The views and expectations of academicians about retirement / Akademik personelin emeklilikleriyle ilgili görüş ve beklentileri

Mustafa Aydın BAŞAR, Mehmet ULUTAŞ
2.745 814

Öz


The aim of this study is to determine the views and expectations of academicians about retirement. This qualitative study has been carried through “interview technique”. Inductive analysis technique, one of the content analysis types, has been used for the analysis of the data. The study group consists of 15 academicians who work in different departments of Çanakkale Onsekiz Mart University in the fall term of 2013-2014 academic year and near to retirement. The data of the study has been gathered with the semi-structured interview form prepared by the researchers. The questions on the form are based on the related literature. The form includes 8 questions. The sub-themes of the form are the meaning of retirement process for academicians, determining the retirement time of academicians, plans after retirement, preparations for retirement and the views for the programs of retirement. Results and recommendations have been put forward regarding to the findings of the study. According to the results of the study, academicians state different views about retirement.  


Anahtar kelimeler


İnsan kaynakları yönetimi, emeklilik, emekliliğe hazırlık

Tam metin:

PDF


Referanslar


Açıkalın, A. (1996). Çağdaş örgütlerde insan kaynağının personel yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem.

Akçamete, G., Kaner, S., Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel.

Akçay, R. C. (2013). Yaşlılık: kavramlar, kuramlar ve yaşlılığa hazırlık (2. Baskı). İstanbul: Kriter.

Argon, T. & Eren, A (2004). İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Nobel.

Başaran, İ.E. (1985). Örgütlerde işgören hizmetlerinin yönetimi. Ankara: AÜEBFY No: 139.

Bilen, A. (2004). Yoğun iş hayatının ötesi: emeklilik. İstanbul: TKSD.

Çalık, T. & Ereş, F. (2006). Kariyer yönetimi: tanımlar, kavramlar, ilkeler. Ankara: Gazi.

Çetin, F., Basım, H. N., Aydoğan, O. (2011). Örgütsel bağlılığın tükenmişlik ile ilişkisi: öğretmenler üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 61-70.

Doğan, S. & Demiral, Ö. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların kendilerine doğru yolculuk yöntemi: yetenek yönetimi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 145–166.

Ergin, C. (2005). İnsan kaynakları yönetimi (3. Baskı). Ankara: Elma.

Fındıkçı, İ. (2012). İnsan kaynakları yönetimi (8. Baskı). İstanbul: Alfa.

Gök, S. (2006). 21. Yüzyılda insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta.

Güzel, T. (2005). Eğitim ve Gelişme. Cengiz Demir (Ed.), Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: ilkeler ve uygulamalar içinde (s. 99- 128), Ankara: Nobel.

Izgar, H. (2001). Okul yöneticilerinde tükenmişlik. Ankara: Nobel.

Kartal, S. (2003). Risk, belirsizlik, kriz yönetimi ve eğitim örgütleri. Cevat Elma ve Kamile Demir (Ed.), Yönetimde çağdaş yaklaşımlar içinde, (s. 243-254), Ankara: Anı.

Lewis, J.M., et al, (1993). “What do physicians consider stressful?”. Texas medicine.

Milkovich, G.T. & Boudreau, J.W. (1991). Human resource management (Sixth Edition). Boston: Irvin.

Özevren, M. (2000). Toplam kalite yönetimi: temel kavramlar ve uygulamalar (2. Baskı). İstanbul: Alfa.

Soran, H., Akkoyunlu, B., & Kavak, Y. (2006). Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: hacettepe üniversitesi örneği. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 201-210.

Stewart, C.J. & Cash, W.B. (1985). Interviewing principles and practices (4 Ed.). th Dubuque, IO:Wm. C. Brown Pub.

Şahin Baltacı, H. & Selvitopu, A. (2012). Öğretmenlerin emeklilik dönemine ve emekliliğe hazırlık eğitimine ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 11(3), 800-812.

Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. & Özer, M.A. (2010). İnsan kaynakları yönetimi (4. Baskı). Ankara: Nobel.

Yeung, D. Y. (2012). Is pre-retirement planning always good? An Exploratory Study of Retirement Adjustment Among Hong Kong Chinese Retirees. Aging & Mental Health, 17 (3), 386-393.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.