Analysis of organizational behaviour studies in Turkey / Türkiye'deki örgütsel davranış çalışmalarının analizi

Bertan AKYOL, R. Cengiz AKÇAY
3.135 860

Öz


This study aims to analyze the graduate theses on organizational behavior studied in Turkish Social Sciences Institutes and Educational Sciences Institutes in frame of determined criteria list and reveal the existing condition of thesis on organizational behavior using Electronic Archive of Turkish Council of Higher Education (tez2.yok.gov.tr). This criteria list includes the data for the graduate theses in terms of the number of the theses, types of the theses, the universities they are studied, the programs they are studied, the language they are written in, the methods used, their topics, the sampling, the scales used, the statistical analyses types and the field of application. After the analysis, the results reached are; most of the theses are master theses and studied in Social Sciences Institutes; the most studied topic on organizational behavior theses is leadership; most of the studies on organizational behavior have been studied in Marmara University; plenty of these theses have been written in Turkish; survey method is generally accepted for the organizational behavior theses and researchers have chosen pre-developed scales in their studies; the statistical methods for these theses circle around descriptive and procedural techniques; and most of the theses on organizational behavior have been applied in educational institutions.


Anahtar kelimeler


Örgütsel davranış, lisansüstü tez, yüksek lisans tezi, doktora tezi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ardıç, K., & Erdoğmuş, N. (2009). Öznenin nesneleşmesi: Türkiye’de yönetim ve organizasyon alanında çalışan öğretim elemanlarının akademik özgeçmiş ve eserleri bakımından nicel görünümü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 199‐237.

Arı, G., Armutlu, C., Tosunoğlu, N. G., & Toy, B. Y. (2009). Nicel araştırmalarda metodoloji sorunları: Yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64 (4), 16-37.

Benligiray, S. (2007). Türk Üniversitelerinde Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Alanına İlişkin Olarak Yapılmış Tezler Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi. Lefkoşa‐ KKTC.

Berkman, Ü. (1987). Amme İdaresi Dergisi’nde yayınlanan makaleler ve Türk yönetim bilimi. Amme İdaresi Dergisi, 20(4), 19‐42.

Erdemir, E. (2009). Türkiye’de yönetim/örgüt alanının gelişimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(1), 7‐12

Hiriyappa, B. (2009). Organizational behavior. Daryaganj, Delhi, IND: New Age International.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. 20. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özenç, M., & Özenç, E. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.

Üsdiken, B., & Pasadeous, Y. (1993). Türkiye'de örgütler ve yönetim yazını. Amme İdaresi Dergisi, 26(2), 73-93.

Üsdiken, B., Selekler, N. & Çetin, D. (1998). Türkiye'de yönetim yazınına egemen anlayışın oluşumu: Sevk ve idare dergisi üzerine bir inceleme. Amme İdaresi Dergisi, 31(1), 57-87.

Üsdiken, B., & Erden, Z. (2001). Örnek alma, mecbur tutulma ve geçmişe bağımlılık: Türkiye'deki yönetim yazınında değişim. Amme İdaresi Dergisi, 34(4), 1-31.

Saracaloğlu, A. S., & Dursun, F. (2010). Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 13-15 Mayıs 2010. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi. Balıkesir. 86-93.

Semerciöz, F. (1997) 1982-1996 Yılları Arasında Yönetim Konularında Yurt İçinde ve YurtDışında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. 5. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 14-16 Şubat 1997, Ankara.

Semerciöz, F., & Dikmenli, O. (2005). Yönetim Alanında Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Bir Araştıma: 1995-2004 Arasındaki Durum. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. İstanbul.

Yaşar, M. C., & Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 70-90.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.