Determining the Views of Students of Faculty of Education on Human Anatomy and Physiology Courses / Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersi Eğitimi Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi

Halil KUNT
2.538 674

Öz


Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin Anatomi ve Fizyoloji Dersine yönelik anlama düzeylerinin, görüşlerinin ve sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 188 öğrenci oluşturmuştur. Genel tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacı Kunt, (2013) tarafından geliştirilen ''Anatomi ve Fizyoloji Dersi Öğrenci Görüş Anket Formu”  kullanılmıştır. Toplanan anket formları incelemeye alınmış ve toplam 188 anket değerlendirilmiş, frekans ve yüzdeler hesaplanmış ve tablolaştırılmıştır. Analizler sonucunda; her iki bölüm öğrencilerinde de iskelet sistemi en iyi öğrenilen konu olurken dolaşım sistemi en kötü öğrenilen konu olmuştur. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi konularının anlaşılmama nedenlerinde dersle ilgili kitaplar ve kaynakların yetersiz olması, öğretimde düz anlatım dışı yöntem kullanılmaması, öğrencinin derse hazır gelmemesi, uygulama yapılmaması ve ezbere dayalı olması gibi faktörlerin ön plana çıktığı görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Anatomi, ders, eğitim fakültesi, Fizyoloji, öğrenci görüşleri.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abdullahi, A. , & Gannon, M. (2012). Improving college students success in gateway science courses: lessons learned from an anatomy and physiology workshop. American Journal of Health Sciences, 3 (3), 159-168.

Acuner, A.M., Yalçın, M., Ersoy, M., Tekdemir, İ., & Ersoy, F. (1999). Ankara üniversitesi tıp fakültesi anatomi dersine ilişkin öğretme-öğrenme sürecinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 52(4), 2112

Arı, İ., & Şendemir, E. (2003). Anatomi eğitimi üzerine öğrenci görüşleri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 11-14.

Arı, İ. , İrgil, E. , Kafa, İ. M., & Şendemir, E. (2003). Bir anket çalışması: Anatomi eğitimi ve öğrencilerin düşünceleri. Uludağ Üni Tıp Fak Der 29(2), 15-18. Bayley, T. (1998). Learning principles in teaching and training techniques for hospital doctors. Ed. Bayley, T., & Drury, M. Radcliffe Medical Press, Oxon, s. 1Bilgen, H.N. (1994). Çağdaş demokratik eğitim. Ankara: MEB Yayınları.

Bingöl, A. (1999). Tıptaki öğretim üyesinin öğretim sorumluluğu. Ankara Üniversitesi Tıp Fak Mec, 52, 181-189.

Boud, D. (1988). Moving towards autonomy. In: Boud D, ed. Developing Student Autonomy in Learning (2nd ed.). London: Kogan Page, pp 17–39.

Cankur, N. Ş., & Turan, S. (2000). Tıp fakültesi eğitimi: I. eğitim boyutu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26, 13-17.

Carmichael, S. W., & Pawlina, W. (2000). Animated Powerpoint as a tool to teach anatomy. Anatomy Rec, 261, 83-88.

Chan, W. P., Wu, T. Y., Hsieh, M. S., Chou, T. Y., Wong, C. S., Fang, J. T., Hong, C. Y., & Tzeng, C. R. (2012). Students’ view upon graduation: A survey of medical education in Taiwan. BMC Medical Education, 22, 120-127.

Çelik, L. (2007). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi. (Editör: Ö. Demirel). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Deniz, Ü., Önder, Ö.R., Özer, D., Özer, E., & Öztürk, H. (Editör: Deniz, Ü., & Önder, Ö. R.) (2013). Anne çocuk sağlığı ve ilkyardım (2. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.

Dursun, F. (2006). Öğretim sürecinde araç kullanımı. İlköğretmen Dergisi, 1, 8-9. Ergün, M., & Özdaş, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.

Nnodim, J. O. (1988). Learning human anatomy: Student preferences of methods in a Nigerian medical school. Medical Education, 22, 412-417.

Güneş, M.H., & Güneş, T. (2005). İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularını anlama zorlukları ve nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(2), 169-175.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kramer, B., & Soley, J. T. (2002). Medical students perception of problem topics in Anatomy. East African Medical Journal, 79(8), 408-414.

Kunt, H. (2013). Investigating science student teachers knowledge of human internal organs. J. of Environmental Protection and Ecology Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(3A), 1362-1371.

Otağ, İ., & Otağ, A. (2013). İnsan anatomisi ve fizyolojisi eğitimi üzerine öğrenci görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(3), 39-45.

Özvarış, Ş. B., Aslan, D., & Koçoğlu, G. O. (2001). İntern doktorların “sağlık eğitimi” seminerleri ile ilgili görüşleri. II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, “2000’li Yıllarda Tıp Eğitimi”, Bildiri Özet Kitabı, s. 159.

Pereira, J.A., Merí, A., Masdeu, C., Molina-Tomás, M.C., & Martínez-Carrió A. (2004). Using videoclips to improve theoretical anatomy teaching. Eur J Anat, 8(3), 143-146

Seferoğlu, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (2. Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Tekkaya, C., Özkan Ö., Sungur S., & Uzuntiryaki E. (2000). Öğrencilerin Biyoloji Konularını Anlama Zorlukları. IV.FenBil. Eğt. Kongresi Bildirileri, 5-9 Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.