The effectiveness of language arts and physical education curriculum integrated with values education program / Türkçe ve beden eğitimi öğretim programları ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiği

Gizem ENGİN, Selçuk UYGUN
3.664 783

Öz


Bu çalışmada, 7. Sınıf düzeyinde Türkçe ve Beden Eğitimi öğretim programları ile bütünleştirilerek hazırlanan değerler eğitimi programının; öğrencilerin değerlerle ilgili bilişsel davranışları,  duyuşsal özellikleri ve değer gösterme düzeyleri üzerindeki etkililiğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Çalışma, 2013–2014 öğretim yılı birinci döneminde İzmir ili Konak ilçesinde yer alan bir devlet okulunda 13 haftalık süre içerisinde sürdürülmüştür. Deney grubuna Türkçe ve Beden Eğitimi dersleri ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi programı uygulanırken, kontrol grubu normal öğretim programlarını takip etmiştir. Sürecin başlangıcında ve sonunda araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme araçları (Değerlere İlişkin Açık Uçlu Sorular Formu ve Temel Demokratik Değerler Ölçeği) uygulanmıştır. 13 hafta süresince ki haftada bir olacak şekilde 3 gözlemci tarafından gözlem formları doldurulmuştur. Uygulama sonrasında sürece ilişkin 10 öğrenci ve her iki grupta da derse giren 4 öğretmenle görüşmeler.gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; değerlere ilişkin bilişsel davranışlar ve değer gösterme düzeyleri açısından deney grubunda kontrol grubuna göre ön test-son test farklılaşmasının pozitif yönde anlamlı derecede olduğu görülmüştür. Ancak değerlere ilişkin duyuşsal özellikler açısından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurulduğunda hazırlanan programın öğrencilere değer kazandırılmasında etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler


Bütünleştirilmiş program, değer, değerler eğitimi, değerler eğitimi program

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydın, M.Z., & Akyol Gürler, S. (2012). Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler, Etkinlikler, Kaynaklar. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bacanlı, H. (1999). Gelişim ve Öğrenme (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal Davranış Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bozok, B. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Millî Değerlerin Kazandırılmasında Millî Bayramlarımızın Etkisi. Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Büyüköztürk, S. (1997). İki faktörlü varyans analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 30(1): 58-141.

Cohen, L., & Manion, L. (1990). Research Methods in Education. Newyork: Chapman and Hall. Inc.

Cotten, J. G. (2009). Education for the Development of Critical Moral Consciousness: a Case Study of a Moral Education Program in a North Carolina Public High School. University of North Carolina Yayımlanmamıs Doktora Tezi. North Carolina.

Creswell, J. W. (2003). Research Desing: Qualitative. Quantitative and Mix Approaches. Thousand Oaks. CA: Sage.

Çubukçu, Z., & Gültekin, M. (2006). İlköğretimde kazandırılması beklenen sosyal beceriler. Bilig, 37: 155-174.

Demirel, Ö. (2004). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirhan İşcan, C. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği . Hacettepe Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara.

Dilmaç, B. (2007). Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması. Selçuk Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.

Duer, M.; Parisi, A. ve Valintis, M. (2002). Character Education Effectiveness. Chicago Illinois: Master of Art Action Project. Saint XavierUniversity & SkyLight Profesional. Field-Based Masters Program.

El Hassan, K., & Kahil, R. (2005). The effect of “living values: an educational program ” on behaviors and attitudies of elemantary students in a private school in lebanon. Early Childhood Education Journal, 33(2): 81-90.

Engin, G. (2014). Türkçe ve Beden Eğitimi Öğretim Programları ile Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tez. Çanakkale.

Fidan, N. ve Erden, E.M. (1989). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Repa Yayınları.

Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership, 49(2): 61Fogarty, R. (2002). How to Integrate Curricula. Illınois: SkyLight Proffesional Development.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. . (2006). How to Desing and Evaluate Research in Education. New York: McGraw- Hill.

George, D. ve Mallery, P. (2001). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Needham Heights: AllynBacon.

Germaine, R. W. (2001). Values Education Influence on Elementary Students’ Self Esteem . University of San Diego Yayınlanmamıs Doktora Tezi, U.S.A.

Güngör, E. (2010). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. Ankara: Ötüken Yayınları.

Ishii, M.(2010). Implementing Character Education in Public Schools. Focus on Sathya Sai Education in Human Values : A Case Study of Sathya Sai School. Leicester. U.K and India. Saybrook University Yayımlanmamıs Doktora Tezi. San Frencisco.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar- İlkeler- Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Katılmış, A. (2010). Sosyal Bilgiler Dersindeki Bazı Değerlerin Kazandırılmasına Yönelik Bir Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.

Kaymakcan, R. (2008). Etik değerler eğitimi. Recep Kaymakcan ile söyleşi. MEB. 200 Erisim Tarihi: 12 Ocak 2014, mebkmeb.gov.tr/meb_iys/56/18031908_etkdeerleretm.doc

Keskinoğlu, M. S. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Mesnevi Temelli Değerler Eğitimi Programının Ahlaki Olgunluğa ve Saldırganlık Eğilimine Etkisi. Yeditepe Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Koç, K. (2007). İlköğretim 7. Sınıflarda Okutulan Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlar Üzerinde Öğretim Sürecinin Etkisi. Fırat Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ.

Kundurluoğlu, T. (2010). Dördüncü Sınıf Fen Ve Teknoloji Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş “Değerler Eğitimi” Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Leech, L. N. , Barret, C. K. & Morgan, G. A. (2005). Spss for intermediate statistics use and interpretation. London: Lawrencae Erlbaum Associates Publishers.

McNeil, B. , Burrows, V., & Bellamy, L. (2000). Includig Effective Behaviar in Course Grades. ASEE-PSW section Spring 2000 Conference. Tucson AZ.

Meaney, M. H. (1979). A Guide for Implementing Values Education in the Primary Grades. Seattle University Yayınlanmamıs Doktora Tezi. USA.

MEB. (2006). İlköğretim sosyal bilgiler ders programı. Ankara: MEB Yayınları.

Özçelik, D. A. (1998). Eğitim programları ve öğretim (4. Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.

Özdaş, F. (2013). Ortaokullarda Değerler Eğitimi Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. Elâzığ.

Özgüven, İ. (2000). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.

Özkartal, M. (2009). İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Dede Korkut Destanı’nın Millî Değerlerin Kazanılmasına Etkisi. Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara.

Öztürk Samur, A. (2011). Değerler Eğitimi Programının 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Ve Duygusal Gelişimlerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.

Prencipe, A. (2001). Children’s Reasoning About the Teaching of Values. University of Toronto Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Canada.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.

Ryan, K. (1991). Moral and values education. A. Lewy (Edi). The International Encyclopedia of Curriculum. Newyork: Advences In Education. Pergaman Press. Sadavnik.

Shrout, P. E. ve Fleiss, J. L. (1979). Intraclass corelations: uses in assessing rather reliability. Psychological Bulletin, 86 (2): 420-428.

Superka, D. P., Ahrens, C., Hedstrom, J.E., Ford, L. J., & Johnson, P.L. (1976). Values education source book: conceptual approaches. bibliography. Colorado: Social Science Education Consortuim.material analyses. and an annotated

Şahin Kılıç, H. (2010). İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersini Yürüten 4. Ve Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Kazandırılmasına İlişkin Görüşleri. Gazi Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

TMETK (1973). Türk millî eğitim temel kanunu. Erişim: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinden 013 tarihinde edinilmiştir.

TTKB (2013). Öğretim programları. Erişim: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretimprogramlari/içerik/72 adresinden 16.11.13 tarihinde edinilmiştir.

Türk, İ. (2009). Değerler Eğitiminde Saygı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tokat.

Warnod, H. (2002). Integrated curriculum: designing curriculum in the immerson classroom. Newsletter: The Bridge. ACIE.

Webster, C., Mindrila, D., & Weaver, G. (2011). The infulance of state motivation. Content relavance and effective learning on high school students’ ıntentions to use class content following completion of compulsory physical education. Journal of Teaching Physical Education, 30(3) : 231- 247.

Welton, D.A., & Mallon, J.T. (1999). Children and their world: strategies for teaching social studies. Boston: Houghton MifflinCompany.

Yeşil, R., & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2): 65-84.

Yıldırım, A., & Simsek, H. (2011) . Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.