. (2006). Web destekli etkin öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 23-41.

Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., ve Demirel F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Deryakulu, D. (1998), “Çoklu Ortamlar”, Internet Adresi: http://www.aof.edu.tr/kitap/ioltp/1265/unite05.pdf. (01.07.2013).

Dinçol Özgür, S.(2011). Türetimci Çoklu Ortamın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Başarı, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisi İle Öğretmen Adaylarının Ortama Yönelik Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi FBE. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Ergün, M. (2005). Sınıfta motivasyon. E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Garcia, R. R., Quiros, J. S., Santos, R.G., Gonzalez S. M. ve Fernanz, S. M. (2007). Interactive multimedia animation with Macromedia Flash in descriptive geometry teaching. Computers & Education.

Gür Erdoğan D. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi. IETC. 2011.1858-1863.

Kuş, Z. (2006). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi Konularının Bilgisayar Destekli Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin Değerlendirilmesi. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Muller, D.A., Bewes, J., Sharma, M. D. ve Reimannt, P. (2008). Saying the wrong thing: Improving learning with multimedia by including misconceptions. Journal of Computer Assisted Learning, 24, 144-155.

Okur A. ve Onuk A. (2013), Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik inceleme. The Journal of Academic Social Science Studies, 66, 877 – 8

Özer, A. (2007). Normallik testlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Şimşek A.(2009). Öğretim tasarımı. Ankara: Nobel Yay.

Tse-Kian, K. N. (2003), Using multimedia in a constructivist learning environment in the Malaysian classroom. Australian Journal of Educational Technology, 19 (3), 293-310.

Tutaysalgır, H. (2006). Powerpoint Sunu Programıyla Hazırlanan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Materyalinin Öğrenci Tutum ve Performanslarına Etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yalın, H. İ. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yay.

Yılmaz K. ve Şeker M. (2011), İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının incelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(3), 34-50.

Zengin, M. (2013). Öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.