The Effects of SQ3R and DR-TA Reading Strategies Used By Fifth Grade Students on Comprehension / Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kullandığı ASOAT ve YO-DE Okuma Stratejilerinin Anlamaya Etkisi

Gökhan ARI
3.483 1.307

Öz


 

Okuma etkinliğinin hedefi anlamaktır. Öğrenciler, okuduğunu anlamak için birçok strateji ve teknik kullanabilirler. Bu stratejiler kullanılma amacına, öğretim amacına, metin türüne göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu araştırmanın amacı okuma stratejilerine dayalı verilen eğitimin beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada bir farklılaşma oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Araştırmada kullanılan stratejiler halihazırda uygulanan öğretim programına göre hazırlanan Türkçe dersi okuduğunu anlama çalışmaları ile ASOAT (araştırma, soru sorma, okuma, anlatma, tekrar gözden geçirme) ve YO-DE (yönlendirilmiş okuma ve düşünme etkinliği) stratejileridir. Araştırmada kullanılan model, öntest sontest kontrol gruplu seçkisiz desendir. Çalışma, Aksaray il merkezinde beşinci sınıfta eğitim gören 97 öğrenci ile yürütülmüştür. Deney sürecinde stratejilerin basamakları göz önünde bulundurularak beş hikaye edici metin kullanılmıştır. Öğrencilerden elde edilen öntest ve sontest verileri T testi, ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre YO-DE stratejisi eğitimi alan öğrencilerin sontest başarı puanı ile kontrol grubu ve ASOAT stratejisi eğitimi alan öğrenciler arasında YO-DE lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Türkçe dersi genel başarı ile strateji eğitimi alma arasında, cinsiyet ile strateji eğitimi alma arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

                                                           

Anahtar Kelimeler: Okuma, anlama, strateji, ASOAT, YO-DE. 


Anahtar kelimeler


Okuma, anlama, strateji, ASOAT, YO-DE.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkaya, N. (2011). İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde anlama stratejileri kullanmanın tutuma etkileri. Millî Eğitim, 191, 68-77.

Akyol, H. (2007). Okuma. İlköğretimde Türkçe öğretimi (Ed. A. Kırkkılıç, H. Akyol). Ankara: Pegem Akademi: 15-48.

Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Akyol, H. (2012). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Almanza, T. (1997). The Effects of the D.R.T.A. and Co-operative Learning Strategies on Reading Comprehension. New Jersey: Kean College of New Jersey yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Anderson, R.C. (1985). Becoming a Nation of Readers: The Report of the Commission on Reading. Washington: National Academy of Education.

Arslan, A. (2013). Okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 251-265.

Artis, A.B. (2008). Improving marketing students’ reading comprehension with the SQ3R method. Journal of Marketing Education, 50(2), 130-137.

Ayçin, A.A. (2009). İsoteg Tekniğinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısı ve Okumaya Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi: YİBO Örneği. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Blachowicz, C., & Ogle, D. (2008). Reading comprehension. New York: The Guilford Press.

Brandshaw, G.J. (1998). Text Reconstruction Or SQ3R? An Investigation Into The Effectiveness Of Two Teaching Methods For Developing Textbook Comprehension In Collage Students. Vanderbilt University Yayımlanmamış doktora tezi.

Brown, R.L. (1992). Developing reading competence in university ESL classes. Annual International Conference of the Institute of Language in Education (8th, Hong Kong, December 15-17): 1-15.

Butler, T. H. (1983). Effect of Subject and Training Variables on the SQ3R Study Method. Tempe: Arizona State University yayımlanmamış doktora tezi.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Calp, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi.

Cantu, P. (2006). Learning More: Does The Use Of The SQ3R Improve Student Performance In The Classroom? Texas: A&M University-Kingsville yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Cooperman, D. (1996). The Effectiveness Of Modified SQ3R Study Strategies For Studying Content Area Texts In Upper Elementary School. Miami: University of Miami yayımlanmamış doktora tezi.

Defoe, M. C. (1999). Using Directed Reading Thinking Activity Strategies to Teach Students Reading Comprehension Skills in Middle Grades Language Arts. Nova Southeastern University yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psiko-sosyal bir araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.

Draheim, M. E. (1986). Directed reading-thinking activity, conceptual mapping, and underlining: Their effects on expositorytext recall in a writing task. Annual Meeting of the National Reading Conference (36th, Austin, TX, December 26), 1-14.

Duffy, Gerald G. (2009). Explaing reading (2. Edition). New York: Guilford.

Duke, Nell K., & Carlisle J. (2011). The development comprehension. Handbook Of Reading Research Vol.4 (ed. M.L. Kamil, P.D. Pearson, E.B. Moje, P.B. Afflerbach). New York, NY: Routledge.

El-Koumy. A. S. A. K. (2006). The Effects of the Directed Reading-Thinking Activity on EFL Students’ Referential and Inferential Comprehension. ERIC No: ED 502645.

Fisher, S. (1985). The Effect of Study Strategy, SQ3R on the Ability of Fifth Grade Students to Read a Social Studies Textbook. Indiana: Ball State University yayımlanmamış doktora tezi.

George, J., & Dale, K. (1990). Cooperative and collaborative learning strategies for content area teachers. Annual Plains Regional Conference of the International Reading Association (18th, Wichita, Oct. 17-20, 1990). ERIC number ED 326848 (Erişim tarihi: 7 Mayıs 2013).

Girgin, Ü. (2005). Okuma öğretiminde kullanılan iki okuma yaklaşımının işitme engelli çocuklar için kullanımı: Yönlendirilmiş okuma etkinliği ve dildeneyim yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2), 27-36.

Gunning, Thomas G. (2006). Assessing and correcting reading and writing difficulties (3. Edition). Boston: Pearson

Gustafson, D. J., & Pederson, J.E. (1984). SQ3R myth or sound procedure. Annual Meeting of the Wisconsin State Reading Association. Wisconsin.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel.

Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.

Güngör, A. (2005). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 101 -108.

Güngör, A., & Açıkgöz, K. Ü. (2006). İşbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 354-378.

Hartlep, K. L., & Forsyth. G. A. (2000). The effect of self-reference on learning and retention. Teaching of Psychology, 27(4), 269-271.

Huber, J. A. (2004). A closer look at SQ3R. Reading Improvement, 41(2), 108-112. Jairam, D., Kiewra, K. A., Rogers-Kasson, S., Patterson-Hazley, M., & Marxhausen, K. (2013). Soar versus sq3r: A test of two study systems. Instructional Science, doi: 10. 1007/s11251-013-9295-0.

Johns, J. L., & McNamara, L. P. (1980). The SQ3R study technique: A forfotten research target. Journal of Reading, 23(8), 705-708.

Keskin, H. K. (2013). Impacts of reading metacognitive strategies and reading attitudes on school success. International Journal of Academic Research, 5(5): 312-317.

Kıroğlu, K. (1995). Anlamlı Öğrenme Stratejilerinin İngilizce Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayımlanmamış doktora tezi.

LaCurabba, A. (1993). A Comparative Study of the Academic Achievement of Primary Students When Learning Science through the Directed Reading Activity or Cooperative Learning Approach. New Jersey: Kean College of New Jersey yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

McCormick, S., & Cooper, J. O. (1988). Investigation of a Study Technique To Increase Learning Disabled Students' Reading Comprehension of Expository Text. Final Report. Columbus: Ohio State University.

Niple, M. L. (1968). The Relationship of Different Study Methods to Immediate and Delayed Retention. Ohio State University, Ann Arbor, Mich.:University. Yayımlanmamış doktora tezi.

Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M., & Özdemir, B. (2012). Okuduğunu anlama sürecinde çıkarım yapma becerisinin işlevi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 17-28.

Paporello, A. G. (1991). SQ3R: A Must for Teaching Science Concepts to Sixth Graders? Cleringhouse: Reading and Communication Skills. Washington Kean College yayımlanmamış yüksek lisans tezi.

Pertre, R. M. (1971). Quantity, quality, and variety of pupil responses during an open-communication structured group directed reading-thinking activity and a closed communication structured group directed reading activity. 16th Annual Meeting of the International Reading Assn. Atlantic City, 1-8.

Reed, K. X. (1987). Using directed reading activities to increase students’ receptiveness and comprehension of literary forms. Annual Meeting of the Southeastern Conference on English in the Two-Year College (22nd, Jackson, MS, February 19-21): 1-10.

Robinson, F. P. (1961). Effective study. New York: Harper & Row.

Schlagger, B. L., & McCandliss, B. D. (2007). Development of neural systems for reading. The Annual Review of Neuroscience, 30, 475-503.

Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Smith, F. (2004). Understanding reading. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Stauffer, R. G. (1969). Directing reading maturity as a cognitive process. New York: Harper & Row.

Swennumson, S. (1992). The Effect of the SQ3R Study Method on Reading Comprehension of Nontraditional Collage Students. Drake University yayımlanmamış doktora tezi.

Tama, M. C., & McClain, A. B. (1998). Guiding reading and writing in the content areas, practical strategies. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing.

Tavşancıl, E., & Aslan, H. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.

TDK (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Temizkan, Mehmet (2008). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçe derslerinde bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-148.

Tok, Ş. (2003). İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde, Bilgi Haritası Ve İnceleme-Soru Sorma-Okuma-Bakmadan Cevaplama-Gözden Geçirme Stratejilerinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayımlanmamış doktora tezi.

Topuzkanamış, E., & Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 655-67
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.