Examining Pre-Service Teachers' Use And Acceptance of Information and Communication Technologies in Terms of Certain Variables / Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
2.779 836

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) kabul ve kullanımlarını yordayan değişkenlerin incelenmesidir. Araştırma, Venkatesh vd. (2003) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli temel alınarak desenlenmiştir. Bununla birlikte, Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modelinde yer almayan ancak alanyazında teknoloji kabulünü etkileyen önemli değişkenler olarak ifade edilen özyeterlik ve kullanıma karşı tutum değişkenleri de modele dahil edilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. 2011-2012 öğretim yılında devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan 2654 son sınıf öğrencisi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, iç tutarlılık katsayısı α= .95 olarak hesaplanan ve yedi faktörden oluşan Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kabul ve Kullanım Ölçeği uygulanmıştır. 2654 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde doğrusal ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilen analizi sonucunda; performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı durumlar, özyeterlik ve kullanıma karşı tutum değişkenlerinden; performans beklentisi, sosyal etki, özyeterlik ve kullanıma karşı tutum değişkenlerinin öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik davranışsal niyetinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu ve varyansın yaklaşık %67'sini açıkladığı sonucuna varılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak uygulamaya ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 


Anahtar kelimeler


Öğretmen adayı, teknoloji kabul ve kullanımı, Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbaba, S. & Kurubacak, G. (1999). Teachers' attitudes towards technology. CSS Journal Computers in the Social Studies (Computers in the Social Studies: A Journal for Teacher), 7(2), 833-836.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E.(2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya

Armida, E., (2008). Adoption process for VOIP: The influence of trust in the UTAUT model. (Doctoral dissertation). Purdue Unıversıty: West Lafeyette: Indiana.

Becit-İşçitürk, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul Ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Birch, A. (2009). Preservice teachers’ acceptance of information and communication technology integration in the classroom: Applying the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology model. (Master of Arts dissertation). University of Victoria.

Chang, S.C.& Tung, F. C. (2008). An empirical investigation of students’ behavioural intentions to use the online learning course websites. British Journal of Educational Technology. 39, 71-83

Demissie, D.H. (2011). Investigating users’ acceptance of a learning community management system (LCMS) in the commonwealth of the Bahamas: The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) framework approach. (Doctoral dissertation). State University of New York: University at Albany

Gürol, A. (2008). Teknik Öğretmen Adaylarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Niyetlerini Belirlemek Amacıyla Teknoloji Kabul Modelini Uygulamak. International Education Technology Conferance: May 6-9, 2008. Koca, M. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabul ve Kullanımı Birleştirilmiş Modelinin Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi.

Mazman, S. G. & Usluel, Y.K. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenmeöğretme süreçlerine entegrasyonu: Göstergeler ve modeller. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 62-80.

Moran, M.J. (2006). College Student’s Acceptance Of Tablet Personal Computers: A Modıfıcatıon Of The Unıfıed Theory Of Acceptance And Use Of Technology Model.

Pynoo, B., Devolder, P., Tondeur, J.,Braak, JV., Duyck, W.& Duyck, P. (2011). Predicting Secondary School Teachers’ Acceptance and Use of a Digital Learning Enviroment: A Cross Cultural Study. Computers and Human Behaviour, 568-575.

Siegel, D.M., (2008). Acceptıng Technology And Overcomıng Resıstance To Change Usıng The Motıvatıon And Acceptance Model. (Doctoral Dissertation). University of Central Florida.

Smarkola, C. (2007). Technology Acceptance Predıctors Among Student Teachers And Experıenced Classroom Teachers. Journal Educational Computing Research, 37(1), 65-82.

Teo, T. (2009). Modelling technology acceptance in education: a study of PreService Teachers. Computers & Education, 52, 302-312 .

Teo, T., Bahçekapılı, E. & Ursavaş, Ö. (2012). An assessment of pre-service teachers’ technology acceptance in Turkey: a structural equation modelling approach. The Asia- Pacific Education Researcher, 21(1), 191-202.

Turan, A. H., Çolakoğlu, B. E. (2008). Yüksek Öğrenimde Öğretim Elemanlarının Teknoloji Kabulü ve Kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde Ampirik Bir Değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.

Van Braak, J., Tondeur, J. & Valcke, M. (2004). Explaning different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 407-422.

Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425-4

Venkatesh, V. & Zhang, X. (2010). Unified theory of acceptance and use of technology: U.S vs. China. Journal of Global Information Technology Management, 13(1), 5-27.

Zhou, T. (2011). Understanding mobile Interbet continuance usage from the perspectives of UTAUT and flow. Information Development, 27(3), 207-218.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.