The impact of coherence relations on text comprehension of Turkish EFL readers / Bağdaşıklık ilişkilerinin yabancı dil öğrenen Türk okuyucuların İngilizce metinleri anlama yeteneğine etkisi

Hasan BAYRAKTAR
2.205 781

Öz


Okuyucuların bir metni tamamen anlayıp kavrayabilmeleri için, zihinlerinde metne dair tutarlı ve bağdaşık bir anlam şeması oluşturmaları gerekir ve bunu yapabilmek için de okuyucuların metindeki her bir söylem alt birimini birbirine bağlayan bağdaşıklık ilişkilerini farkedip görebilmeleri gereklidir. Bu ilişkiler bazen örtülü bazen de bir dizi bağlaç veya ipucu tamlamalar yoluyla nispeten daha açık biçimde işaretlenmiş olabilir. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil okurlarının bu bağdaşıklık ilişkilerinden okuma ve anlama esnasında ne kadar faydalanabildiklerini ortaya koymaktır. Acaba bağdaşıklık ilişkileri okuyucuların anlama sürecini kolaylaştıracak kadar ulaşılabilir ve kolay bulunabilir unsurlar mıdır? Okuyucular okuma anında örtülü ve açıkça işaretlenmiş bağdaşıklık ilişkilerini farkedebilmekte midirler? Okuyucular mikro düzeydeki bağdaşıklık ilişkilerini makro düzeye aktarma yeteneğine sahip midirler? Karışık araştırma deseni çerçevesinde, okuma ve söylem bağdaşıklığı görevleri aracılığıyla İngilizce öğretmenliği programına kayıtlı 26 birinci sınıf öğrencisinden veri toplanmıştır. Burada sadece bir metine dayalı okuma sorularından seçilen bazı örnekler mikro ve makro metin düzeyinde bağdaşıklık ilişkilerinin tespit edilebilirliği bakımından irdelenmiştir. Böylelikle, okuyucuların bağdaşıklık ilişkilerinden faydalanarak metni anlamaya çalışmaları esnasında tecrübe ettikleri zorluklar incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, bağdaşıklık ilişkileri açık bir biçimde işaretlenmemişse, okuyucuların bu ilişkileri Yrd.Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, bayraktar@comu.edu.tr tespit etmesi pek kolay olmamıştır. Özellikle de okuma becerileri nispeten daha zayıf olan okuyucular açıkça işaret edilmeyen ilişkileri -konuya dair arka plan bilgisi ve zihinsel şablonları olmadığı sürece- tespit edememişlerdir. Öyle görünüyor ki lokal düzeydeki bağdaşıklık ilişkilerinden edinilen bilgiyi makro metin düzeyine aktarabilmek oldukça zordur.

Anahtar kelimeler


bağdaşıklık ilişkileri, Retorik Yapı Kuramı, okuma-anlama, yabancı dil olarak ingilizce okuma becerileri

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Britton, B.K., & Gulgoz, S. (1991). Using Kintsch's computational model to improve instructional text: Effects of repairing inference calls on recall and cognitive structures. Journal of Educational Psychology, 83, 329-404.

Degand, L. & T. Sanders (2002). The impact of relational markers on expository text comprehension in L1 and L2. In Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 15, (7-8), pp.739-758.

Geva, E. (1986). Reading comprehension in a second language: The role of conjunctions. TESL Canada Journal 1: 85–96.

Geva, E. (1992). The role of conjunctions in L2 text comprehension, TESOL Quartely 26: 731–717.

Goldman, S.R. & Murray, J.D., (1992). Knowledge of connectors as cohesion devices in text: A comparative study of native-English and English-as-a-secondlanguage speakers. Journal of Educational Psychology 84: 504–519.

A. Graesser, P. Wiemer-Hastings, and K. Wiemer-Hastings.( 2001). Constructing inferences and relations during text comprehension. In T. Sanders, J. Schilperoord, and W. Spooren, editors, Text representation: Linguistic and psycholinguistic aspects, pp. 249–271, Benjamins, Amsterdam.

Haberlandt, K.F. (1982). Reader expectations in text comprehension. In J.F. Le Ny & W.

Kintsch (Eds.) Language and Comprehension, The Netherlands: North-Holland. Halliday, M.A.K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longmans.

Kintsch (eds.), Language and comprehension (pp. 239–249). Amsterdam: NorthHolland Publishing. Mann, W. and Thompson, S. (1986). Relational propositions in discourse. Discourse Processes 9. 57-90.

Mann, William C. and Sandra A. Thompson. (1988). Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. Text, 8 (3), 243-281

Mann, William C., Christian M.I.M. Matthiessen and Sandra A. Thompson. (1992). Rhetorical Structure Theory and text analysis. In W. C. Mann and S. A. Thompson (Eds.), Discourse Description: Diverse Linguistic Analyses of a Fund-Raising Text (pp. 39-78). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. Mann, William C. (2005). RST Web Site, from http://www.sfu.ca/rst

McNamara, D.S. & Kintsch, W. (1996). Learning from texts: Effects of prior knowledge and text Coherence. Discourse Processes 22: 247–288.

Millis, K.K., Graesser, A.C. & Haberlandt, K. (1993). The impact of connectives on the memory for expository texts. Applied Cognitive Psychology 7: 317–339.

Millis, K.K. & M.A. Just (1994). The influence of connectives on sentence comprehension, Journal of Memory and Language, 33, 128-147.

Meyer, B. J. F., & Rice, G. E. (1984). The structure of text. In P. D. Pearson, R. Barr, M. L.

Kamil, & P. Mosenthal (Eds.), Handbook of reading research (Vol. 1, pp. 319-351). White Plains, NY: Longman. Murray, J. D. (1995). Logical connectives and local coherence. In R. F. Lorch & E. J. O’Brien (Eds.), Sources of coherence in reading(pp. 107–125). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Noordman, L. G. M., & Vonk, W. (1997). The different functions of a conjunction in constructing a representation of the discourse. In M. Fayol & J. Costermans (Eds.), Processing interclausal relationshipsin production and comprehension of text(pp. 75–93). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Noordman, L. G. M., Vonk, W., & Kempff, H. J. (1992). Causal inferences during the reading of expository texts. Journal of Memory and Language, 31,573–590.

Pander Maat, H. (1998). The classification of negative coherence relations and connectives. Journal of Pragmatics, 30,177–204.

Sanders, T. J. M. (1997c). Semantic and pragmatic sources of coherence: On the classification of coherence relations in context. Discourse Processes, 24, 119– 1

Sanders, T. J. M., Spooren, W. P. M., & Noordman, L. G. M. (1992). Toward a taxonomy of coherence relations. Discourse Processes, 15,1–35.

Sanders, T.J.M & Noordman, L.G.M (2000). The role of coherence relations and their linguistic markers in text processing. Discourse Processes, 29: 37–60.

Schiffrin, D. (1987). Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press.

Taboada, M. and W.C. Mann (2006) Rhetorical Structure Theory: Looking Back and Moving Ahead.Discourse Studies, 8(3): 423-459.

Taboada, M. (2006) Discourse Markers as Signals (or Not) of Rhetorical Relations. Journal of Pragmatics, 38(4): 567-592.

Taboada, M. (2009) Implicit and Explicit Coherence Relations. In J. Renkema (ed.) Discourse, of Course. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 1271

Vasiljevic, Z. (2013) Assessing Learners' Comprehension of Logical Connectives in L2 Texts. Theory and Practice in Language Studies, 3(1): 7-16. APPENDIX A
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.