The effects of vee diagrams, concept maps, diagnostic branched tree on attitudes to mathematics course and success / Vee diyagramı, tanılayıcı dallanmış ağaç, kavram haritalarının matematik dersine yönelik tutum ve başarıya etkileri

Betül POLAT, Nuri DOĞAN
2.886 803

Öz


Bu araştırmanın amacı; vee diyagramı, tanılayıcı dallanmış ağaç ve kavram haritalarının matematik dersine yönelik tutum ile başarıya etkilerinin incelemektir.  Araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının Bahar döneminde Niğde ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. Sadık İlköğretimde 7/A sınıfında öğrenim gören 31 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen 2 alt boyutu bulunan Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, vee diyagramları, kavram haritası, tanılayıcı dallanmış ile öğrencilerin bahar dönemine ait matematik karne notları ve yılsonu matematik karne notları veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde İlişkili Örneklemler için T Testi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin ölçekte yer alan matematikten hoşlanma alt boyutuna ait puanlarda istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulunurken, problem çözmeye yönelik tutum alt boyutuna ait puanlardaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca araştırmanın sonucunda, matematik dersinde kullanılan vee diyagramı, kavram haritası ve tanılayıcı dallanmış ağaçtan elde edilen puanların öğrencilerin matematik sontest tutum puanlarını ve matematik başarılarını yordamada önemli birer yordayıcı oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Yordayıcı değişkenlerin matematik sontest tutum puanları üzerinde etkileri bakımından en güçlü yordayıcının öğrencilerin tanılayıcı dallanmış ağaçtan elde ettikleri puanlar olduğu bulunurken, matematik başarı puanları üzerinde etkileri bakımından en güçlü yordayıcının öğrencilerin vee diyagramından elde ettikleri puanlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Kavram haritası, tanılayıcı dallanmış ağaç, vee diyagramı, matematik, tutum, başarı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Afamasaga-Fuata’i, K. (2004a, September). An undergraduate’s understanding of differential equations through concept maps and vee diagrams. A. J. Canãs, J. D. Novak & F. M. Gonázales (Eds). In Concept maps: Theory, Methodology, Technology Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. (p. 21– 29). Pamplona, Spain.

Afamasaga-Fuata’i, K. (2004b, September). Concept maps and vee diagrams as tools for learning new mathematics topics. A. J. Canãs, J. D. Novak & F. M. Gonázales (Eds). In Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. (p. 13– 20). Pamplona, Spain.

Afamasaga-Fuata’i, K. (2004c, September). Using concept maps and vee diagrams to analyse the “fractions” strand in primary mathmatics. A. J. Canãs, J. D. Novak & F. M. Gonázales (Eds.). In Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. (p. 59– 86). Pamplona, Spain.

Afamasaga-Fuata’i, K. (2009). Innovative problem solving and students’ mathematics attitudes. In R. Hunter, B. Bicknell, & T. Burgess (Eds.). In Crossing divides (Proceedings of the 32nd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia) (p.33-40). Palmerston North, NZ: MERGA.

Altınok, H. & Açıkgöz, K. Ü. (2006). İşbirlikli ve bireysel kavram haritalamanın fen bilgisi dersine yönelik tutum üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 21-29.

Anahtarcıoğlu, S. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı matematik programında portfolyonun başarıya ve matematiğe karşı tutumuna etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.

Ayaz, M. F. (2009). İlköğretim ikinci kademe matematik dersi programının öğrencilerin problem çözme tutum ve becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Baykul, Y. (1990). İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Baykul, Y. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı modül 6. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi 6-8. sınıflar. Ankara: PegemA

Brinkmann, A. (2003). Graphical knowledge display-mind mapping and concept mapping as efficient tools in mathematics education. Mathematic Education Review, 16, 35-48.

Bütüner, Ö. S. (2006). Açılar ve üçgenler konusunun ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine vee diyagramları ve zihin haritaları kullanılarak öğretimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık

Calais, G. J. (2009). The vee diagram as a problem solving strategy: content area reading/writing ımplications. National Forum Teacher Education Journal, 3 (19), 2-8.

Canbolat, S. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kavram haritası kullanmanın öğrencilerin başarıları ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çanakçı, O. (2008). Matematik problem çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Çolak, R. (2010). Kavram haritalarının sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde tarihsel kavramların öğretilmesinde kullanılması: kavram haritası ile yapılan öğretim iler tutum, başarı ve kalıcılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Doğan, N. & Aksu, G. (2014, Haziran). Matematik dersinde V-diyagramı ve kavram haritası kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi’nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Delgado, J. A. & Rivera, C. A. (2008). Concept mapping as an assessment tool in higher education activities. J. Cañas, P. Reiska, M. Åhlberg & J. D. Novak, (Eds). In Concept Mapping: Connecting Educators Proc. of the Third Int. Conference on Concept Mapping. Tallinn, Estonia & Helsinki, Finland.

Eroğlu, M. G. & Kelecioğlu, H. (2011). Kavram haritası ve yapılandırılmış gridle elde edilen puanların geçerlik ve güvenirliklerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 210-220.

Gelbal S. & Kelecioğlu H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Göç, T. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gök, T. (2006). Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı, başarı güdüsü ve tutumu üzerindeki etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Güçlüer, E. (2006). İlköğretim fen bilgisi eğitiminde kavram haritaları ile verilen bilişsel desteğin başarıya hatırda tutmaya ve fen bilgisi dersine ilişkin tutuma etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Gürbüz, R. (2006). Olasılık konusunun öğretiminde kavram haritaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(3), 133-151.

Horton, P. B., McConey, A. A., Gallo, M., Woods, A. L., Senn, G. J. & Hamelin, D. (1993). An Investigation of the effectiveness of concept mapping as an instructional tool. Science Education, 77(1), 95-111.

Huerta, M., Galán, E. and Granell, R. (2004). Concept maps in mathematics education: a possible framework for students’ assessment. Department de Didactica de la Matematica, Universitat de Valencia. Retrieved from http://www.icme-organisers.dk/tsg27/papers/06_Huerta_et_al_fullpaper.pdf

İyilik, H. (2007). İki farklı kavram haritası tekniğinden elde edilen puanların güvenirlik ve geçerliğinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kandil-İngeç, Ş. (2008). Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Fizik Eğitiminde Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 195-206.

Karahan, U. (2007). Alternatif ölçme ve değerlendirme metodlarından grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kavram haritaları’nın biyoloji öğretiminde kullanımı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi ortaöğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.

Kavak, S. (2009). İlköğretimde 8. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin halleri ve ısı ünitesinde kavram haritası tekniği kullanımının öğrenci başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kendirli, B. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kavram haritası kullanımının öğrenci tutumu, başarısı ve bilgi kalıcılığına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kılıç, E. (2009). Fen ve teknoloji konularını öğrenme, bilgi kalıcılığı ve tutumda kavram haritası tekniği ve cinsiyet etkilerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kutlu, Ö., Doğan, C. D. & Karakaya İ. (2010). Öğrenci başarısının belirlenmesi performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: PegemA

McGowen, M. & Tall, D. (1999). Concept maps and schematic diagrams as devices for documenting the growth of mathematical knowledge. Mathematic Education, 34, 717–733.

Mwakapenda, W. (2003). Concept mapping and context in mathematics education. A. Rogerson (Eds.) In Proceedings of The 6th International Conference of The Mathematics Education Into The 21 st Century Project, (p. 193-198). Retrieved from http://math.unipa.it/~grim/21project.htm

Nakiboğlu C., Benlikaya R. & Karakoç, Ö. (2001). Ortaöğretim kimya derslerinde V diyagramı uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 97-104.

Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge University Press.

Nunnually, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.

Olkun, S. & Toluk-Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretiminde çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Olugbemiro, J. J., Folusho, F. A. & Okebukola, A. O. (1990). The effect of concept mapping on students' anxiety and achievement in biology. Journal of Research in Science Teaching, 27(10), 951-960.

Özsoy, N. (2004). Using concept maps and vee diagrams as a teaching and learning tool on the unit of functions [Kavram haritalarının ve vee diyagramlarının fonksiyonlar ünitesinin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde kullanılması], Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 15-24.

Ruiz-Primo, M.A. (2004, September). Examining concept maps as an assessment tool. A. J. Canãs, J. D. Novak & F. M. Gonázales (Eds.). In Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. (p. 36– 43). Pamplona, Spain.

Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Sulak, S. A. (2002). Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Şen, A. İ. & Aykutlu, I. (2008). Using concept maps as an alternative evaluation tool for students’ conceptions of electric current [Öğrencilerin elektrik akımı konusundaki kavramlarının tespit edilmesinde kavram haritalarının alternatif değerlendirme aracı olarak kullanılması], The Eurasian Journal of Educational Research, 31 (8), 75-92.

Yanpar-Şahin (2004, Temmuz). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmacı Yaklaşım sonucunda ortaya çıkan öğrenen çalışmalarının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.

Şataf, H. A. (2009). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarı ve tutuma etkisi (Isparta ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Taşdemir, C. (2009). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96.

Thiessen, R. (1993). The Vee diagram: A guide for problem solving. AIMS Newsletter, 3-11.

Turan, N. (2010). Alternatif değerlendirme tekniklerinden kavram haritası ve dallanmış ağaç ile klasik değerlendirme tekniklerinin öğrenci başarısı açısından karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uzel, D. (2003). Kavram haritası ve vee diyagramı kullanımının ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Uzuntiryaki, E. & Geban, Ö. (1998, Ekim). İlköğretim 8. sınıf “Çözelti” konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinleri ve kavram haritalarının kullanılması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. KATÜ, Trabzon.

Verechaka, R. (1993). Plotting a course with vee maps.Science Education, 14(4), 35–38.

Vurkaya, G. (2010). Alternatif değerlendirme etkinliklerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılmasının öğrencilerinin başarı ve tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Yağdıran, E. (2005). Ortaöğretim 9. sınıf fonksiyonlar ünitesinin çalışma yaprakları, vee diyagramları ve kavram haritası kullanılarak öğretilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Yener, N. (2006). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde ‘‘çevremizde hangi ekosistemler var ve buralarda neler oluyor?’’ konusunun kavram haritaları ile işlenmesinin öğrenci başarı ve tutumu üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldızlar, M. (1999). İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinde problem çözme davranışlarının öğretiminin problem çözmedeki başarıya ve matematiğe olan tutuma etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.