The Perception Level of the High School Students about the Concept of “City”: A Case af Çanakkale / Ortaöğretim Öğrencilerinin Şehir Kavramını Algılama Düzeyleri: Çanakkale Örneği

Şaban TEZCAN, Mehmet KARA
2.177 813

Öz


ABSTRACT

This study conducted in 2012-13 educational year, aimed at investigating the metaphors developed by the high school students' enrolling at high school in Canakkale province of Turkey and studies students' definition of “city”. Additionally, finding out the misconceptions on the “city” constitutes the other aim of the study. According to the research results, the students involved in the study used 75 different metaphors about “city”. Then these metaphors were divided into 12 different conceptual categories which were also categorized into as positive and negative perceptions of students towards the concept of “city”.

ÖZET

Bu araştırma, 2012-2013 eğitim yılında Çanakkale merkeze bağlı, 3 farklı ortaöğretim kurumundaki lise öğrencilerinin “şehir” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları belirlemek ve zihinlerindeki “şehir” tanımını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin “şehir” kavramıyla ilgili kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrenciler “şehir” kavramına ilişkin toplam 75 adet geçerli metafor kullanmışlardır. Bu metaforlar ortak özelliklerine göre 12 farklı kavramsal kategoriye ayrılmıştır ve bu kavramsal kategoriler içerisinde şehir, çocukların zihninde ilk etapta 1. İyi / Olumlu, 2. Kötü / Olumsuz şeklinde iki gruba ayrılmaktadır.


Anahtar kelimeler


Şehir, Metafor, Coğrafya eğitimi, Lise öğrencileri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aliağaoğlu, A. (2007). Davranışsal Coğrafyaya bir örnek: Öğrenci merkezli Balıkesir şehir imajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 17

Ateş M, Karatepe A. (2013). Üniversite öğrencilerinin “küresel ısınma” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, Avcı, S. (2004). Şehirsel yerleşmelerin belirlenmesinde kullanılan kriterler ve Türkiye örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(9).

Bobek, H. (1927). Grandfragen stadgeographie. geog. anz. Jg. 28, 213-224.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınları.

De la Blach, V. (1922). Principes de la geographie humanie. Paris.

Darkot, B.(1972). Türkiye iktisadi coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yay. No: 1307. Coğrafya Enstitüsü Yay., No:51, İstanbul.

Doğanay, S, ve Alım, M. (2010). Türkiye’de kırsal nüfusun şehir algısı üzerine bir araştırma: Yeşilyurt Köyü (Trabzon). Doğu Coğrafya Dergisi, 23, 171-184. Dörries, H. (1930). Der gegenwartige stand der stadtgeographie. Geographisce anzeiger, 28, 216.

DPT. (1982). Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ankara, 1982.

Emiroğlu, M. (1975). Türkiye coğrafi bölgelerine göre şehir yerleşmeleri ve şehirli nüfus. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 7, 125-157.

Gök Y, Kayserili A, (2010). Cumhuriyet döneminde (1927-2008) Erzurum ilinin kır-şehir nüfus değişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, 15(24).

Işık Ş, (2008). Türkiye’de üniversitelerin kentleşme üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(3).

Kaya MF, (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “küresel ısınma” kavramına yönelik metafor algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(29).

Kılınç Y, Tuna F, (2013). Coğrafya lisans öğrencilerinin bakış açısıyla atmosfer basıncı kavramı: fenomenografik çalışma. Journal of World of Turks, 5(2). Larsen, S. E. (2005). The city as a postmodern metaphor. Kontur, 10, 27-33.

Mayer, R. (1943). Dergeographische stadbegriff zeitshrift for ertkunde, 446-457.

Özçağlar A, (1996). Türkiye idari coğrafyası bakımından köy, bucak, ilçe, il ve belde kavramları üzerine düşünceler. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 12, 7

Ratzel, F. (1891). Antropo Geographie, 2. Cilt, Stutgart.

Tümertekin, E. (1973). Türkiye’de şehirleşme ve şehirsel fonksiyonlar. İstanbul Üniversitesi Yay.No:1840, İstanbul.

Tümertekin, E., & Özgüç, N. (1997). Beşeri coğrafya: İnsan, kültür, mekân. İstanbul: Çantay Kitabevi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.