Evaluation of Life-Long Learning Tendencies of Pre-Service Teachers In Terms of Some Variables / Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Sekvan KUZU, Servet DEMİR, Murat CANPOLAT
2.311 782

Öz


Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini bazı değişkenler açısından değerlendirmektir.  Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemi Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıfa devam eden 250 öğretmen adayından oluşmaktadır.

Veri toplama aracı olarak Diker Coşkun ve Demirel (2010) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri” Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatiksel analizinde SPSS 18. 0 kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri puanlarının ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için bağımsız gruplarda t-testi, ANOVA ve post-testlerinden faydalanılmıştır (p<.05). Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin istatiksel olarak yüksek olduğu (X= 127.02); Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyetlerine, okul dışında herhangi bir alanda (kurs, seminer vb.) eğitim alıp almadıklarına, mezun oldukları lise türüne ve devam ettikleri program türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak bilgiye erişme yollarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme eğilimi, öğretmen adayı

Tam metin:

PDF


Referanslar


A World Bank Report. (2003). Lifelong learning in the global knowledge economy: challenges for developing countries. The World Bank, Washington.

Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. IETC 2008 (VIII. International Educational Technology Conference), 6-9 Mayıs, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/1b.doc Erişim: 26.01.2014

Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Afyon.

Altunçekiç, A., Yaman, S. & Koray Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi,13 (1), 93-102.

Arsal, Z.(2011). Lifelong learnıng tendencies of the prospective teachers in the bologna process in Turkey. ATTE Annual Cnference 2011:Teachers’ Life- cycle from Initıal Teacher Educatıon to Experienced Professional, Latvia University, Riga 496-509.

Aslan, O. & Sağır, Ş.U. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının problem çözme becerileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (2).

Atacanlı, M. F. (2007). Ankara üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme tercihi değerlendirme ölçeği aracılığıyla yaşam boyu öğrenme davranışının yıllara göre değişiminin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara.

Avrupa Komisyonu. What is life long learning?

http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/what_islll_en.html Erişim: 26.01.2014

Aylar F. & Aksin A. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Amasya Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, (3), 299-313.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler içi veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Çetin, A. (2008). Sınıf öğretmeni adayların eleştirel düşünme gücü. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.

Çolakoğlu, J. (2002). Yaşam boyu öğrenmede motivasyonun önemi. Milli Eğitim Dergisi, 155.

Demirel, M. (2009a). Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: öğrenmeyi öğrenme. 2. Ulusal Eğitim Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Demirel, M. (2009b). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. Proceedings of 9th. International Educational Technology Conference (IETC 2009).6-8 Mayıs 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Demirel, M. & Akkoyunlu, B. ( 2010). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve bilgi okuryazarlığı öz yeterlik algıları. 10 th. International Educational Technology Conference, 26-28 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Proceedings Book, Volume 2, 1126-1133.

Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Diker Coşkun, Y. & Demirel, M. (2010). Lifelong learning tendencey scale: the study of validity and reliability. Procedia- Social and Behavioral Sciences 5, 2343-2350.

Diker Coşkun, Y. & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42,108-120.

Doyle, C. S. (1994). Information literacy in an ınformation society: A concept for the ınformation age. New York: Syracuse University.

Duman, B. (2011). Yaşam boyu öğrenme, öğretim ilke ve yöntemleri (Edit. Gürbüz Ocak, 3. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.

Ekinci, N. (2008). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Ankara.

EURYDICE European Unit (2000). Lifelong Learning: The Contribution of Education Systems in the Member States of The European Union: Results of the EURYDICE Survey. EURYDICE European Unit fort he Ministerial Conference to launch the SOCRATES II, LEONARDO DA VINCI II and YOUTH Programmes, Lisbon, 17-18 March,2000.

http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/ 80/16/35/50.pdf Erişim: 26.01.2014

Gencel, İ.E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38 (170).

Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.

Karakuş, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3 ).

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Knowles, M. (1996). Yetişkin öğrenenler, göz ardı edilen bir kesim (Çev. Serap Ayhan), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Koç, M., Taş, S., Özkan, H. H. & Yılmaz, E. (2009). Türkiye’de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.

Erdamar, G.K. (2010). Yaşam boyu öğrenme. Eğitimde yeni yönelimler (Edit. Özcan Demirel, 4.Baskı), Ankara: Pegem Yayıncılık.

Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.

Millî Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (2006). Türkiye’nin başarısı için itici güç: hayat boyu öğrenme politika belgesi. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Hayat boyu öğrenme strateji belgesi. Ankara.

Polat, C. V & Odabaş, H. (2006). Bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenmenin anahtarı bilgi okuryazarlığı. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 30.

Polat, C. & Odabaş, H. (2008). Bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: bilgi okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 27-30 Mart, 2008, Antalya, Türkiye.

Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 61-69.

Serin, O. (2001). Lisans ve lisansüstü düzeydeki fen grubu öğrencilerinin problem çözme becerileri, fen ve bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sönmez, V. & Alacapınar, F., G. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.

Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 1 (2), 69-89.

Şahin, M., Akbaşlı ,S. & Yanpar Yelken T. (2010). Key competences for lifelong learnıng: the case of prospective teachers. Educational Research And Review, 5 (10), 545-556.

Teyfur, M. (2007). Eğitim bilimlerinde yeni yaklaşımlar. Eğitim bilimine giriş (Ed. Nevin Saylan), Ankara. Anı Yayıncılık.

Uysal, M. (2009). Adult education in developed countries. International Journal of Educational Policies, 3 (2), 17-23.

Uzunboylu, H. & Hürsen, C. (2011). Lifelong learnıng competence scale: the study of valıdty and reliabılıty. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41,449-460.

Yalın, H., İ. (2012). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (24. Baskı), Ankara: Nobel Yayınları

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı), Seçkin Yayıncılık: Ankara

Zayif, K. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.