Turkish adaptation of attitude towards mathematics instrument / Matematiğe ilişkin tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması

Mesut TABUK, Güney HACIÖMEROĞLU
3.397 1.113

Öz


Purpose of this study is to examine the reliability and validity of the Turkish adaptation of The Attitudes towards Mathematics Inventory by Tapia (1996). In this study, data gathered from 210 elementary pre-service teachers were used for Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis to determine the structure of factor loading. The factor loading among the sub-scales showed some differences in comparison to the number of the factors in original instrument. The Cronbach’s alpha coefficient for the overall instrument was found as 0.785. The adapted instrument includes 32 items placed on a 5-point likert type scale. The instrument includes 2 sub-scales: self-efficacy and value of mathematics. The instrument is valid and reliable and appropriate to use in Turkish culture. 


Anahtar kelimeler


Matematik, tutum, sınıf öğretmeni adayı, öğretmen eğitimi, ölçek uyarlama

Tam metin:

PDF


Referanslar


785’tir. Field (2005) cronbach alfa iç tutarlık katsayısının 0.7’nin üzerinde olmasını

ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir şeklinde ifade etmektedir. Elde edilen

bulgular, ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu ve yapı geçerliliğine sahip olduğunu

göstermektedir. TARTIŞMA Bu araştırmada, öğretmen adaylarının matematik dersine ilişkin tutumlarını

belirlemek amacıyla kullanılan en güncel ölçeklerden birisi olması sebebiyle Tapia

(1996) tarafından geliştirilen MİTÖ’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır.

Elde edilen sonuçlar, ölçeğin Türkçe’ye uyarlanan formunda yer alan faktör yapısının

özgün halinden farklı olduğunu göstermiştir. Bununla beraber, verilere uygulanan DFA

sonuçları AFA sonucunda oluşan yapının kabul edilebilir düzeyde bir uyum

gösterdiğini ortaya koymuştur. Güvenilirlik çalışması kapsamında yapılan test tekrar

test sonuçları uyarlanan ölçeğin yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir.

Buna bağlı olarak, uyarlanan ölçeğin yapı geçerliliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin özgün halinde öz-güven (15 madde), güdüleme (5 madde), mutluluk

(10 madde) ve matematiğin değeri (10 madde) olmak üzere dört faktörlü bir yapının

mevcut olduğu görülmektedir. Ölçeğin uyarlanan halinde ise özgün yapıdan farklı bir

şekilde; öz-güven (18 madde) ve matematiğin değeri (14 madde) olmak üzere iki

faktörlü bir biçimin oluştuğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, Lim ve Chapman

(2013)’nın Tapia’nın MİTÖ’ni uyarlamak amacıyla yaptıkları çalışmada dört faktörlü

yapının korunmasına rağmen 21 maddeyi çıkarttıkları görülmüştür. Buna ek olarak,

araştırmacılar analiz sonuçlarına göre ölçekte yer alan güdüleme boyutunun çıkarılarak

15 maddelik formunun üç alt boyut kullanılarak uygulanmaların yapılabileceğini

vurgulamaktadır. Sonuç olarak, ölçeğin Türkçe’ye uyarlanan halinin 32 maddeden oluştuğu

görülmüştür. Ölçeğin tümü için hesaplanan cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.785’dir.

Bu değer ölçeğin güvenilir olma sınırı olarak kabul edilen 0.70’in üzerindedir. Bu

durum ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Field, 2005). Elde edilen sonuçlar,

Türkçe’ye uyarlanan MİTÖ’nin sınıf öğretmeni adaylarında kullanılabilecek geçerli ve

güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Aiken, L. R. ve Dreger, R. M. (1961). The effect of attitudes on performance in learning mathematics. Journal of Educational Psychology, 52, 19-24.

Aiken, L.R. (1970). Attitudes towards mathematics. Review of Educational Research, 40(4), 551-596.

Aiken, L.R. (1974). Two scale of attitude toward mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 5, 67-71.

Alexander, L., ve Martray, C. (1989). The development of an abbreviated version of the mathematics anxiety rating scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 22(3), 143-50.

Alkan, H. & Altun, M. (1998). Matematik öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Anderson, R. (2007). Being a mathematics learner: Four faces of identity. The Mathematics Educator, 17, 7-14.

Ashcraft, M. H., & Kirk, E. P. (2001). The relationships among working memory, math anxiety, and performance. Journal of Experimental Psychology, 120(2), 224- 237.

Aşkar, P. (1986). Matematik dersine yönelik tutumu ölçen likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 11(62), 31-36.

Aydınlı, B. (1997). Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bal, A. P. (2012). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri ve geometriye yönelik tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 17-34.

Başer, N., & Yavuz, G. (2003). “Öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutumları.” (05.04.2014 tarihinde http://www.matder.org.tr/, adresinden alınmıştır).

Baykul, Y. (1990). Matematikle ilgili düşünceler anketi. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Boran, A.İ. , Aslaner, R., & Çakan, C. (2013). Birinci sınıf öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(1), 1-19.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210-239.

Chamberlin, S. A. (2010). A review of instruments created to assess affect in mathematics. Journal of Mathematics Education, 3(1), 167-182.

Croker, L. & Algania, J. (1986). Introduction to Classical and Modern. Test Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Çakıroğlu, E. & Işıksal, M. (2009). Preservice elementary teachers' attitudes and self- efficacy beliefs toward mathematics. Eğitim ve Bilim, 34(151), 132-139.

Çelik, H.Ç. & Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.

Drisko, J. W. (1993). Personality and gender differences: Comparing clinicians and researchers. Smith College Studies in Social Work, 63, 147-161.

Duatepe, A. & Çilesiz S. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 45-52.

Duru, A., Akgün, L., & Özdemir M.E. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 520- 536.

Dutton, W. H. & Blum, M. P. (1968). The measurement of attitudes toward arithmetic with a likert-type test. Elementary School Journal, 68, 259-264.

Dutton, W. H. (1954). Measuring attitudes toward arithmetic. Elementary School Journal, 54, 24-31.

Elliot, J. C. (1990). Affect and mathematics achievement of non-traditional college students. Journal for Research in Mathematics Education, 21, 160-165.

Erktin, E. (1993). The relationship between math anxiety attitude toward mathematics and classroom environment, 14. International Conference of Stres and Anxiety Research Society (STAR), Cairo, Egypt, April 5-7,1993.

Eroğlu, A. (2009). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss.321–331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Erol, E. (1989). Prevalence and correlates of math anxiety in Turkish high school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Fennema, E. & Sherman, J. (1976). Fennema-Sherman Mathematics Attitudes Scales. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 6(1), 31.

Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Garson, G. D. (2004). Quantitative research in public administration.

http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/structur.html adresinden 24 Mayıs

2004 tarihinde edinilmiştir.

Gladstone, R., Deal, R., & Drevdahl, J. E (1960). Attitudes toward mathematics. In M. E. Shaw ve J. M. Wright (1967). Scales for the measurement of attitudes. NY: McGraw Hill. 237-242.

Gökçek, T. & Güneş, G. (2011). Öğretmen adaylarının temel matematik kavramlarını öğrenme düzeyleri ile matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 849-858.

Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45. uluslararası http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/guven.htm adresinden 05.04.2014. tarihinde edinilmiştir. Eğitim Dergisi. (150).

Kandemir, M.(2007). Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilişkin tutumları ve kavram öğrenim düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 13-32.

Klein, P. (1986). A handbook of test construction: introduction to psychometric design. New York: Methuen.

Kober, N. (1991). What we know about mathematics teaching and learning. Washington, DC: Council for Educational Development and Research, Department of Education.

Küçükahmet, L. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme, (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lawsha, M. & Hussain, W. (2011). Secondary students’ attitude towards mathematics in a selected school of Maldives. International Journal of Humanities and Social Science, 1(15), 277-281.

Lim, S. Y., & Chapman, E. (2013). Development of a short form of the attitudes towards mathematics inventory. Educational Studies in Mathematics, 82(1), 145-164.

Ma, X. & Kishor, N.(1997). Assessing the relationship between attitute toward mathematics and achivement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 27-47.

Ma, X., & Xu, J. (2004). The causal ordering of mathematics anxiety and mathematics achievement: A Longitudinal panel analysis. Journal of Adolescence, 27(2), 165-179.

McGatha, M. C., Bush, W. S., ve Rakes, C. R. (2009). The effects of professional development in formative assessment on mathematics teaching performance and student achievement. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 6, 32-43.

McLeod, D.B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. In Douglas A. Grouws (ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp.575-598). New York: Macmillan.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2009). İlköğretim matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Melancon, J. G., Thompson, B., & Becnel, S. (1994). Measurement integrity of scores from the Fenemma-Sherman Mathematics Attitudes Scales: The attitudes of public school teachers. Educational and Psychological Measurement, 54(1), 187-192.

Michaels, L. A & Forsyth, R. A. (1977). Construction and validation of an instrument measuring certain attitudes toward mathematics. Educational and Psychological Measurement, 37(4), 1043-1049.

Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J. (1989). Student/teacher relations and attitudes toward mathematics before and after the transition to junior high school. Child Development, 60, 981-992.

Mulhern, F. & Rae, G. (1998). Development of a shortened form of the Fennema- Sherman Mathematics Attitudes Scales. Educational and Psychological Measurement, 58(2), 295-306.

Nazlıçiçek, N. & Erktin, E. (2002). İlköğretim matematik öğretmenleri için kısaltılmış matematik tutum ölçeği, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ; Ankara.

Neale, D. (1969). The role of attitudes in learning mathematics. The Arithmetic Teacher, 16, 631-641.

O'Neal, M. R., Ernest, P. S., McLean, J. E., & Templeton, S. M. (1988). Factorial validity of the Fennema-Sherman attitude scales, Paper presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Louisville, KY.

Peker, M. & Mirasyedioğlu, S., (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 157-166.

Relich, J. (1996). Gender, self-concept and teachers of mathematics: effects on attitudes to teaching and learning. Educational Studies in Mathematics, 30 (2), 179-195.

Roid, G.H. & Haladyna, T.M. (1982). A Techonology for Test-Item Writing. New York: Academic Press.

Sandman, R. S. (1980). The mathematics attitude inventory: Instrument and user’s manual. Journal for Research in Mathematics Education, 11(2), 148-149.

Saraçoğlu, S. A., Başer, N. Yavuz, G., & Narlı, S. (2004). Öğretmen adayların matematiğe yönelik tutumları öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki farklılık. Ege Eğitim Dergisi, 5(2), 53-64.

Schenkel, B. (2009). The impact of an attitude toward mathematics on mathematics performance. Unpublished M. A. Thesis: Marietta College.

Sezgin-Memnun, D. ve Akkaya, R. (2012). Pre-service teachers’ attitudes towards mathematics in Turkey. International Journal of Humanities and Social Science, 2(9), 90-99.

Sherman, H. J. (1983). Factors preceding girls’ and boys’ enrolment in college preparatory mathematics. Psychology of Women Quarterly, 7, 272-281.

Stricker, L. J., Rock, D. A., & Burton, N. W. (1993). Sex differences in predictions of college grades from Scholatic Aptitude Test scores. Journal of Educational Psychology, 85, 710-718.

Suinn, R., Taylor, S., & Edward, R. (1988). Suinn Mathematics Anxiety Rating Scale for elementary school students (MARS-E) psychometric and normative data. Educational and Psychological Measurement, 48, 979-986.

Sümer, N. (2000). “Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 74-79.

Tapia, M. (1996). The attitudes toward mathematics instrument, Paper presented at the annual Association, Tuscaloosa, AL. of the Mid-South Educational Research

Tapia, M. & Marsh, G.E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics and ethnicity on attitudes toward mathematics, Annual Meeting of the Mid- South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.

Tapia, M. & Marsh, G.E. (2004). An instrument to measure mathematics attitudes. Academic Exchange Quarterly, 8(2), 16-21.

Tapia, M. & Marsh, G.E. (2002). Confirmatory factor analysis of the attitudes toward mathematics inventory. Paper presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research Association, Chattanooga, Tennessee.

Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. The American Journal of Sociology, 26, 249-269.

van der Sandt, S. (2007). Research framework on mathematics teacher behavior: Koehler and Grouws' framework revisited. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 343-350.

Yee, L.S. (2010). Mathematics attitudes and achievement of junior college students in Singapore. In: L. Sparrow, B. Kissane, & C. Hurst, eds. Shaping the Future of Mathematics education: Proceedings of the 33rd Annual Conference of Mathematics Education Research Group of Australasia. Freemantle: MERGA.

Yılmaz, V. & Çelik, H. E. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi - I. Ankara: Pegem Akademi.

Zan, R., Brown, L., Evans, J., & Hannula, M. S. (2007). Affect in mathematics education: An introduction. Educational Studies in Mathematics, 63(2), 113- 121.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.