The Investigation of the Relationship between Lifelong Learning Tendencies and Aims of Using Facebook / Facebook Kullanım Amaçları İle Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Halil İbrahim HASESKİ, Yusuf Levent ŞAHİN, Eray YILMAZ, Osman EROL
2.663 1.018

Öz


Bu çalışmada bireylerin Facebook kullanım durumları ile yaşamboyu öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Facebook kullanıcısı olan 1086 kişinin Facebook kullanım durumlarının belirlenmesi için “Facebook Kullanım Amacı Ölçeği”, yaşamboyu öğrenme becerilerinin belirlenmesi için ise “Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeklerin toplam puanları arasında yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda istatistiki olarak anlamlı ilişki belirlenmiştir. Ölçeklerin alt boyutları arasında gerçekleştirilen Pearson korelasyon analizleri sonucunda ise Facebook'un sosyal ilişkilere ilişkin kullanımı ile Yaşamboyu Öğrenme Ölçeğinin tüm alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Facebook'un çalışmalara ilişkin kullanımı ile Yaşamboyu Öğrenme Ölçeğinin “Motivasyon”, “Sebat” ve “Öğrenmede Merak Yoksunluğu” alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Facebook'un günlük amaçla kullanımı ile Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeğinin “Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk” ve “Öğrenmede Merak Yoksunluğu” alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda sosyal paylaşım ağlarının sağladığı olanakların yaşamboyu öğrenme bağlamında önemli fırsatlar taşıdığı düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler


Yaşamboyu öğrenme, çevrimiçi sosyal paylaşım ağları, Facebook, yaşamboyu öğrenme eğilimleri, Facebook kullanım amaçları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okur-yazarlığı ve yaşamboyu öğrenme. VIII. International Educational Technology Congress (IETC), 6-9 Mayıs, Eskişehir.

Alexander, B. (2006). Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning? EDUCAUSE Review Online, 41(2), 32-44.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yötemleri SPSS uygulamalı (3. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Aydın, S. (2012). A review of research on Facebook as an educational environment. Educational Technology Research and Development, 60(6), 1093-1106.

Bandura, A. (1988). Self-regulation of motivation and action through goal systems. V. Hamilton, G. H. Bower ve N. H. Frijda (Eds.), içinde (s. 37-61). Netherlands: Springer.

Beckett, D. ve Hager, P. (2002). Life, work and learning : Practice in postmodernity. NewYork: Routledge.

Berlyne, D. E. (1978). Curiousity and learning. Motivation and Emotion, 2(2), 971

Biçerli, M. K. (2012). Türkiye'de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi. 02014 tarihinde http://kastamonu.meb.gov.tr/www/turkiye8217dehayat-boyu-ogrenmenin-gelistirilmesi-projesi/icerik/38

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (1 . baskı. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (1 . Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Calvó-Armengol, A., Patacchini, E. ve Zenou, Y. (2009). Peer effects and social networks in education. The Review of Economic Studies, 76(4), 1239-1267.

Cormode, G. ve Krishnamurthy, B. (2008). Key differences between web 1.0 and web 0. First Monday, 13(6).

Çolakoğlu, J. (2002). Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyonun Önemi. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.

Day, H. I. (1982). Curiosity and the interested Explorer. Performance and Instruction, 21, 19-22.

Derrick, M. G. (2003). Creating environments conducive for lifelong learning. New directions for adult and continuing education, 2003(100), 5-18.

Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşamboyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Diker Coşkun, Y. ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşamboyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 156-167.

European Commission (1993). Green paper on the European dimension of education. Brussels: European Commission.

European Commission (1995). White paper on education and training teaching and learning towards the learning society. Brussels: European Commission.

European Union (1996). European year of life long learning. 25.11.2013 tarihinde http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_le arning/c11024_en.htm adresinden ulaşılmıştır.

EURYDICE (2000). Lifelong learning: The contribution of education systems in the member states of the European Union. Brussel: Eurydice.

Evans, N. (2003). Making sense of lifelong learning: Respecting to needs of all. NY: Routledge Falmer.

Faure, E., Herrera, F., Kaddoura, A. R., Lopes, H., Petrovsky, A. V., Rahnema, M. ve Ward, F. C. (1972). Learning to be : The world of education today and tomorrow. Paris: UNESCO.

Gorard, S. ve Selwyn, N. (2005). Towards a le@rning society? The impact of technology on patterns of participation in lifelong learning. British Journal of Sociology of Education, 26(1), 71-89.

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, 2-4 Aralık, İstanbul.

Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsami Üzerine Bir Değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.

Huck, S. W. (2012). Reading statictics and research (6th. Baskı). Boston: Pearson.

Irwin, C., Ball, L., Desbrow, B. ve Leveritt, M. (2012). Students' perceptions of using Facebook as an interactive learning resource at university. Australasian Journal of Educational Technology, 28(7), 1221-1232.

İşman, A. ve Hamutoğlu, N. B. (2013). Sosyal ağların eğitim öğretimde kullanılmasına ilişkin karma öğrenme öğrencilerinin görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(3), 61-67.

Kadushin, C. (2012). Understanding social networks: theories, concepts, and findings: Oxford University Press.

Kert, S. B. ve Kert, A. (2010). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel amaçlı kullanılma potansiyelleri. International Online Journal of Science, 2(2), 486-507.

Klamma, R., Chatti, M. A., Duval, E., Hummel, H., Hvannberg, E. T., Kravcik, M., . . . Scott, P. (2007). Social software for life-long learning. Educational Technology & Society, 10(3), 72-83.

Knowles, M. (2009). Yetişkinlerde öğrenme konusunda yeni bir teknoloji. A. Yıldız ve M. Uysal (Eds.), Yetişkin eğitimi içinde (s. 127-144). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Korucu, A. T. ve Çakır, H. (2014). Bilgisayar öğretmeni adaylarının dinamik web teknolojilerine yönelik görüşleri. XVI. Akademik Bilişim Konferansı, 5-7 Şubat, Mersin.

Köse, U. ve Çal, Ö. (2012). Web 2.0 servislerinin sosyolojik olarak değerlendirilmesi. 27.10.2013 tarihinde http://ab.org.tr/ab12/bildiri/146.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Laal, M. (2013). Lifelong learning and technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 980-984.

Liccardi, I., Ounnas, A., Pau, R., Massey, E., Kinnunen, P., Lewthwaite, S., . . . Sarkar, C. (2007). The role of social networks in students' learning experiences. ACM SIGCSE Bulletin, 39(4), 224-237.

Llorens, F. ve Capdeferro, N. (2011). Facebook’s Potential for Collaborative eLearning. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 8(2), 1972

Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116, 75-98.

Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

McCombs, B. L. (1991). Motivation and lifelong learning. Educational Psychologist, 26(2), 117-127.

McDonald, A. (2013). Facebook in the classroom: Integration of online and classroom debates into classes. 02014 tarihinde https://akoaotearoa.ac.nz/ako-hub/good-practice-publication-grants-ebook/resources/pages/facebook-classroom-integration-onlin

McLoughlin, C. ve Lee, M. J. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. Ascilite Conference, 2-5 December, Singapore.

Moolenaar, N. M. ve Daly, A. J. (2012). Social networks in education: Exploring the social side of the reform equation. American Journal of Education, 119(1), 1-6.

O'Reilly, T. (2009). What is web 2.0 ? CA: O'Reilly Media Inc.

Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M. ve Baysal, N. (2011). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. 6th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 Mayıs, Elazığ.

Öztürk, M. ve Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılmasıyla ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.

Pavlicek, A. (2013). Possibilities of social networks in education. 10th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems içinde (s. 147-154). Czech Republic: Technical University of Ostrava.

Pew Research Center (2013). Social media update 2013. 12.04.2014 tarihinde http://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-2013/ adresinden ulaşılmıştır.

Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining selfregulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6), 459–470.

Pollara, P. ve Zhu, J. (2011). Social networking and education: Using Facebook as an edusocial space. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, March 7th, Tennessee, USA.

Reio, T. G. (2004). Prior Knowledge, Self-Directed Learning Readiness, and Curiosity : Antecendents to Classroom Learning Performance. International Journal of Self-Directed Learning, 1(1), 18-25.

Rennie, F. ve Morrison, T. (2013). E-learning and social networking handbook: Resources for higher education (2nd ed. Baskı). NY: Routledge.

Rheinberg, F., Vollmeyer, R. ve Rollett, W. (2000). Motivation and Action in SelfRegulated Learning. M. Boekaerts, P. R. Pintrich ve M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation içinde (s. 03-529).

Ryan, P. K. (2011). Social networking. NY: Rosen Publishing Group.

Statistic Brain Center (2014). Facebook statistics. 12.04.2014 tarihinde http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/ adresinden ulaşılmıştır.

Şahin, Y. L. ve Kuzu, E. B. (2010). Öğrencilikte dönüşümler. F. Odabaşı (Ed.), Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler içinde. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişen, İ. C. ve Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı bir MYO deneyimi. 28.10.2013 tarihinde http://ab.org.tr/ab13/bildiri/302.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Toprak, A. (2009). Toplumsal paylaşım ağı Facebook. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

UNESCO (2013). Lifelong learning. 2013 tarihinde http://uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-andstrategies/news-target/lifelonglearning/9bf043146eaa0985e05daa9e12135f5b/ adresinden ulaşılmıştır.

Yuen, S. C. Y. ve Yuen, P. (2008). Social networks in education. C. J. Bonk, M. M. Lee ve T. Reynolds (Eds.), Proceedings of world conference on e-learning in corporate, government, healthcare, and higher education içinde (s. 14081412). VA: Association for the Advancement of Computing in Education.

Zimmerman, B. J. ve Pons, M. M. (1986). Development of a Structured Interview for Assessing Student Use of Self-Regulated Learning Strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614-628.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.