Pre-service Turkish language arts teachers’ views on their visual literacy skills / Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlık becerileri hakkındaki görüşleri

Gamze ÇELİK, Osman ÇEKİÇ
2.242 732

Öz


Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni okuryazarlık türlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlık konusundaki düşüncelerini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünde 2012-2013 Güz ve Bahar döneminde okuyan 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı görüşmedir. 6 öğretmen adayıyla görüşülmüştür. Araştırma deseni “örnek olay”dır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmen adayları görsel okuryazarlık becerisinin eğitimi konusunda eksiklerin olduğu görüşündedirler. Görsel okuryazarlığın eğitimi çevremizdeki görsellerden doğru mesajları anlamamız için önemlidir.


Anahtar kelimeler


Görsel okuryazarlık, Türkçe eğitimi, görsel öğrenme, nitel araştırma

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akçam, H. K. (2006). Görsel okumanın ilköğretim 5. Sınıf bilgi verici metinlerde anlam kurmaya etkisi. Ankara: Ankara Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Blanck, H. (2000). Antikçağda Kitap. Ankara: Dost Kitabevi.

Brill, M.J., Kim, D., Branch, R. M. (2007). Visual literacy defined-The results of Delphi Study: Can IVLA (Operationally) Define Visual Literacy?, Journal of Visual Literacy, 27(1), 47-60.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among the five traditions. Thousand Oaks: Sage.

Debes, J. (1969). “What Is ‘Visual Literacy?’”, International Visual Literacy Association, http://www.ivla.org/drupal2/content/what-visual-literacy İnternet’ten alınmıştır. 20 Aralık 2012’de adresinden

Glesne, C. (1999). Becoming qualitative researchers: An introduction (2. Basım). New York: Longman.

Goin, P. (2001). Visual literacy, Geographical Revie, 1 (2), 363-369.

Golubieski, M. R. (2003). Teaching for visual literacy: Critically deconstructing the visual Yayınlanmamış Doktora Tezi. democratic education. USA: Miami University,

Hodes, L. C. (1998). Understanding visual literacy through visual information procesing, Journal of Visual Literacy, Autumn, 2 (18), 131-136. IVLA. (2014). What http://www.ivla.org/drupal2/content/what-visual-literacy is “Visual Literacy?”.

İpek, İ. (2003). Bilgisayarlar, görsel tasarım ve görsel öğrenme stratejileri, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2, (3), 68-75.

Kiper, A., Arslan, S., Kıyıcı, M. ve Akgün, E.Ö. (2012), Visual literacy scale: the study of validity and reliability, The Online Journal of New Horizons in Education, 73-83.

Köksal, H. (2003). Görsel okuryazarlık ve renklerin öğrenmeye etkisi, Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, (25), 18-20.

Kuvvetli, E. (2008). Görsel okumanın ortaöğretim öğrencilerinin fiziki başarılarına etkisinin araştırılması. Ankara: Ankara Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Lincoln, Y. S. (1985). The substance of the emergent paradigm: Implications for researchers. Y. S. Lincoln (ed.) Organizational theory and inquiry: The paradigm revolution içinde (137-160). Beverly Hills: Sage.

Manguel, A. (2004). Okumanın Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education: Revised and expanded from case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass.

Sims, E., O’Leary, R., Cook, J. Ve Butland, G. (2002). Visual literacy: What is it and do we need it to use learning Technologies effectively? Document from at 2002 ASCILITE Conference.

Şahin,Ç., Kurudayıoğlu, M., Çelik, G. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlıkları üzerine bir araştırma, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 129-144.

Topçu, Y.G. (2012). “Anlatı Biçim İlişkisine Neoformalist Bir Yaklaşım: Yazı-Tura Örneği”, İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Görsel Metin Çözümleme, Editör: Özlem Güllüoğlu, Ankara: Ütopya Yayınları.

Tüzel, S. (2010) Görsel Okuryazarlık. Türklük Bilimi Araştırmaları (Türkçe Öğretimi Özel Sayısı) (27): 691-705.

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and Methods (2. Baskı) Thousand Oaks: Sage.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.