Developing a scale for competencies and perceptions of necessity about using practical tools for content development / Pratik içerik geliştirme teknolojilerini kullanma yeterlilikleri ve gereklilik algıları ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması

Esra EREN, Zeynep YURTSEVEN AVCI, Munise SEÇKİN KAPUCU
3.502 983

Öz


Alanlarıyla ilgili gerekli ve yeterli öğretim materyali hazırlamayı sağlayan içerik geliştirme becerisi tüm öğretmen adaylarının sahip olması gereken önemli niteliktir. Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimi, içerik *This paper is the revised and enriched version of the research presented at 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES, 2014) in Afyon, Turkey. Assist. Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi University, Department of Computer Education and Educational Technology E-mail: esisman@gmail.com Dr. Eskişehir Osmangazi University, Department of Computer Education and Educational Technology E-mail: zavci@ogu.edu.tr Assist. Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi University, Department of Elemantary Education E-mail: muniseseckin@hotmail.comgeliştirme amacıyla bu teknolojilerden yaralanmayı gerektirmektedir. Bu çalışma kapsamında pratik içerik geliştirme araçları, internet tabanlı, program becerisi gerektirmeden içerik hazırlamaya olanak sağlayan teknolojiler olarak tanımlanmıştır. Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının pratik içerik geliştirme teknolojilerini kullanma yeterliliklerini ve bu teknolojileri kullanmayı ne ölçüde gerekli gördüklerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Zihin Engelliler Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören 203 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde; alan yazın tarama, madde havuzu oluşturma, uzman görüşleri alma, ön deneme çalışması yapma, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ölçek 26 maddeden oluşup Likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu ve 26 maddeden oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin yeterlik için toplam varyansı açıklama oranı %38.916 iken gereklilik için %50.528’dir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri yeterlilik için 0.753-0.486; gereklilik için 0.778-0.571 arasında değişmektedir. Genel ölçeğe ait Cronbach alpha içtutarlılık katsayısı, yeterlilik için a=0.94; gereklilik için a=0.96’dır. Bu ölçeklerin pratik içerik geliştirme teknolojilerini kullanma yeterliliklerini ve gereklilik algılarını ölçmede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler


Pratik içerik geliştirme teknolojileri, öğretmen adayları, ölçek geliştirme, açımlayıcı faktör analizi.

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Baltacı-Göktalay, S., & Özdilek, Z. (2010).Pre-service teachers’ perceptions about web 0 technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4737-4741.

Bryman, A. & Cramer, D. (2001).Quantitative Data Analysis with SPSS Release on for Windows. Philadelphia:Routledge.

Büyüköztürk, S. (2009). Sosyal Bilimler icin Veri Analizi El Kitabi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çiçek, M., & Yazar, B. (2013). “Pratik İçerik Geliştirme Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Önemi”http://www.tutev.org.tr/includes/fckeditor/dosyalar/files/icerik_gelistirm e_ab_2013.pdf

Connolly, T. M., Hainey, T., Baxter, G. J., Stansfield, M. H., Gould, C., Can, C.,… & Dimitrova, N. (2011, October). Teachers' views on Web 2.0 in education: An evaluation of a large-scale European pilot. In Next Generation Web Services Practices (NWeSP), 2011 7th International Conference on (pp. 517-522).IEEE. Conole, G., & Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of Web 2.0 tools in Higher Education. A report commissioned by the Higher Education Academy.

Coutinho, C. P. (2008). Web 2.0 tools in pre-service teacher education Programs: an example from Portugal. In D. Remenyl (Ed), The Proceedings of the 7 th European Conference on e-Learning (pp. 239-245). Reading, UK: Academic Publishing Limited.

Diwakar, A., Patwardhan, M., & Murthy, S. (2012). Pedagogical Analysis of Content Authoring tools for Engineering Curriculum. IEEE Fourth International Conference on Technology for Education(pp. 83-89). IEEE.

Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 Tools for 21st Century Teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.

Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Franklin, T., & van Harmelen, M. (2007). Web 2.0 for content for learning and teaching in higher education. JISC Report. http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/ digitalrepositories/Web2content-learning-and-teaching.pdf (accessed June,21 2014).

Gray, K., Thompson, C., Sheard, J., Clerehan, R., & Hamilton, M. (2010). Students as Web 0 authors: Implications for assessment design and conduct. Australasian Journal of Educational Technology, 26(1), 105-122.

Greenhow, C., Robelia, B., & Hughes, J. E. (2009). Learning, teaching, and scholarship in a digital age Web 2.0 and classroom research: What path should we take now?. Educational Researcher, 38(4), 246-259.

Gupta, A. (2010). Content Development for e Learning en Engineering Education. Digital Education Review, (4), 12-23.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis, 5th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Holcomb, L. B., & Beal, C. M. (2010). Capitalizing on Web 2.0 in the social studies context. Tech Trends, 54(4), 28-33.

İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

Jang, S. J., & Tsai, M. F. (2012).Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of interactive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338.

Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H. F., Kılıçer, K., Çoklar, A. N., Birinci, G., & Kurt, A. A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58(3), 964-977.

Kumar, S. (2009, October). Undergraduate perceptions of the usefulness of Web 2.0 in higher education: Survey Development. In Proceedings of the European Conference on e-Learning (pp. 308-314).

Maroof, D. A. (2012). Statistical Methods in Neuropsychology: Common Procedures Made Comprehensible. Springer.

Marsh, D., & Pountney, R. (2009). C-SAP scoping survey on the use of e-Learning: Perspectives from social science practitioners. Enhancing Learning in the Social Sciences, 1(3).

Marsh, D., Pountney, R., & Prigg, R. (2008). C-SAP scoping survey on the use of elearning in the social sciences. Higher Education Academy Sociology, Anthropology and Politics, London.

Nelson, J., Christopher, A., & Mims, C. (2009). TPACK and Web 2.0: Transformation of Teaching and Learning. Techtrends, 53(5), 80-85.

Oliver, K. (2010). Integrating Web 2.0 across the curriculum. Techtrends, 54(2), 50-61. Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Thousand Oaks, Calif: Sage Pub.

Slotta, J. D., & Najafi, H. (2013).Supporting collaborative knowledge construction with Web 2.0 technologies.In Emerging Technologies for the Classroom (pp. 93-112).Springer New York.

Timur, B., & Taşar, M. F. (2011). Teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüven ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye uyarlanması. Gaziantep University-Journal of Social Sciences, 10(2), 867-890.

Turkish Ministry of National Education (2012). FATIH Project. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php

Williams, B., Brown, T., & Onsman, A. (2010). Exploratory factor analysis: A fivestep guide for novices. Australasian Journal of Paramedicine, 8(3). Retrieved fromhttp://ro.ecu.edu.au/jephc/vol8/iss3/1

Witney, D., & Smallbone, T. (2011). Wiki work: can using wikis enhance student collaboration for group assignment tasks? Innovations in Education and Teaching International, 48(1), 101-110.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.