Examination of the anxiety levels and attitudes of the information technology pre-service teachers towards the teaching profession / Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki kaygılarının incelenmesi

Fatma AKGÜN, Hasan ÖZGÜR
3.995 951

Öz


Purpose of the study, which was carried out with the Department of Computer Education and Instructional Technologies Education pre-service teachers, is to determine the level of anxiety and attitudes towards the teaching profession. In this study, pre-service teachers’ attitudes and  anxiety levels towards the teaching profession were examined in the sense of gender, class, the main reasons for choosing the profession, whether there are teachers in the family or not,  and the relationship between attitudes and anxiety level towards the profession. The study group is comprised of 152 undergraduate students who are continuing their education in Trakya University Faculty of Education Department of Computer Education and Instructional Technologies. The data has been acquired through the use of Attitudes Scale towards Teaching and Teaching Occupation Anxiety Scale. The data was analyzed by using descriptive statistics, independent samples t-test and one-way ANOVA tests. The relationships between the two scales were analyzed through the Pearson test. As a result of research findings, Computer Education and Instructional Technologies pre-service teachers have a positive and slightly above the middle level attitude towards the teaching profession and their professional anxiety is found out slightly below the middle level. Also it was found that, there is no difference towards the teaching profession attitude in sense of gender, class and whether there are teachers in the family or not, but it is found out that there is a significant difference between the attitude towards the teaching profession and the main reason to prefer the teaching profession. On the other hand,  no significant difference between the variables as anxiety level of pre-service teachers with the class, the main reason to prefer the teaching profession and whether there are teachers in the family or not, but significant difference according to gender was observed. Also in this study, there is no significant relationship between the anxiety level of the teaching profession and the attitude towards teaching profession.


Anahtar kelimeler


Öğretmen adayı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, mesleki kaygı

Tam metin:

PDF


Referanslar


Açışlı, S. ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1(2). 266-271.

Akkaya, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2009), 35-42.

Aslan, S. ve Yalçın, M. (2013). Öğretmenliğe İlişkin Tutumun Beş Faktör Kişilik Tipleriyle Yordanması. Milli Eğitim, 42(197), 169-178.

Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca ve İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(10), 67-76.

Bozdam, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitisü. Yükseklisans tezi.

Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle Ve Firat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2009), 13-24.

Cabı, E. ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 85-96.

Can, Ş. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE). Bahar 2010, Sayı 24.

Çubukçu, Z. & Dönmez, A. (2011). The Examination Of The Professional Anxiety Levels of Teacher Candidates. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 7(1):3-25.

Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 34(153), 157-168.

Doughney, J. F. (2008). The Relationship Of Teacher Efficacy To Teacher Concerns And Job-Embedded Professional Development. Dissertation Prepared For The Degree Of Doctor Of Education. University Of North Texas.

Dursun, S. ve Karagün, E. (2012). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2012, 24: 93 – 112.

Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T. ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116), 27-33.

Fadlelmula, F. (2013). Attitudes of Pre-service Teachers towards Teaching Profession. Turkish Journal of Education. 2(4), 55-63.

Gür, K. (2010). Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencileri İle Anadolu Liseleri Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Ölçülmesi ( Konya İl Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yükseklisans Tezi.

Işık, E. (1996). Nevrozlar. Ankara: Kent Matbaası.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler, (Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.

Köse, S. (2006). Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 12, 80-89.

Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki, C., P. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.

Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 29-48.

Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward science: Based on TIMSS data for Cyprus. Studies in Educational Evaluation, 28, 71-86.

Recepoğlu, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), Özel Sayı (1), 311-326.

Saracoğlu, A., Kumral, O. ve Kanmaz, A. (2009). Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlikleri, Kaygıları Ve Akademik Güdülenme Düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi. VI(II), 38-54.

Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1), 137-146.

Smith, C. & Hofer, J. (2003). The Characteristics and Concerns of Adult Basic Education Teachers. National Center for the Study of Adult Learning and Literacy.

Şaban, A., Kormaz, İ. ve Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları. Eurasian Journal of Educational Research, 17 pp.

Taşkın, Ç. Ş. & Ömeroğlu, H. (2010). Examining Preservice Teachers’ Attitudes towards Teaching Profession in Elementary Education: A Combination of Quantitative and Qualitative Methods. Elementary Education Online, 9(3), 9229

Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium. 22-24 September 2011, Fırat University, Elaziğ- Turkey.

Tekneci, E. (2010). Zihin Engelliler Öğretmenliği 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans Tezi.

Temiz, E. (2011). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Cinsiyet Ve Alan Değişkenleri Açısından İncelenmesi. eJournal of New World Sciences Academy. 6(2), 303-310.

Tural, G. & Kabadayı, Ö. (2014). Pedagogical Formation Program Teacher Candidates’ Attitudes Towards the Teaching Profession. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 4(1), 1-12.

Ünaldı, Ü, E. ve Alaz, A. (2008). Coğrafya Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 1 -13.

Üstüner, M. (2006), Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Kış 2006 Sayı 45, 109-127.

Üstüner, D., Demirtaş, H. & Cömert, M. (2009). The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching. Education and Science. 34(151), 140-155. Yıldırım, A. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Meslekî Öz-Yeterlik Algıları İle Meslekî Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yükseklisans Tezi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.