Relationship between the level of foreign language learning and the cognitive and affective features of students of physical education and sports school / Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dil öğrenme düzeyi ile bazı bilişsel ve ...

A. Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN GENCEL
3.077 648

Öz


Yabancı dil bilmenin önemi, herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Yabancı dilin öğrenilmesi, etkili ve işlevsel bir eğitimi gerektirmektedir. Yabancı dil öğrenme düzeyi ile bilişsel ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkilerin araştırılması, etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması açısından önemlidir. Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen eldeki araştırmada tek grup öntest-sontest deseni kullanılmış ve yabancı dil hazırlık okuluna devam eden üniversite öğrencilerinin yabancı dil öğrenme düzeyleri ile bilişsel ve duyuşsal özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan katılımcıların %39’u (n=86)’u kız, %61’i (n=122)’i erkek öğrencidir. Araştırmada duyuşsal özellikleri belirlemek üzere Yabancı Dile Yönelik Tutum Ölçeği (Saracaloğlu,1992) ve Akademik Benlik Tasarımı Ölçeği (Arseven, 1979) kullanılmıştır. Bilişsel özellikleri belirlemek için, ortaöğretim diploma notu ortalaması, lise yabancı dil başarısı, derse devam durumu ve hazırlık sınıfı başarı notlarından yararlanılmıştır. Araştırmada yabancı dil hazırlık sınıfı başarı düzeyi ile yabancı dil tutumu, akademik benlik tasarımı, yabancı dil başarı ortalaması, lise diploma notu ortalaması ve derse devam durumu arasında oldukça yüksek ve pozitif ilişkiler olduğu belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Students of Physical Education and Sports School, foreign language, affective features, cognitive features.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ajiboye, J. O., & Tella, A. (2006). Class attendance and gender effects on undergraduate students’ achievement in a social studies course in Botswana. Essays in Education, 18, 1–11.

Arseven, A. D. (1979). Akademik benlik tasarımı ile akademik başarı arasındaki ilişki konusunda bir inceleme. Yayınlanmamış Doçentlik tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Arseven, A.D. (1986). Çocukta benlik gelişimine ailenin etkisi ve çocuğun okuldaki başarısı. Eğitim ve Bilim, 10 (60), 11-17.

Andres, V. (2002). The influence of affective variables on EFL/ESL learning and teaching. The Journal of the Imagination in Language Learning and Teaching, VII, 1-5.

Aydın, M. Z. (2003). İmam hatip lisesi Arapça ders programı uygulamalarıyla ilgili sorunlar. İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim Toplantısı. İstanbul: Değerler Eğitim Merkezi. 6-7 Aralık 2003.

Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma. yöntem, teknik ve ilkeler. (3.basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Baştürkmen H. (1990). Motivation and Attitudes towards Learning English: A Profile of Bilkent University Freshmen Students. Unpublished MA Thesis. Ankara: ODTÜ Social Sciences Institute.

Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çev. D. A. Özçelik. Ankara: MEB Yayınevi.

Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. Third Edition. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.

Brown, B. W., & Saks, D. H. (1986). Measuring the effects of instructional time on student learning: evidence from the beginning teacher evaluation study. American Journal of Education. 94 (4), 480-500.

Buschenhofen, P. (1998). English language attitudes of final-year high school and first-year university students in Papua New Guinea. Asian Journal of English Language Teaching. 8, 93-116.

Can, A. (2013). SPSS ile Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Chambers, G. N. (1999). Motivating language learners. Clevedon, Multilingual Matters.

Chan, I. K. S. (1996). Motivational orientations and metacognitive abilies of intellectually gifted students. Gifted Child Quarterly. 40 (4), 184-193.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007) Research methods in education (6th Edition). London: Routledge Falmer.

Credé, M., S. G., Roch, & Urszula, M. K. (2010). Class attendance in college: a meta-analytic review of the relationship of class attendance with grades and student characteristics., 80 (2), 272–295.

Cook, V. (1994). Second Language Learning and Teaching. London: Edward Arnold.

Çalış, Ş. (1995). Yabancı dil öğrenimine karşı öğrenci tutumları ve davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi İzmir: DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21(2), 285-307.

Çetin, N. (1990). Parental attitudes towards foreign language learning and their reflections on student success in EFL. Unpublished MA Thesis. Eskişehir: Anadolu University.

Demirel, Ö. (1991) Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirmede karşılaşılan güçlükler. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 6, 25-39.

Demirel, Ö. (1983). Lise öğrencilerinin İngilizce başarıları. Çağdaş Eğitim. 8 (75), 26Donitsa-Schmidt, S., Inbar, O. & Shahamy, E. (2004). The effects of teaching spoken Arabic on students’ attitudes and motivation in Israel. The Modern Language Journal. 88 (2), 217-228

Dörnyei, Z., & Csizér, K. (2002). Some dynamics of language attitudes and motivation: Results of a longitudinal nationwide survey. Applied Linguistics. 23, 421-462.

Egelioğlu, F. V. (1992). Okuduğunu anlama düzeyinin ve öğrenme için harcanan zamanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi. Eğitim ve Bilim. 16 (83), 32-38.

Ehrman, M. (1996). An Exploration of adult language learner motivation, selfefficacy, and anxiety. In R. L. Oxford (Ed.), Language Learning Motivation: Pathways to the New Century (pp. 81-103; Tech.Rep. No: 11). Honolulu, HI: University of Hawaii Press. (Bulunduğu kaynak: Graham, 2004).

Ellis, R. (2002), Second language acquisition Oxford: Oxford University Press.

Erdem, E. & İ. Morgil. (1992). Türkiye'de yabancı dilde öğretim yapan orta öğretim kurumlarında fen öğretimi ve sorunları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 7: 2512

Erden, M. (1995). Eğitimde program değerlendirme (2.basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Erkaya, H. (1997). Mühendislik ve mimarlık eğitimi üzerine. TMMOB Eskişehir Yerel Demokrasi Kurultayı. http://varan48.sitemynet.com/html/m20.htm .(Erişim Tarihi: 27.04.2005).

Finn, J. D. & D. A. Rock. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology. 82, 221-234.

Fitz-Gibbon C.T. & Morris,L.L. (1998). How to design a program evaluation. Beverly Hills, California: Sage Publications Inc., Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning. The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.

Gardner, R. C. (1988). The social-educational model of second language learning: Assumptions, findings and issues. Language Learning. 38, 101-126.

Gardner, R. C. & MacIntyre, P. D. (1993). On the measurement of affective variables in second language learning. Language Learning, 43, 157-194.

Gettinger, M. & M. A. White. (1979). Which is the stronger correlate of school learning? Time to learn or measured intelligence? Journal of Educational Psychology. 71 (4), 405-412.

Graham, S. J. (2004). Giving up modern foreign languages? Students’ Perception of learning french. The Modern Language Journal. 88 (2), 177-191.

Guthrie, J.T. & Anderson,E. (1999). Engagement in reading: processes of motivated, strategic, knowledegable, social readers. (In Handelsman, et. al., 2005).

Gump, S. E. (2006). Guess who’s (not) coming to class: Student attitudes as indicators of attendance. Educational Studies, 32, 39–46.

Gürel, H. (1986). Yabancı dil olarak ingilizce öğrenme başarısı ile öğrencilerin akademik benlik tasarımları ve tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Handelsman, M.M., Briggs, W. L., Sullivan, N. & Towler, A. (2005). A measure of college student course engagement. Journal of Educational Research. 98, 1841

Hansford, B. C. & J. A. Hattie. (1982). The relationship between self and achievement/ performance measures. Educational Research. 52 (1), 123-142.

Hussein, G. (2010). The attitudes of undergraduate students towards motivation and technology in a foreign language classroom. International Journal of Learning and Teaching, 2 (2),14-24.

İnal,S., Evin , İlke & A.S. Saracaloğlu.(2005). The relation between students' attitudes toward foreign language and foreign language achievement. Dil Dergisi : Language Journal,130, 37-52

Kablan, Z. (2009). Öğretmen adaylarının derse devamının öğrenme başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 22-32.

Karahan, F. (2007). Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences. 7,73-87.

Kim, H., Rendon, L., & Valdez, J. (1998). Student characteristics, school characateristics, and educational aspirations of six Asian ethnic groups, Journal of Multicultural Counseling and Development, July, 166-176.

Köller, O., Baumert, J. & Schnabel, K. (2001). Does interest matter? The relationship between academic interest and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education. 32, 448-470.

Lambert, R. D. (2001). Updating the foreign language agenda. The Modern Language Journal, 85(iii), 347-362.

Lau, K-L. & Chan, D.W. (2001). Motivational characteristics of under-achievers in Hong Kong. Educational Psychology. 21 (4), 417-430.

MacIntyre, P., & Gardner, R. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language learning: a review of literature. Language Learning. 41, 85-117.

Masgoret, A-M. & Gardner, R.C. (2003). Attitudes, motivation, and second language learning: A meta-analysis of studies conducted by Gardner and associates. Language Learning, 53, 123–163.

Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O & Baumert, J. (2005). Academic self-concept, interest, grades and standardized test scores: Reciprocal effects models of causal ordering. Child Development. March/April, 76, 2: 397-416.

Mitchell, R. and F. Myles. (1998). Second Language Learning Theories. London: Edward Arnold.

Morello, J. (1988). Attitudes of students of French toward required language study. Foreign Language Annals. 21, 5.

Moskowitz, G. (1999). Enhancing personel development: Humanistic activities at work. In J. Arnold (Ed), Affect in Language Learning (pp.177-193). Cambridge: Cambridge University Press.

Newfield, J. and McElyea, V.B. (1983). Achievement and attitudinal differences among students in regular, remedial and advanced classes. Journal of Experimental Education, 52(1), 47-56.

Ortaş, İ. (2003). Bilgi çağında Türkiye üniversitelerinin sorunları-3. Üniversite ve Toplum. 3 (2), 1-3.

Oxford, R. (1989). The role of styles and strategies in second language learning. ERIC ED317087.

Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know? Boston: Heinle.

Oxford, R. (1994). Language learning strategies: An update. CAL Digest. OERI.

Oxford, R. L. & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: expanding to he theoretical framework. Modern Language Journal. 78, 12-28.

Öner, G. & Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 67-78.

Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2010). Ankara fen lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.

Pintrich, P. R. and E. V. DeGroot. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology. 82 (1), 33-50.

Randy, M. (2003). Attendance and performance: How important is it for students to attend class? Journal of College Science Teaching, 32 (6), 367-371.

Rodriguez, M., & O. Abreu (2003), The stability of general foreign language classroom anxiety across English and French. The Modern Language Journal, 87 (3), 365-374.

Rossiter, M. J. (2003). The effects of affective strategy training in the ESL classroom. TESL-EJ. 7 (2), 20-40.

Sankaran, S. R., Sankaran, D. & Bui, T. X. (2000). Effect of student attitude to course format on learning performance: An empirical study in web versus lecture instruction. Journal of Instructional Psychology, 27 (1), 66-73.

Saracaloğlu, A. S. (1992). Yabancı dile yönelik tutum ölçeği. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. İzmir, Ege Üniversitesi, Mart.

Saracaloğlu, A. S. (1994). The Relationship between Attitudes toward Foreign Language and Achievement of Prospective Teachers. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. İzmir: Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

Saracaloğlu A. S. (1995) Üniversite öğrencilerinin yabancı dile yönelik tutumları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Türk Dili ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri Sayısı,3(7), 73-91.

Saracaloğlu, A. S. (1996). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının duyuşsal giriş özellikleri ile yabancı dil başarısı arasındaki ilişki. Performans. 2 (4), 145-148. Saracaloğlu A.S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim. 25 (115) ,65-72.

Saracaloğlu, A. S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim. 25 (115), 65-72.

Saracaloğlu, A.S., & Varol, S.R. (2007). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ve akademik benlik tasarımları ile yabancı dil başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 39-59.

Saracaloğlu, A.S., Varol, R., & F. Haslofça. (1998). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının giriş niteliklerinin öğrenme düzeyine etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. III, 39-60.

Senemoğlu, N. (1989). Öğrenme düzeyini yükseltme. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 105-115.

Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretme, kuramdan uygulamaya (23. basım). Ankara: Yargı Yayınevi.

Skinner, E A. & Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Educational Psychology. 85, 571-581.

Skinner, E. A., Wellborn, J. & Connell,.J.P. (1990). What it takes to do well in school and whether I’ve got it: A process model of perceived control and children’s engagement and achievement in school. Journal of Educational Psychology. 8, 22-32.

Scott, K. W., Bell, S. M., & McCallum, R. S. (2009). Native language reading and spelling abilities and attitudes toward learning a second language. Preventing School Failure, 54, 30–40

Şahin, T. Y. (1994). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde akademik benlik kavramı, ders içi öğrenme ve ders dışı çalışma yolları ile başarı ilişkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 10, 43-48.

Tan, Ş. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri dersinde öğrencilerin akademik başarılarının yordanması. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII (1), 239266

Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 14. basım. Ankara: Yargı Kitabevi.

Tremblay, P. F., & R. C. Gardner. (1995). Expanding the motivation construct in language learning. Modern Language Journal. 79, 505-520.

Tosun, C. (2006). Yabancı dille eğitim sorunu. Journal of Language and Linguistic Studies. 2 (1), 29-42.

Tsuda, S. (2003). Attitudes toward English Language learning in higher education in Japan raising awareness of the notion of global English. Intercultural Communication Studies XII (3), 61-75.

Watson, J. M. (1988). Student characteristics and prediction of success in a conventional university mathematics course. The Journal of Experimental Education. 56 (4), 203-212.

Wigfield, A. & Eccles, J. S. (2002). The development of competence beliefs, expantancies for success, and achievement values from childhood through adolescence. In A. Wigfield and J. S. Eccles. (Eds.), Development of Achievement Motivation (pp: 173-195). (In Marsh et all., 2005).

Yashima, T. (2002). Willingness to communicate in second language: The Japanese EFL context. The Modern Language Journal. 86, 54-66.

Zanobini, M., & Usai, M. C. (2002). Domain-specific self-concept and achievement motivation in the transition from primary to low middle school. Educational Psychology, 22(2), 204– 2

Zeleke, S. (2004). Self-concepts of students with learning disbilities and their normally achieving peers: A review. European Journal of Special Need Education. 19 (2), 145-169.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.