Turkish Adaptation of the Competence Scale for Learning Science: Validity and Reliability Study / Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Burcu ŞENLER
3.092 920

Öz


Araştırmanın amacı, Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği'nin (FÖBÖ; Chang et al. ,2011) Türkçe uyarlamasının yapılarak, geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtları incelemektir. Bilimsel sorgulama ve iletişim olmak üzere iki alt ölçekten ve toplam 29 maddeden oluşan ölçek için öncelikle uzmanlar yardımıyla çeviri işlemleri ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Son haline getirilen ölçek 18-26 yaş arası 593 fen bilgisi öğretmen adayına uygulanmıştır. Ardından madde-toplam korelasyonları hesaplanmış ve korelasyon değerleri .42 ile .70 arasında olduğu görülmüştür. Madde ayırt edicilik özelliği için %27 alt ve üst grup ortalamaları bağımsız t-testi ile karşılaştırılmış ve tüm test maddeleri için p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Bilimsel sorgulama ile iletişim alt ölçekleri arasındaki korelasyon değeri .77 olup p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri değerlerinin kabul edilebilir değer sınırları içinde olduğu gözlenmiştir. Son olarak, ölçeğin iç tutarlığı için Cronbach's Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach's Alpha katsayıları bilimsel sorgulama alt ölçeği için .88, iletişim alt ölçeği için .89 ve toplam ölçek için .93 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğu, ilköğretimden üniversiteye, öğrencilerin bilimsel sorgulama ve iletişim becerilerini ölçmek amacıyla Türkiye'de kullanılabileceği görülmektedir.


Anahtar kelimeler


Fen öğrenme becerisi, bilimsel sorgulama, iletişim, ölçek.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkuş, R., Günel, M., & Hand, B. (2007). Comparing an inquiry-based approach known as the science writing heuristic to traditional science teaching practices. International Journal of Science Education, 29(4), 1745–1765.

Aldan Karademir, Ç. (2013). Öğretmen adaylarının sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretmen öz yeterlik düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Aydın.

Bağcı Kılıç, G. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS): Fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim-Online, 2(1), 42-5

Balım, A. G., & Taşkoyan, N.(2007). Fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 58-63.

Bentler, P.M., & Bonnet, D.C. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.

Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen & J.S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp.136162). Newbury Park, CA: Sage.

Chang, H.-P., Chen, C.-C., Guo, G.-J., Cheng, Y.-J., Lin, C.-Y., & Jen, T.-H. (2011). The development of a competence scale for learning science: Inquiry and communication. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(5), 1213–1233.

Duru, M. K., Demir, S., Önen, F., & Benzer, E. (2011). Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.

Hacıeminoğlu, E., Özgelen, S., & Yılmaz-Tüzün, Ö. (2007, August). Investigating pre-service teachers’ learning approach and beliefs in inquiry learning environment. Paper presented at the European Science Education Research Association (ESERA), Malmö, Sweden.

Hu, L.T., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.

Işık, H. (2011). College student learning of pinhole and plane-mirror knowledge with a guided inquiry instruction. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 139-151.

Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M. D. (2012). Inquiry based teaching in Turkey: A content analysis of research reports. International Journal of Environmental & Science Education, 7(4), 599-617.

Köksal E. A. (2011). Fen ve teknoloji dersinde sorgulayıcı araştırma yönteminin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 819-8

Lederman, N. G., Lederman, J. S., & Antink, A. (2013). Nature of science and scientific inquiry as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3), 138-147.

Martin, M. O., Mullis, I. V.S., Gonzalez, E. J., Gregory, K. D., Smith, T. A., Chrostowski, S. J., Garden, R. A., & O’Connor, K. M. (2000). TIMSS 1999 International science report:Findings from IEA’s repeat of the third international mathematics and science study at the eighth grade. Chestnut Hill, MA: Boston College.

MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programı. TTKB, Ankara.

Meyers, L.S, Gamst, G., & Guarino, A.J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. London: SAGE Publications.

National Research Council. (1996). National science education standards. Washington. DC: National Academic Press.

National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education standards: A guide to teaching and learning. Washington, DC: The National Academy Press.

Nunnally J.C. (1978). Psychometric Theory, 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Özgelen, S., Hacıeminoğlu, E., & Yılmaz-Tüzün, Ö. (2007, August). Investigation the effect of inquiry method on developing prospective teachers’ science process skills through word association test. Paper presented at the European

Science Education Research Association (ESERA), Malmö, Sweden. Roberts, D. A. (2007). Scientific literacy/Science literacy. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (pp. 729-780). London: Lawrence Erlbaum Associates.

Sever, S., Oguz-Unver, A., & Yurumezoglu, K. (2013). The effective presentation of inquiry-based classroom experiments using teaching strategies that employ video and demonstration methods. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3), 450-463.

Schwartz, R. S., & Crawford, B. A. (2003, January). Critical elements for teaching about the nature of science in the context of authentic scientific inquiry: Practical guidelines for science teacher educators. Paper presented at the Association for the Education of Teachers of Science, St. Louis, MO.

Timur, B., & Kıncal, R. Y. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin (inquiry teaching) öğrenci başarısına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 41-65.

Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D., & Summers, G. F. (1977), Assessing reliability and stability in panel models. Sociological Methodology, 8(1), 841
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.