Determination of Attitudes of Preservice Teachers Towards Laboratory Practices / Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Ramazan KARATAY, Fatih DOĞAN, Çavuş ŞAHİN
2.667 840

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Çalışmada tarama modeli kullanılarak Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği öğretmen adaylarına sekiz alt boyuttan oluşan 69 maddelik likert tipi “Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini 216 öğretmen adayı oluşturmuştur. Toplanan veriler betimsel olarak incelenmiş, bunun yanında veriler ile değişkenler arasındaki ilişkiler için t-Testi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumları genel olarak olumlu bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları incelendiğinde laboratuvar uygulamalarının genel amaçlarına, kalıcılığına ve tutulan rapor veya notlara yönelik tutumların yüksek olduğu görülmüştür. Ancak laboratuvar uygulamalarının hazırlıklarına, kılavuzlarına, işlenişine ve fiziki koşullarına yönelik tutumlar daha düşük bulunmuştur. İncelenen alt problemlerde ise, laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlar ile öğretmen adaylarının cinsiyetleri ve bölümleri arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır.


Anahtar kelimeler


Laboratuvar, tutum, laboratuvar uygulamaları.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akdeniz, A. R. (1997). Ders geçme ve kredi sisteminde fizik müfredatlarının uygulanmasının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 79-85.

Anılan, B., Görgülü, A. & Balbağ, M. Z. (2009). Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuarı Endişeleri (ESOGÜ Örneği). e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 4(3), 575-594 .

Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Ankara: Asil yayın dağıtım.

Ayas, A., Akdeniz, A. R. & Çepni, S. (1994). Fen bilimlerinde laboratuvarın yeri ve önemi I. Çağdaş Eğitim, 19, 21-25.

Ayas, A., Karamustafaoğlu, S., Sevim, S. & Karamustafaoğlu, O. (2002). Genel kimya laboratuar uygulamalarının öğrenci ve öğretim elemanı gözüyle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 50

Bennet, S. W. & O’Neale, K. (1998). Skills development and practical work in chemistry. University Chemistry Education, 2(2), 58-62.

Böyük, U., Demir, S. & Erol, M. (2010). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. TUBAV Bilim Dergisi, 3(4), 342-349.

Budak, E. (2001). Üniversite analitik kimya laboratuarlarında öğrencilerin kavramsal değişimi, başarısı, tutumu ve algılamaları üzerine yapılandırıcı öğretim yönteminin etkileri. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cox, A. J. & Junkin III, W. F. (2002). Enhanced student learning in the introductory physics laboratory. Physics Education, 37(1), 37.

Çallıca, H., Erol, M., Sezgin, G. & Kavcar, N. (2000). İlköğretim kurumlarında laboratuar uygulamalarına ilişkin bir çalışma. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 217-219.

Çepni, S., Akdeniz, A. R. & Ayas, A. (1995). Fen Bilimlerinde Laboratuvarın Yeri ve Önemi III. Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.

Değirmençay, Ş. A. (1999). Fizik Öğretmenlerinin Laboratuvar Becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Dilber, R., Sönmez, E., Doğan, S. & Sezek, F. (2006). Fizik Bölümü Öğrencilerinin Laboratuarlara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi ve Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi Üzerine Bir Çalışma, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(31), 102-109.

Doğan, S., Sezek, F., Yalçın, M., Kıvrak, E., Yalçın, M., Usta, Y. & Ataman, A. Y. (2002). Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğrencilerinin Laboratuvar Çalışmalarına İlişkin Tutumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 33-58.

Domin, D. S. (2007). Students’ perceptions of when conceptual development occurs during laboratory instruction. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 140-152.

Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science education, 75(6), 649-672.

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi (EARGED), (1995). Gösterim İçin Fen Laboratuarları. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Ekici, F. T., Ekici, E. & Taşkın, S. (2002). Fen laboratuarlarının içinde bulunduğu durum. V. ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi bildirileri, 16

Ergün, M. & Özdaş, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.

Erten, S. (1991). Biyoloji laboratuvarlarının önemi ve laboratuvarlarda karşılaşılan problemler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Feyzioğlu, B. (2009). An Investigation of the Relationship between Science Process Skills with Efficient Laboratory Use and Science Achievement in Chemistry Education. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 6(3).

Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun, E. & Akyıldız, M., (2001). Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri: İzmir İli Örneği. İlköğretim Online, 10 (3), 1210-1226.

George, A.V., Read, J. R., Barrie, S. C., Bucat, R. B., Buntine, M. A., Crisp, G. T., Jamie, I. M. & Kable, S. H., (2009). What Makes a Good Laboratory Learning Exercise? Student Feedback from the ACELL Project. In Chemistry Education in the ICT Age, 363-376.

Goh, S. C. & Fraser, B. J. (1998). Teacher interpersonal behaviour, classroom environment and student outcomes in primary mathematics in Singapore. Learning Environments Research, 1(2), 199-229.

Güzel, H. (2001). İlköğretim Okulları I. ve II. Kademedeki Fen Bilgisi Derslerinde Laboratuar Etkinlikleri ve Araç Kullanımının Düzeyi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 181–187.

Hegarty-Hazel, E. (1990). The student laboratory and the science curriculum: An overview. The student laboratory and the science curriculum, 3-26.

Hofstein, A. & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty ‐first century. Science education, 88(1), 28-54. Johnstone, A. H. & Al-Shuaili, A. (2001). Learning in the laboratory; some thoughts from the literature. University Chemistry Education, 5(2), 42-51. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (24. Baskı). Ankara: Nobel

Kılınç, A. (2007). The Opinions of Turkish Highschool Pupils on Inquiry Based Laboratory Activities. Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(4).

Lang, Q. C., Wong, A. F. & Fraser, B. J. (2005). Student perceptions of chemistry laboratory learning environments, student–teacher interactions and attitudes in secondary school gifted education classes in Singapore. Research in Science Education, 35(2-3), 299-321.

Laukenmann, M., Bleicher, M., Fuß, S., Gläser-Zikuda, M., Mayring, P. & Von Rhöneck, C. (2003). An investigation of the influence of emotional factors on learning in physics instruction. International Journal of Science Education, 25(4), 489-507.

McDonnell, C., O’Connor, C. & Seery, M. K. (2007). Developing practical chemistry skills by means of student-driven problem based learning miniprojects. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 130-139.

Mintzes, J. J. & Wandersee, J. H. (1998). Reform and innovation in science teaching: A human constructivist view. Teaching science for understanding: A human constructivist view, 1, 30-56.

Quek, C. L., Wong, A. & Fraser, B. J. (2002). Gender differences in the perceptions of chemistry laboratory classroom environments. Queensland Journal of Educational Research, 18(2), 164-182.

Slayton, R. M. & Nelson, K. A. (2005). Opening lab doors to high school students: keys to a successful engagement. Physics education, 40(4), 347.

Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 9. Baskı, Ankara: Yargı Yayınları.

Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90(5), 403-418.

Topsakal, S. (1999). Fen öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Witteck, T., Most, B., Kienast, S. & Eilks, I. (2007). A lesson plan on ‘methods of separating matter’based on the Learning Company Approach–A motivating frame for self-regulated and open lab-work in introductory secondary chemistry lessons. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 108
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.