Preservice science teachers’ preparedness to use ICT in the classroom: A case of Turkey’s Mediterranean region / Fen bilgisi öğretmen adaylarının derslerinde BİT kullanmaya hazır-bulunma durumları: Akdeniz bölgesi örneği

Serkan ŞENDAĞ
3.199 818

Öz


Pre-service science teachers’ preparedness to use and integrate ICT in their classrooms was investigated in this study. A sample of 684 pre-service science teachers from five different Mediterranean region university that have science education program were participated in the study. A 38-item questionnaire developed within the scope of the study was administered to collect the data. The results of the factor analysis showed that pre-service science teachers’ self-efficacy level of ICT use had two factors: (a) basic, (b) advanced, and their self-efficacy level of ICT integration had two factors: (a) traditional, (b) field-specific. Findings indicated that participants had a medium level of ICT use and integration self-efficacy, and low level of field-specific ICT integration self-efficacy. Third and fourth graders’ self-efficacy related to use of advanced ICT, and field-specific ICT integration were significantly greater than both first and second graders. Third graders’ self-efficacy of basic ICT use was significantly greater than both first and second graders. Females’ level of self-efficacy related to both ICT use and integration was significantly greater than males while internet use rate, reported ICT skills, interest in science teacher profession and ICT had significant associations with participants’ self-efficacy level of both ICT use and integration. Recommendations and further research studies were presented


Anahtar kelimeler


Fen bilgisi öğretmen adayları, BİT kullanımı, BİT entegrasyonu, teknoloji ile öğretim.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık

Birişçi , S. & Metin , M.(2009). Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 2(3), 74-93

Bozkurt, A., & Cilavdaroğlu, A.K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algilari. Eylül 2011 Cilt:19 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi,19(3), 859-870

Çalık, M., Küçük, Z., Artun, H., & Turan, B. (2102). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli bilimsel iletişimi kullanma düzeylerinin belirlenmesi: pilot çalışma verileri, 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri Kitabı, Niğde, Türkiye.

Çetin, O., Çalışkan, O., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291

Göktaş, Z. (2011). Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik özgüven algılamaları. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (1).

Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of Educational Sciences Research, 1(1), 79–96.

Kaptan, F. & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. MEB, İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7, Ankara.

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36. Kass, R. A., & Tinsley, H. E. A. (1979). Factor analysis. Journal of Leisure Research, 11, 120−138

Kılınç , A., & Salman (2006). Fen ve Matematik Alanları Öğretmen Adaylarında Bilgisayar Okuryazarlığı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 150-1

Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.

MEB, (2008). Öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü (2008). Özel alan yeterlilikleri. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/alanyeterlikler/fen%20ve%20teknoloji%20% C3%B6%C4%9Fretmeni%20%C3%B6zel%20alan%20yeterlikleri.pdf

Mishra, P. & Koehler, M. (2007). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK): Confronting the Wicked Problems of Teaching with Technology. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (pp. 2214-2226). Chesapeake, VA: AACE.

Mazman, SG, & Koçak-Usluel, Y. (2011). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu: modeller ve göstergeler. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 62.

Özçelik, H. ve Kurt, A. A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online, 6(3), 441-451.

Öztürk, Horzum, K. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin türkçeye uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278. Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenhead, PA: Open University Press. Saracaloğlu, A. S., Yenice, N., ve Özden, B. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları ile fene yönelik tutumları arasındaki ilişki. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 2(1), 58-69.

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics (3rd ed.). New York: Harper Collins College Publishers

Timur, B., Yılmaz, Ş., ve Timur, S. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1).

Uzun, N., Ekici, G. ve Sağlam, N. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 775-788.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.