Examining Pre-Service Primary School Teachers' Experiences in the Idea of Transitivity / Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geçişlilik Düşüncesi İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi

Özlem DOĞAN TEMUR, Furkan DEMİR, Serap AKBABA DAĞ
2.253 805

Öz


Aday Sınıf Öğretmenlerinin Matematik öğretimi dersi kapsamında çocuklarda geçişlilik düşüncesinin gelişimine yönelik hazırladıkları etkinlik ve kazandıkları deneyimleri incelemek amacıyla yapılan bu araştırma 2011-2012 akademik yılında bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği lisans programına devam eden 22 üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Uygulamaya katılan aday öğretmenlerden on tanesine ait kayıtlar analiz edilmek üzere seçilmiş öncelik geçişlilik düşüncesi ile ilgili deneyimleri en iyi yansıttığı düşünülen kayıtlara verilmiştir.  Araştırmaya katılan öğrencilerden Matematik Öğretimi II dersi kapsamında geçişlilik düşüncesinin öğretimi ile ilgili edindikleri bilgileri ve araştırmacı tarafından kendilerine verilen geçişlilik düşüncesini içeren problem durumlarını Okul Deneyimi dersi kapsamında gittikleri okullarda uygulamaları istendi. Uygulama süreçleri video kaydı altına alındı. Uygulama sonunda öğretmen adaylarından edindikleri deneyimleri ve bu deneyimleri ile ilgili görüşlerini yazılı olarak aktarmaları istendi. Araştırmanın verileri içerik analizi kullanılarak çözümlendi. Aday öğretmenlerin geçişlilik düşüncesi ile ilgili yaptıkları uygulamalarda edindikleri deneyimlere ait bulgular Öğrencilerin soruların çözümüne yaklaşımları, öğrencilerin çözüme ulaşamadığı durumlarda öğretmen adaylarının izledikleri yolları ve öğretmen adaylarının düşüncelerine göre çözümü etkileyen faktörleri sınıflandıracak şekilde sunulmuştur. Aday öğretmenlerin süreç içerisindeki gözlemleri; uzunlukla ilgili problemlerin öğrenciler tarafından daha rahat çözüldüğünü ve gerçek yaşam durumlarıyla oluşturulan problem durumlarının daha kalıcı öğrenmeler sağladığını belirten bulgular ortaya çıkarmaktadır.

 


Anahtar kelimeler


Matematik öğretimi, sınıf öğretmeni adayları, geçişlilik.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Altun, M. (2009). Liselerde matematik öğretimi (3. Baskı). Bursa: Aktüel Alfa.

Aydın, R., Şahin H., & Topal T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA), 12(2), 119-142.

Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik özyeterlilik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.

Barmby, P., Bilsborough, L., Harries, T., & Higgins, S. (2009). Primary mathematics: Teaching for understanding. Buckingham: Oxford Univesity Press.

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Blevins B., & Cooper R.G. (2001). The Development of transitivity of length in young children. The Journal of Genetic Psychology, 147(3), 395-405.

Campoy, R. (2005). Case study analysis in the classroom: Becoming a reflective teacher. California: Sage Publications.

Dickson L., Brown M., & Gibson O., (1984). Children learning mathematics. London: Cassel Educational Ltd.

Goswami, U. (1995). Transitive relational mappings in 3 and 4-year-olds: The analogy of Goldilocks and the Three Bears. Child Development, 66, 877-892. Hacıömeroğlu G., & Şahin Taşkın Ç. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 539-555.

Halford, G.S. (1984). Can young children integrate premises in transitivity and serial order task? Cognitive Psychology, 16, 65- 93.

Kamii, C., & Clark, F. (1997). Measurement of length: The need for a better approach to teaching. School Science and Mathematics, 97(3), 116-121.

Long, K., & Kamii, C. (2001). The measurement of time: Children's construction of transitivity, unit iteration, and conservation of speed. School Science and Mathematic, 101(3), 125-132.

Markovits H., Dumas C., & Malfait N. (1995). Understanding transitivity of a special relationship: A developmental analysis. Journal of Experimental Child Phychology, 59, 124-141.

Mutafchieva, M., & Kokinov, B. (2007). Can language be replaced? Physical representations of relations instead of language labels in relational mapping: Do they help young children? In: Proceedings of the 29th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ.

Oakhill J. (1981). Why children have diffucilty reasoning with three term Series problems. British Journal Of Developmental Psychology, 2, 223-230.

OECD, (2003). The PISA Assessment Framework-Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills. OECD Publishing.

Olkun, S., & Toluk Uçar, Z. (2004). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (Genişletilmiş 3. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık.

Stake, R.E. (2000). Case studies. In N. Denzin & L. Lincoln, Handbook of Qualitative Research (2nd. Edition). London: Sage Publications.

Treffers, A. (1987). Three dimensions: A model of goal and theory description in mathematics instruction - The Wiskobas project. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Umay, A. (2003). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı öz yeterlik algısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Dergisi, 24, 234-243.

Yılmaz, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 9-14.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.